Sözleşmeli olarak yeni atanacak Olanlara Duyuru

Sözleşmeli olarak yeni atanacak Olanlara Duyuru

Diyanet işleri başkanlığı 81 il müftülüğü ne yeni atanan Sözleşmeli imam hatip , müezzin ve kuran kursu öğreticileri için imzalayacaklari sözleşme belgelerini gönderdi.

İşte imzalanacak o maddeler;

HİZMET SÖZLEŞMESİ (İmam-hatip)

İşbu sözleşme, Diyanet İşleri Başkanlığı adına hareket eden  il/ilçe Müftülüğü ile 2 nci maddede şahsi bilgileri yazılı sözleşmeli pozisyon unvanında istihdam edilecek arasında aşağıdaki şartlarda imzalanmıştır.

Tanımlar 

Madde 1- (1) Bu Hizmet Sözleşmesinde geçen;

a) Kurum : Diyanet İşleri Başkanlığını,
b) İdare : İl/İlçe Müftülüğünü,
c) Sözleşme : Taraflar arasında imzalanan bu hizmet sözleşmesini,
ç) Personel : 2 nci maddede adı, soyadı ve şahsi bilgileri yazılı sözleşmeli pozisyon unvanında çalıştırılacak kimseyi, ifade eder.

Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ

Şahsi bilgiler

Madde 2-

(1) Sözleşmeli pozisyon unvanında çalışacak personelin;
a) Adı ve Soyadı
b) T.C.Kimlik No
c) Ana ve Baba Adı
ç) Doğum Yeri ve Tarihi
d) Askerlik Durumu
e) Cinsiyeti
f) Öğrenim Durumu
g) Yabancı Dil Bilgisi (Dili, Puanı ve Düzeyi)
ğ) Tebligat Adresi

Unvan 

Madde 3-

(1) Sözleşmeli Pozisyon Unvanı: İmam-Hatip Görev ve sorumluluk

Madde 4-

(1) Personel, Kurumca/idarece belirlenen görev yerlerinde mevzuatın İmam-Hatipler için öngördüğü görevleri ve din hizmetiyle ilgili amirlerince kendisine verilecek tüm işleri yapmayı, mesleki ve etik kurallar ile ilkelere uymayı kabul ve taahhüt eder.

(2) Personel, hizmetin gereği gibi yürütülmesinin temini maksadıyla mevzuatın emsali Devlet memuru kadrolu İmam-Hatiplere verdiği ödevleri yerine getirmek, uyulmasını zorunlu kıldığı hususlar ile yasaklarına ve amirlerince verilecek emirlere uymak zorundadır.

(3) Çeşitli kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve genelgelerle kadrolu İmam-Hatipler için sayılan fil ve hareketler karşılığında uygulanan yaptırımlar, bu fil ve hareketleri gerçekleştirmesi durumunda, sözleşmeli personel için de geçerlidir.

Çalışma süresi

Madde 5-

(1) Personelin çalışma saat ve süreleri, kadrolu İmam-Hatipler için belirlenen çalışma saat ve süresinin aynıdır.

Ücret ve ödemeler

Madde 6-

(1) Personele, yapacağı hizmete karşılık her ayın 15 ‘inde brüt ( ) TL ücret ödenir. Personele, görev yaptıkları cami; belediye (köylerde ise köy) sınırları içinde katmak ve öncelikle en yakın camide olmak üzere gerekli sayıda öğrenci kayıt edilmesi hâlinde emsali kadrolu İmam-Hatipler gibi yaz Kur’an kurslarında ders okutma görevi verilebilir.

(2) Ödemeler her aybaşında peşin olarak yapılır. Ay sonundan önce görevden ayrı Imalarda, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine göre aylık bağlanması veya ölüm sebebiyle sözleşmeye son verilmesi halleri dışında, kalan günlere düşen ücret tutarı doğrudan geri alınır.

(3)Resmi tabip raporuna dayanan hastalık izni sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumunca 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre ödenen geçici iş göremezlik tazminatı personelin ücretinden düşülür.

Çalışma yasağı ve geçici görev 

Madde 7-

(1) Personel, dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamaz.

(2) Personel, sözleşmede belirtilen görev dışında başka bir işte çalıştırılamaz.

(3) Maliye Bakanlığı tarafından iller itibarıyla vize edilmiş pozisyonlarda istihdam edilecek personel pozisyonunun tahsis edildiği yer dışındaki birim ve yerde sürekli olarak görevlendirilemez ve çalıştırılamaz.

Ancak personel; deprem, yangın, su baskını, yer Uyması, çığ vb. afetler, olağanüstü haller ile meslek içi eğitim çalışmalarına katılmak, yurt içi ve yurt dışı hizmetlerinde eğitim ve irşat hizmeti ile Suudi Arabistan’da hac ve umre hizmeti vermek amacıyla pozisyonun tahsis edildiği yer dışındaki birim ve yerde geçici olarak görevlendirilebilir.

(4) Görev yeri dışında geçici olarak görevlendirilen personele; 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri çerçevesinde unvanı, hizmet yılı ve öğrenim durumu aynı olan emsali Devlet memurunun kadro derecesi esas alınarak gündelik ve yol giderleri ödenir.

Sosyal güvence

Madde 8-

(1) Personel, sosyal güvenlik bakımından 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine tabidir.

Diyanetliler Platformu  Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ

izinler

Madde 9 –

( 1 ) Yıllık izin: 217 sayılı Kanun Htlkmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde sayılan kurumlarda; Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet süresi bir yıldan on yıla kadar olan personele yirmi gün, on yıldan fazla olanlara otuz gün (kredi yıllık izin verilir. Yıllık izinler sözleşme yılı içerisinde (yaz kursları dönemi hariç) kullandınlır.

(2) Hastalık izni: Personele, resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için ücretli hastalık izni verilebilir.

(3) Mazeret Izni: Personele istegi üzerine; eşinin doğum yapması halinde iki gün, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde ve her olay için üç gün ücretli mazeret izni verilir. Bu izinler, mezkür hadiselerin sadece vuku tarihinde kullanılır.

(4) Hafta Tatili: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili mevzuatında emsali kadrolu Imam-Hatipler için tespit edilen hafta tatili günleri, sözleşmeli personel için de belirlenmiş sayılır.

Görevin sona ermesi, işten ayrılma, sözleşmenin feshi

Madde 10-

(1) Personelin 65 yaşını doldurdugu tarihte hiçbir işleme gerek kalmaksızın sözleşmesi sona erer.

(2) Personelin, bu Sözleşmeye veya 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kumlu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Ilişkin Esaslarda yer alan hükümlere aykırı tutum ve davranışı tespit edildiğinde, bu durum Idarece personele yazılı olarak tebliğ edilir. Tebligatta belirtilecek günden geçerli olmak üzere sözleşme sona erer.

(3) Personelin, sözleşme akdetrne şartlarından birini veya genel nitelikler ile Başkanlığın sözlcşmeli İmam Hatipler için belirlemiş olduğu diger şartlardan herhangi birini (aşmadığının sonradan anlaşılması veya görevi esnasında bu şartlardan birini kaybetmesi halinde sözleşmesi sona erdirilir.

(4) Sözleşme dönemi içerisinde izinsiz ve mazeretsiz olarak on gün süre ile görevine devam etmeyen personelin sözleşmesi sona erdirilir.

(5) Personel, kendi isteğiyle bir ay önceden yazılı olarak haber vermek koşuluyla sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir.

(6) Personelin; terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olması, bu örgütlere yardım etmesi, kamu imIcfin ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanması ya da kullandırması, bu örgütlerin propagandasını yapması hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi veya bu nedenle görevden uzaklaştınlması durumunda sözleşmesi tek taraflı feshedilir.

(7) Sözleşmenin feshedilmesini gerektirecek durumların ortaya çıkması halinde bu yöndeki bilgi ve belgeler Başkanlığa intikal ettirilir. Sözleşmenin feshi, Başkanlıkça yapılacak değerlendirme sonucuna göre karara bağlanır.

Yeniden hizmete aklıma

Madde 11-

(1) Askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin pozisyonu saklı unutur ve istekleri halinde bu personel, aynldığı Kurum/idare tarafından yeniden hizmete alınır.

Ancak yeniden hizmete alınacak sözleşmeli personelin;

a) Sözleşmesinin feshi sebebiyle iş sonu tazminatı almamış olması,

b) Askerlik sebebiyle sözleşmesini feshedenlerin, terhis tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yeniden istihdam edilmek üzere ayrıldığı Kunımandareye yazılı talepte bulunması, gerekmektedir.

(2) il Müftülükleri bu yöndeki yazılı talepleri Başkanlığa intikal ettirir. Başkanlıkça yapılan değerlendirme sonucunda mtlracaatın ve müracaat edilen yerde aynı unvan ve nitelikte aramaya uygun vizeli boş sözleşmeli pozisyon bulunduğunun bildirilmesi durumunda İl/ilçe Mtlftülükleri ilgilileri aynı unvan ve nitelikteki vizeli boş sözleşmeli pozisyonda sözleşme imzalamak suretiyle istihdam eder.

(3) Bu işlem, yazılı talebi takip eden en geç otuz gün içerisinde sonuçlandırılır.

(4) Bu şekilde talepte bulunulan yere, sözleşmeli boş pozisyon sayısından fazla müracaat olması halinde; sırasıyla müracaat (dilekçe) tarihi önce olanlardan, müracaat tarihi de aynı olması durumunda hizmet süresi fazla olanlardan başlanılarak yerleştirme yapılır.

(5) Bu madde çerçevesinde yeniden istihdam edilecek personel ile yapılacak sözleşme, eski sözleşmenin devamı niteliğindedir.

(6) Sözleşmeli personelin, Hizmet Sözleşmesi Esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

Ücret iadesi 

Madde 12-

(1) Personel, sözleşme feshedilmesi durumunda hak etmediği günler için kendisine ödenen ücreti Kuruma/İdareye defaten öder.

Diyanetliler Platformu  Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ

Devam eden sorumluluk 

Madde 13-

(1) Sözleşmeli personel, görevi sırasında edindiği gizli bilgileri, görevinden ayrılsa bile Kurumun izni olmadan açıklayamaz, görevi sona erdiği zaman elinde bulunan görevle ilgili araç, gereç ve belgeleri Kuruma/İdareye
teslim etmek zorundadır.

Yer Değişikliği 

Madde 14-

(1) Sözleşmeli personelin kurumlar arası yer değişikliği yapılamaz. Sözleşmeli personel, herhangi bir sebeple sözleşme yaptığı Kurum dışında görev yapma talebinde bulunamaz.

(2) Kurumun hizmet icapları dikkate alınarak aynı unvan ve hizmet niteliklerini haiz sözleşmeli personelin iller arası karşılıklı yer değiştirme talepleri, pozisyonunun vizeli olduğu ilde fiilen en az bir yıl çalışmış olması şartıyla yerine
getirilebilir.

(3) Sözleşmeli personelin kurum içi karşılıklı yer değiştirme işlemleri, İKYS Modülü üzerinden Başkanlıktan izin alındıktan sonra Valilik oluruyla gerçekleştirilir.

a) Hizmetin gerektirdiği karşılıklı yer değiştirme halleri ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Ilişkin Esaslann Ek 3 Oncü maddesinde belirlenen mazermleri ve şartları haiz yer değişikliklerinin uygulanmasındaki usul ve esaslar Başkanlıkça belirlenir.

b) İl Müftülülcleri; hizmet gereği, eş durumu, sağlık ve can güvenliği nedeniyle aynı unan ve hizmet nitelikli vizeli pozisyon sayısı değişmemek koşuluyla il içerisinde yer değişikliği yapmaya yetkilidir. Bu yer değişikliği, personelin
çalıştığı Birim Amirinin gerekçeli teklifi ve çalışacağı Birim Amirinin görüşüyle birlikte IKYS Modül üzerinden Başkanlıktan izin alındıktan sonra Valilik oluruyla gerçekleştirilir.

c) Hizmetin gerektirdiği hallerde karşılıklı yer değişiklikleri; aynı il içerisinde olmak koşuluyla sözleşmeli personelin muvafakati, Birimlerin talebi ve İKYS ModUlü üzerinden Başkanlıktan izin alındıktan sonra Valilik oluruyla
gerçekleştirilir.

(4) Bu madde çerçevesinde personelle yeni yapılacak sözleşme, eski sözleşmenin devamı niteliğindedir.

Müteselsil sorumluluk

Madde 15 –

(1) Kurumda, sözleşmeli personele, yaptığı hizmet karşılığından fazla miktarda ücret ödenmesi halinde, sorumluluk müteselsilen mutemet, şef, ilgili şube müdürü ve iVilçe müftesüne aittir. Diger hilkümler Madde 16- (1) Sözleşmeli personel 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu hükümlerine tabidir.

(2) Sözleşme düzenlenmesinin gerektirdiği her türlü giderler (Damga Vergisi hariç) Kurum/idare tarafından karşılanır.

(3) Bu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların hallinde Mahkemeleri yetkilidir.

Sözleşmenin süresi

Madde 17 – (1)

İşbu sözleşme  -/ -/ tarihinden  /  / tarihine kadar geçerlidir.

Sözleşmede hüküm bulunmayan haller

Madde 18-

(1) Bu sözleşme, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kumlu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslarda yer alan htlkümler çerçevesinde akdedilmiştir.

Bu Sözleşmede yer almayan hususlar hakkında sözü edilen Esaslar ile Diyanet işleri Başkanlığının ilgili mevzuatında yer alan düzenlemeler uyarınca işlem yapılır.

 

Dini Haberler Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ