Diyanet Kur’an Kursları İşbirliği Protokolü Yayınladı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet’e bağlı Kur’an Kurslarında faaliyet gösteren dernek ve vakıflarla ilgili protokolü yayımladı.

Diyanet Kur’an Kursları İşbirliği Protokolü Yayınladı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet’e bağlı Kur’an Kurslarında faaliyet gösteren dernek ve vakıflarla ilgili protokolü yayımladı.

Mülkiyeti özel vakıf, dernek veya gerçek kişilere (şahıslara) ait mekânların Kur’an kursu hizmet binası olarak açılması, gerçekleştirilecek olan Kur’an kursu eğitimleri ile ilgili çalışmaların çerçevesinin, koşullarının ve tarafların yükümlülüklerinin belirlenmesi için fiziki yapı, iaşe, ibate vb. hususlara katkı sağlayan dernek, vakıf veya gerçek kişiler ile ilgili il/ilçe müftülüğü arasında imzalanmak üzere Başkanlığımızca bir protokol hazırlanmıştır.

Bu itibarla, mülkiyeti özel vakıf veya derneklere ait olan ya da iaşe, ibate vb. masrafları özel vakıf, dernek veya gerçek kişilerce karşılanan mekânların açılış teklifleri yapılmadan önce ekte yer alan protokol metni taraflarca imza altına alınarak Kur’an kursu açılışı için gerekli olan diğer belgelerle birlikte EHYS’ye yüklenecek ve müftülüklerdeki Kur’an kursu dosyasında muhafaza edilecektir. Protokol imzalanmayan söz konusu mekânların Kur’an kursu açılış teklifleri yapılmayacaktır. Bununla birlikte açılışları gerçekleşmiş Kur’an kursları da istemeleri halinde vakıf ve derneklerle işbirliği çalışmalarını ekte yer alan protokol çerçevesinde yapabileceklerdir.

Bilgilerinizi ve konunun ilçe müftülüklerimize il müftülüklerince duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederim.

Kadir DİNÇ Başkan a.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü

 

PROTOKOL

Bu Protokol …………………….. İl/İlçe Müftülüğü (bundan sonra “Müftülük” olarak anılacaktır.) ile …………………….. Derneği/Vakfı (bundan sonra “Dernek/Vakıf” olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki maddeler kapsamında ve tarafların karşılıklı mutabakatı ile düzenlenmiştir.

Diyanetliler Platformu  Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ

TARAFLAR

MADDE 1-

a) ……………………………………..…………….. İl/İlçe Müftülüğü

ADRES:    ……………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

b) ……………………………………………………. Derneği /Vakfı

ADRES: ……………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

TANIMI, KONUSU, KAPSAMI

MADDE 2-

Bu Protokolün konusu, Mülkiyeti ………… ……… ……………… …………… …………… ait olup ……… ………… …………… …………… ……..…… ………… ………… ……… ……… adresinde bulunan …………… ……………… ……… ………… ………. Derneği/Vakfı tarafından ..… grubu Kuran Kursu olarak kullanılmak kaydıyla Diyanet İşleri Başkanlığı (bundan sonra “Başkanlık” olarak anılacaktır)  ……………………………………………… Müftülüğüne …../…../2017 tarihinden ..…/…../20…… tarihine kadar tahsis edilen binanın/dairenin (bundan sonra “kurs” olarak anılacaktır) iaşe, ibate, bakım, onarım, güvenlik, ulaşım ile diğer her türlü giderlerinin ………… ……………… …………… ……. Derneği/Vakfı tarafından karşılanmasıdır.

Dini Haberler Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ

DAYANAK

MADDE 3-

Bu Protokol, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitimi ve Öğretimine Yönelik Kurslar İle Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliği ve Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitimi ve Öğretimine Yönelik Kurslar İle Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesi ile bu konudaki Başkanlık Genelge, Usul Esas ve Talimatlarına dayanmaktadır.

Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ

GENEL HÜKÜMLER

MADDE 4-

 1. Özel vakıf, dernek veya gerçek kişilere ait Protokol konusu taşınmazlar üzerinde, Başkanlığın kanuni görevleri çerçevesinde eğitim  faaliyetlerinde bulunmak üzere Başkanlık/Müftülük lehine bedelsiz olarak intifa hakkı kurulu ve bu intifa hakkı, tapu kütüğüne tescil edilir.
 2. Kur’an kursları, ilgili mevzuat hükümlerine göre açılırlar.
 3. Kursta, kadrolu personel dışında görev alacak diğer personel, ancak Başkanlık mevzuatında aranan ortak nitelik şartını taşıması ve adli sicil-sabıka kaydının bulunmaması halinde müftünün teklifi ve mülki amirin onayı ile görevlendirilebilir.
 4. Eğitim ve öğretim faaliyetleri Başkanlık mevzuat ve talimatlarında belirtilen esaslara göre yapılacaktır.
 5. Kursta, Dernek/Vakıf tarafından görev ve yetki verilmiş hiçbir görevli, eğitim ve unvanına bakılmaksızın, müftülükçe görevlendirilmiş kadrolu personele karşı amir ve işveren gibi davranmayacaktır.
 6. Dernek/Vakıf tarafından yapılacak personel alımında Müftülüğün uygun görüşü alınacaktır.

Diyanetliler Platformu  Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ

DERNEĞİN/VAKFIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE 5-

 1. Kursta eğitim gören öğrencilerinin tüm iaşe ve ibatesini karşılamak,
 2. Hizmetlerin ifası için ihtiyaç duyulacak miktarda hizmetli, temizlik elemanı, servis şoförü, aşçı, bekçi, güvenlik elemanı vb. personelin görevlendirilmesini sağlamak,
 3. Kur’an kursu öğreticileri haricinde dernek tarafından işe alınacak olan personelin her türlü maaş, SGK ve sigorta işlemlerini yapmak,
 4. Kursun bakım, onarım ve tefrişini, tertip, düzen ve temizliğini yapmak,
 5. Kursta sigortasız işçi çalıştırmamak,
 6. Kursun her türlü güvenlik ve iş güvenliğini sağlamak,
 7. Öğrencilerin kursa geliş ve kabulleri ile kurstan ayrılış ve ailelere teslimini sağlamak, servis araçlarını temin etmek,
 8. Kursun elektrik, su, ısıtma, soğutma, internet vb. işletme giderlerini karşılamak,
 9. Kursu, Başkanlıkça verilecek eğitimin haricinde başka bir eğitim faaliyeti için kullanmamak,
 10. Kursta, kayıtlı olmayan öğrenci bulundurmamak,
 11. Kursta, Başkanlığın, Türkiye Diyanet Vakfının ve Müftülüğün öngördüğü yayınların dışında başka kitap, gazete, dergi vb. yayınlar ile sesli ve görüntülü yayınlar bulundurmamak,
 12. Kursta yapılacak olan konferans, seminer vb. çalışmalar Müftülükten izin ve onay

MÜFTÜLÜĞÜN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE 6-

 1. Kursun tahsis amacına uygun olarak eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürütmek,
 2. Derneğin/Vakfın yükümlülükleri kapsamında yürütülecek hizmetlerin denetimini

Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ

DİĞER HÜKÜMLER

MADDE 7-

 1. Müftülükçe görevlendirilen Kuran kursu öğreticileri tarafından verilecek eğitimde ve eğitimin verildiği saatlerde yetki ve sorumluluk Müftülüğe ve kurs öğreticilerine aittir.
 2. Başkanlıkça yürütülen ders saatleri ve programı haricinde öğrencilerin kursta bulunup bulunmamalarından, bulunmaları durumunda da verilecek hizmetten dernek/vakıf sorumlu olup bu hususta Müftülük hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacaktır.
 3. Kurs dışında, ders saatleri haricinde, dernek/vakıf tarafından icra edilecek program, gezi ve etkinlikler her öğrenci velisinin yazılı izni ve Müftülüğün onayı alınmadan yapılmayacaktır.
 4. Kursta, öğrencilerin kırtasiye, genel temizlik, beslenme ve diğer hizmetleri için kurs aile birliği aracılığıyla velilerden alınacak aylık ücret, İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen ücretin üstünde olmayacaktır.
 5. Yatılı Kur’an kurslarında okuyan öğrencilerden ücret alınmaması esastır. Ancak zaruri ihtiyaçlar sebebiyle ücret alınması durumunda alınacak ücretler il müftülüğünce oluşturulacak komisyon tarafından belirlenir.
 6. Bu protokolde yer alan eğitim, hizmet ve sorumluluk alanlarının neler olduğu müftülük ve dernek/vakıf tarafından öğrenci velilerine bildirilecektir.
 7. Bu Protokolün uygulanması sırasında çıkan anlaşmazlıkların uzlaşma ile çözüme kavuşturulması esastır ancak Protokolden kaynaklı ihtilafın giderilmesinde .…… Mahkemeleri yetkilidir.
 8. Taraflar karşılıklı mutabakat ile bu protokolde değişiklik veya ek protokoller yapabilirler.

 

Diyanetliler Platformu  Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ

FESİH VE SÜRE

MADDE 8-

 1. Bu Protokol, imzalandığı tarihten itibaren ………………… yıl geçerlidir.
 2. Protokol süresinin bitiminden 1 ay önce protokolün feshi Müftülük tarafından ihbar edilmemesi halinde protokol, sürenin sonunda aynı koşullarda aynı süre için yenilenmiş sayılır.
 3. Kursta, Başkanlığın eğitim ve hizmet anlayışına uymayan hususların vuku bulması halinde Müftülük, ihbar ve protokolün geçerlilik süresine bakılmaksızın, protokolü tek taraflı olarak fesih etme hakkına
 4. Protokolün herhangi bir nedenle feshi durumunda taraflar herhangi bir tazmin yükümlülüğü altına girmezler.

YÜRÜRLÜK

MADDE 9- Dokuz maddeden oluşan ve iki nüsha olarak hazırlanan bu protokol taraflarca mutabakata varılarak ……/……/20…… tarihinde imza altına alınmıştır.

 

………………………                                                                                                              ……………………………..

 

DERNEĞİ/VAKFI İL/İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ
…………….………. …………….……….
Dernek/Vakıf Başkanı İl/İlçe Müftüsü

 

O L U R

… / … /20…

…………………………..

Vali / Kaymakam

 

 

TÜM HAKLARI SAKLIDIR LİNK VERİLMEDEN ALINTILANAMAZ

D.Haber.com.tr