Diyanet’ten Yurtdışı Din Görevlisi Sınav Duyurusu

Diyanet İşleri Başkanlığı 2017 Yılı Yurtdışı Din Hizmetleri Müşavirliği / Din Hizmetleri Ataşeliği ve Din Hizmetleri Koordinatörlüğü Sınav Duyurusu

Diyanet’ten Yurtdışı Din Görevlisi Sınav Duyurusu

Diyanet İşleri Başkanlığı yurt dışı teşkilatında münhal/boşalacak olan, yeni ihdas edilen ve aşağıda grubu, unvanı, sınıfı ve adedi belirtilen kadrolara “Mesleki Yeterlik Sınavı” ve “Yurtdışı Temsil ve Yeterlik Mülakatı” sonucuna göre Din Hizmetleri Müşaviri/ Din Hizmetleri Ataşesi/ Din Hizmetleri Koordinatörü alımı yapılacaktır.

I- BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 2. Dört yıllık dini yükseköğrenim veren fakülte veya yüksekokullardan birinden mezun olmak, dört yıllık dini yükseköğrenimini yurtdışında tamamlayanlar için diploma denklik belgesine sahip olmak,

3. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,

4. Başkanlık teşkilatında vaizlik, müdürlük, uzmanlık, diyanet işleri uzmanlığı, din işleri yüksek kurulu uzmanlığı ve üstü görevlerde veya ilahiyat fakültelerinde öğretim üyesi olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,

5. Askerlik hizmetini yapmış veya muaf tutulmuş olmak,

6. Son beş yıl içinde aylıktan kesme ve daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,

7. Yurt dışı sürekli görevden yurtiçi görevine döndükten sonra, yeniden yurt dışı görevine atanabilmeleri için sınav tarihi itibariyle en az bir yıl fiilen çalışmış olmak,

8. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS); Müşavirlik için en az 70 (yetmiş) puan, Ataşelik için en az 60 (altmış) puan ve Koordinatörlük için en az 50 (elli) puan almış olmak veya ÖSYM tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

a) 1. Grup ülkeler için başvuracakların dil puanının bu ülkelerin resmi diline veya İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birine ait olması gerekmektedir.

b) 2. Grupta bulunan ülkelerden; Türkçe ve lehçelerinin konuşulmadığı ülkeler için başvuracakların dil puanının o ülkenin diline veya Rusça ya da Slav dillerinden birine ya da İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça dillerinden birine ait olması gerekmektedir.

c) 3. Grupta bulunan ülkelerden; Resmî dili Arapça olan veya yaygın olarak Arapça konuşulan ülkeler için başvuracakların dil puanının Arapça ya da Avrupa dillerinden birine ait olması gerekmektedir.

d) 3. Grupta bulunan ülkelerden; Arapçadan başka bir dilin veya dillerin resmî dil ya da yaygın konuşulan dil olduğu ülkeler için başvuracakların dil puanının o ülkelerin resmî dili veya yaygın dillerden birine ya da Arapça veya Avrupa dillerinden birine ait olması gerekmektedir.

e) 2. Grupta bulunan ülkelerden; Türkçe veya lehçelerinden birinin konuşulduğu Azerbaycan, Bulgaristan, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Makedonya, Moğolistan, Romanya, Özbekistan, Türkmenistan ve Yunanistan’da bulunan kadrolara sürekli görevle atanacak personelde yabancı dil puanı şartı aranmaz.

f) Yabancı dil yeterlik belgelerinin geçerlilik süresi beş yıldır ve bu sürenin hesaplanmasında mesleki ehliyet sınavının yapıldığı tarih esas alınır. Ancak, ilk atamasında gerekli dil belgesini ibraz etmiş, ikinci defa aynı unvanla ve aynı yabancı dil aranılan yerlere atanacaklar ile ilk atamasında 70 (yetmiş) ve üzeri dil puanı belgesi veya ÖSYM tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgesi bulunanların aynı yabancı dil aranılan yerlere sonraki başvurularında yabancı dil yeterlik belgesi istenmez.

g) Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilen lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimini yurt dışında tamamlayanlardan, eğitimini tamamladığı dile ilişkin yabancı dil belgesi istenmez.

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 08/12/2017 – 25/12/2017 tarihleri arasında mesai bitimine kadar https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi linki üzerinden başvuru formunu doldurarak istenilen belgelerle birlikte;

a) Başkanlık merkezinde görevli olanlar birimleri aracılığı ile Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne,

b) Taşra teşkilatında görevli olanlar İl Müftülüklerine,

c) Eğitim merkezlerinde görevli olanlar Eğitim Merkezi Müdürlüklerine,

d) Yurt dışında görevli olanlar Din Hizmetleri Müşavirlik, Ataşelik ve Koordinatörlüklerine,

e) İlahiyat Fakültelerinde görevli olanlar ise İl Müftülüklerine müracaat edeceklerdir. 2. Aday isim listeleri 25 Aralık 2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar başvuru mercileri tarafından disiliskiler@diyanet.gov.tr elektronik posta adresine bildirilecektir.

3. Taşra, Yurt Dışı Teşkilatı ve İlahiyat Fakültelerinde görevli olan adayların başvuru evrakları en geç 08 Ocak 2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar başvuru mercileri tarafından APS veya Kargo ile Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne ulaştırılmış olacaktır. Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle postada herhangi bir gecikmeye meydan verilmemesi için başvuru evraklarının İl Müftülüklerince son gününe kadar bekletilmeden gönderilmesi daha uygun olacaktır.

4. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

5. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından aday ile birlikte müracaat mercii sorumlu olacaktır.

III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Form Dilekçe (Ek-1),

2. Yurt Dışı Göreve Başvuru Formu (Ek-2),

3. Aday Bilgi Formu (Ek-3),

4. En son mezun olduğu okula ait lisans diploması ile yüksek lisans/doktora diploması/mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi,

5. Yabancı dilin gerekli olduğu yerler için yabancı dil düzeyini gösteren belgenin onaylı fotokopisi veya yurtdışında eğitim veren üniversitelerde lisans, yüksek lisans veya doktora yapmış ise diploma ve denkliğini gösteren belge,

6. Hizmet cetvelinin onaylı örneği,

7. Nüfus cüzdanının onaylı fotokopisi.

IV. BAŞVURU ESNASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

1. Başvuru belgeleri, yukarıda belirtilen sıraya göre her biri şeffaf dosyaya konulmuş olarak telli dosya içerisinde teslim edilecektir.

2. Yurt Dışı Göreve Başvuru Formu (Ek-2) bilgisayar ortamında doldurulacaktır. Form dilekçe (Ek-1) ve Aday Bilgi Formu (Ek-3) ise adayın el yazısı ile doldurulacaktır. Başvuru Formuna son altı ay içinde çekilmiş renkli vesikalık fotoğraf yapıştırılacak ve başvuru sahibi tarafından imzalanacaktır.

3. Form dilekçe (Ek-1) ve Aday Bilgi Formu (Ek-3), Başkanlığımız web sayfası Duyurular bölümü Sınav Duyurusu ekinden indirilebilecektir.

4. Belgelerin aslına uygunluk onayı, görevli bulundukları birim/kurum amirince yapılacaktır. 5. Yurt Dışı Göreve Başvuru Formunda (Ek-2) talep edilen 3 (üç) görev hanesinden (Müşavir/Ataşe/Koordinatör) sadece bir tanesi işaretlenecektir.

6. Başvuru şartlarını taşımayan, başvuru belgelerini eksik teslim eden, yanlış beyanda bulunan, süresi içerisinde başvurmayan veya süresi içerisinde başvuru belgeleri Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne ulaşmayan adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır.

7. Duyuruda belirtilen şartlara aykırı uygulamalar yapanlar hakkında yasal işlem yapılacak, başvuru ile doğacak hata ve eksikliklerin her türlü hukuki sorumluluğu başvuru sahibine ait olacaktır.

V- MESLEKİ EHLİYET SINAVI, YURTDIŞI TEMSİL VE YETERLİK MÜLAKATI

1. Sınava başvuruda bulunan adayların belgelerinin incelenmesi sonucunda, duyuruda belirtilen şartları taşıdığı tespit edilenler, 29 Ocak 2018 Pazartesi günü saat 10.00’da Başkanlığımız merkezinde mesleki ehliyet yazılı sınavına alınacaklardır.

2. Yurt dışı sürekli görevlere atanmada, din işleri yüksek kurulu üyesi, genel müdür, daire başkanı, il müftüsü ile ilahiyat alanında profesör olanlar mesleki ehliyet sınavına tabi tutulmazlar. Bunların yurt dışı temsil ve yeterliği mülakatla belirlenir.

3. Yazılı sınavda başarılı olan adayların katılacağı mesleki ehliyet sözlü sınavı ile yurt dışı temsil ve yeterlik mülakatının günü ve saati Başkanlığımız web sayfası duyurular bölümünden ayrıca ilan edilecektir. Başvuru sayısının fazla olması halinde sınav müteakip günlerde devam edecektir.

4. Mesleki Ehliyet Sınavı aşağıdaki konulardan yapılır ve 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir:

a) Kur’an-ı Kerim (35 puan),

b) Arapça (30 puan),

c) Dinî ve meslekî bilgi (35 puan).

5. Yurt dışı temsil ve yeterlik mülakatı, aşağıdaki konulardan yapılır ve 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir:

a) Başkanlık mevzuatı (15 puan) ,

b) Başkanlık hizmet alanı bilgisi (15 Puan),

c) Yurt dışı göreve ilişkin düşünce ve yaklaşımları (15 puan),

d) Ülkeler ve uluslararası kuruluşlar hakkındaki bilgisi (15 puan),

e) Genel kültür (10 puan),

f) İfade ve iletişim becerisi (10 puan),

g) Protokol bilgisi (10 puan),

h) Genel görünüm, tutum ve davranışlar (10 puan).

6. Sınavlarda adaylar her bir kurul üyesince 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirilir. Kurul üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayın puanı belirlenir.

Kesirli puanlar bir üst puana tamamlanır.

7. Başarılı sayılmak için mesleki ehliyet sınavının yazılı ve sözlüsü ile yurt dışı temsil ve yeterlik mülakatından ayrı ayrı 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almak gerekir.

8. Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 2 (iki) yıl süreyle geçerlidir. Ancak, sınavı yedek listede kazananlar, yeni bir sınav ilanı yapıldığında yedeklikten kaynaklanan haklarını kaybederler.

VI- BAŞARI SIRALAMASI VE ATAMA

1. Başarı sıralama listesi adayların mülakat puanlarına göre en yüksek puandan başlanarak oluşturulur.

2. Başarı sıralama listesi oluşturulurken, puanların eşitliği halinde yabancı dil puanı yüksek olana, eşitliğin bozulmaması halinde hizmet süresi fazla olana öncelik verilir.

3. Başarı sıralama listesinde unvanlar itibariyle ilan edilen kadro sayısı kadar aday asıldan kazanmış sayılır. Sınav Kurulu, ilan edilen kadro sayısına kadar yedek aday da belirleyebilir.

4. Başarılı olanlardan öncelikle Başkanlık personelinin ataması yapılır.

5. Yurt dışı görev süresi üç yıldır, bu süre hizmetin gerektirdiği hallerde Başbakan veya ilgili Bakanın onayı ile bir yıla kadar uzatılabilir.

VII- İTİRAZLAR

1. Adaylar, itirazlarını her bir sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren en geç 7 (yedi) iş günü içinde yazılı olarak Başkanlığımız Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne yapacaklardır. 2. İtirazlar, en geç 10 (on) gün içinde incelenerek adaya bildirilecektir.

3. Süresi içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile email ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

VIII- DİĞER HUSUSLAR

1. Bu duyuruda ve ilgili mevzuatta belirtilen genel ve özel şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanlar veya atanma şart ve niteliklerini sonradan kaybedenler, yapılan sınavı kazanmış hatta yurtdışına atanmış olsalar dahi tüm işlemleri iptal edilecek ve yurt dışı görevi sona erdirilecektir.

2. Görevlerinde başarılı olamadığı veya devlet memurluğunu ve yurt dışındaki temsil görevi ile bağdaşmayan davranış ve faaliyetlerde bulunarak devletin güven ve itibarına gölge düşürdüğü yapılan inceleme veya soruşturma sonucunda belirlenip görevini sürdürmesi sakıncalı görülenler ve yurt dışında görev yapmasına mani halleri tespit edilenler ile Büyükelçilik, Başkonsolosluk ve diğer resmî kurumlarca geri çekilme teklifleri Başkanlıkça uygun görülenler yurt dışı görevi sona erdirilerek yurt içi görevine döndürülecektir.

3. Sınavlarda başarılı olan adayların ilgili mevzuat çerçevesinde Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması yapılmaktadır. Söz konusu araştırma sonucunda görevlendirilmesi sakıncalı görülenler, sınavdan doğan atanma haklarını kaybedeceklerdir.

4. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik, Diyanet İşleri Başkanlığı Yurt Dışı Din Hizmetleri Koordinatörlükleri Hakkında Karar Hükümleri geçerlidir.

 

Dini Haberler Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ

 

Diyanetliler Platformu  Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ

 

Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ

 

 

 

SINAV DUYURUSU.pdf

EK-1 DİLEKÇE.docx

EK-3 ADAY BİLGİ FORMU (ÖZGEÇMİŞ).docx