1001 Diyanet Sınav ve Mülakatlara Hazırlık Soru & Cevapları

1001 Diyanet Sınav ve Mülakatlara Hazırlık Soru & Cevapları

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yapmış olduğu mülakatlarda sorduğu sözlü soruları ziyaretçilerimiz için bir araya getirdik.

Diyanet İşleri Başkanlığı Mülakatlarında sorulan sorulardan oluşan 1001 Soru & Cevap

1) Ameli Mezhep imamları?

İmamı Azam Ebu Hanife, İmamı Şafii, İmamı Malik, Ahmed İbni Hanbel

2) İtikadi mezhep imamları?

İmamı Maturidi ve İmamı Eş’ari

3) Mezhep İmamlarının isimleri?

Numan bin Sabit, Muhammed İdris eş-Şafiî, Ahmed ibn-i Hanbel, Malik bin Enes .

4) Mezhep ne demektir?

İslam âlimlerinin Kur’an ve sünnet çerçevesinde, birbirleri arasındaki yorum farklılıklarından meydana gelen görüşleridir.

5) Edille-i şer’iyye nedir sayınız? Edille-i Erbaa’yı sayınız?

Dinimizin hükümlerinin dayanağı olan ana kaynaklarıdır; Kitap, Sünnet, İcma, Kıyas

6) İcma nedir? Kaç çeşittir

Peygamberimizden sonra ortaya çıkan fıkhi bir meselede, âlimlerin görüş birliği yapmalarıdır. Ör: mut’a nikâhının haramlığı icmadır.

A:Sarih İcma(Âlimlerin hepsinin katıldığı) B:Sükutî icma(bir âlim icma yapar diğerleri farklı bir görüş belirtmeksizin susarlar)

7) Kıyas nedir?

Kitap Sünnette hükmü bulunmayan bir konuyu, ortak özelliklerinden dolayı, hakkında hüküm bulunan bir mesele ile karşılaştırıp onun hükmünü buna da vermektir. Örnek: Şarap hükmünden kıyasla votka, eroinde haram hükmündedir.

8) içtihat nedir, müçtehit kimdir?

Dini ilimleri tahsil etmiş, konusunda uzman ilmi ile amil, ihlâslı âlimlerin şer’î delillerden, şer’î hükümler çıkarmasıdır. Bu şartlara haiz olan kişiye de Müctehid denir

9) Sünnetin tarifi.

Hz. Peygamber’in (s.a.v.)Kuran’dan başka söz fiil ve takrirleridir.

10) Sünnetin bölümleri nelerdir?

Kavli, Fiili, Takriri sünnet

11) Takriri sünnet nedir?

Hz. Peygamber’in ( S.A.V.) sahabenin yaptığı güzel bir hareket karşısında güzel görüp sükût etmesidir

12) Sünneti zevaid nedir?

Peygamberimizin beşeriyet icabı yaptığı giyinme yeme içme gibi sünnetleridir

13) Sünneti hüda nedir?

Peygamberimizin ibadetle ilgili sünnetleridir.

14) Hangi iman üstündür?

Tafsili iman

15) İcmali iman ve tafsili iman nedir?

İcmali iman; iman esaslarına kısaca toptan inanmaktır, tafsili iman: iman esaslarına ayrı ayrı delillerine vakıf olarak araştırarak inanmaktır

16) İmanın rüknü nedir?

Kalb ile tasdikdir

17) Zati ve subuti sıfatlar nelerdir?

ZATİ): vucüd, kıdem, beka, vahdaniyet, muhalefetün lil havadis, kıyam bi nefsihi. SUBUTİ: hayat ilim, semi, basar, irade, kudret, kelam, tekvin

18)İlk inen ayetler? Hangi surededir?

Alak suresi ilk 5 ayet

19) Mekki ve medeni sürelerin sayıları kaçtır?

87 tanesi Mekki, 27 tanesi de medenidir

20) Kuran’ın vahiy kâtipleri kimlerdir?

4 halife, Zeyd bin Sabit, Ubeyy bin Kab, Halid bin Ebî Sufyan

21) Kuran’ın Mushaf haline getirilişi kim zamanında oldu?

Hz. Ebu Bekir(r.a.)

22) Peygamberliğinde ihtilaf edilen üç kişi?

Üzeyir, Lokman, Zülkarneyn

23) Kuran’da Adı geçen peygamberler kaç tanedir?

25 tanedir

24) Rasül ve nebi ne demektir?

Rasül kendisine Kitap indirilenler, Nebi kendine kitap indirilmeyen ve kendinden önceki peygambere indirilen kitapla amel ederlerdir.

25) İman esaslarını içeren dua hangisidir?

Amentü billahi ve melaiketihi

26) Kader ve kaza nedir?

Kader; ALLAH’ın ezelden ebede kadar olacak şeylerin zaman, yer ve özelliklerini önceden bilip takdir etmesidir. Kaza; kaderin zamanı gelince ALLAH Teâlâ tarafından tahakkuk ettirilmesidir

27) İbadetin çeşitleri nelerdir?

1-bedenî. 2-Malî. 3-Hem bedeni hem mali

28) Mükellef kimdir?

İslam dininin emirlerini yapmak yasaklarından kaçmakla yükümlü Müslüman, Âkil ve Bâliğ kimselerdir

29) Ef’al-i mükellefini sayınız?

Farz, vacip, sünnet, müstehap(mendub), mubah, haram, mekruh, müfsid

30) Hades nedir? Tahareti suğra ve Tahareti Kübra nedir?

Hades; bazı ibadetlerin yapılmasına engel hükmi pisliklerdir. Tahareti suğra: abdestsizlik halinden temizlenmektir. Tahareti Kübra: cünüplükten temizlenmektir.

31) Necaseti galiza ve hafife nedir.

Necaseti galiza; ağır necasetler: idrar, kan, dışkı, irin, kusuntu, leşler, şarap… Necaseti hafife: atın dışkı ve idrarı, ehli hayvanların dışkı ve idrarları vb.

32) Mutlak ve mukayyet sular nedir.

Mutlak su: tabiattaki yağmur kar deniz ırmak kuyu sularıdır. Mukayyed su: kavun karpuz vb. gibi meyvelerin suları ile aslı mutlak su olduğu halde rengi kokusu ve akıcılığını kaybeden sulardır

33) Mukayyed sularla abdest alınır mı?

Alınmaz

34) Deniz suyu ile abdest gusül olur mu?

Olur

35) Hak din ve batıl dinler nedir

ALLAH’tan indirilen, peygamber ve kitabı olan dinlerdir. Şu anda geçerli olan tek hak din İSLAM’dır

36) Muamelat hükümleri nedir

İbadetin dışında kalan hukuki tasarruflar suç ceza vb. hükümlerdir.

37) Kuran’ın kaç çeşit hükmü vardır?

İnanç hükümleri, ahlaki hükümler ve ameli hükümler

38) Ameli hükümler kaç kısımdır?

İbadet ve muamelat diye iki kısımdır

39 Fer’i deliller nelerdir?

İslam hukukunun dayandığı 4 temel kaynaktan başka yine bu delillerin referansında ikinci derecedeki delillerdir. Bunlar: İstihsan, Mesalihi Mürsele, Şer’u men Kablena, Sahabe kavli, Maslahat, Örf, İstishab

40) Havz-ı Kebir ve Sağir ne demektir?

Alanı 100 arşın: 68 m2 olan kuyu ve havuz suları havz-ı kebir denir ki necaset pisletemez böyle bir su kaynağını, küçük olana da havzı sağir denir necaset düştüğü zaman usulüne göre temizlenmesi lazımdır,

41) Temizlik nelerle yapılır?

Su ile silerek, ateşte yakarak, kaynatarak, kazıyarak, yapı değişikliği ile ve bazı tasarruflar ile temizlik yapılır.

42) Abdestin Kuran’daki ismi nedir?

El-vuduu’

43) Namazın Kuran’daki ibaresi nedir?

Es-salât

44) Abdestte elleri yıkamanın hükmü nedir?

Bileklere kadar elleri yıkamak sünnettir.

45) Abdestin Farzları sünnetleri vacipleri nedir?

Yüzü yıkamak, elleri dirseklere kadar yıkamak, başın 4 te birini mesh etmek, ayakları yıkamak farzdır. Vacipleri yoktur. Kalanları sünnettir.

46) Abdestsiz kılınan namazları sayınız?

Abdestsiz kılınan namaz yoktur

47) Abdestte ağzıma su vermedim abdest olur mu?

Olur, çünkü sünnetin eksikliği abdeste mani değildir.

48) Kulaklar nasıl mesh edilir?

Şahadet parmakları ile içi, başparmakları ile dışı mesh edilir.

49) Vila nedir?

Ara vermeden abdest azalarını yıkamaktır.

50) İrhas nedir

Peygamberlik görevi verilmeden önce onlarda görülen olağanüstü hallerdir. Kundakta Hz. İsa’nın konuşması buna örnektir.

51) Meunet nedir

Salih müminlerde ortaya çıkan olağanüstü hallerdir.

52) istidrac nedir

Küfrü ve günahı sabit kimselerde kendi isteklerine uygun olağanüstü hallerin zuhur etmesidir. ALLAH Teâlâ böylece onları daha fazla küfre duçar kılar.

53) ihanet nedir?

Ehli istidracın bazı isteklerinin aksine dönmesi olağanüstü hallerin meydana gelmesidir. Buna Hızlan da denir. Müseylemet-ül Kezzab’ın tek gözü kör olan çocuğun gözünü açmak için tükürüğünü sürünce öbür gözünün kör olması buna örnek gösterilebilir.

54) Berzah hayatı nedir?

Kabir hayatı demektir.

55) Haşr nedir?

Mahşer yerinde insanların toplanmasıdır.

56) Ba’s nedir?

Öldükten sonra dirilmektir.

57) Cemi takdim ve cemi te’hir nedir?

Arafat’ta öğle namazının farzının arkasından ikindi namazının farzını kılmak cemi takdim, Müzdelife’de akşam namazını yatsı namazı ile birlikte kılmak cemi Te’hirdir.

58) Tahrime tekbiri nedir?

İftitah tekbiridir.

59) Kıbleyi araştırıp ve araştırmayıp namaz kılanın durumu nedir?

Araştırıp namaz kılan kıbleye isabet etse de etmese de namazı olmuştur. Araştırmayıp namaz kılan kıbleye isabet etmediyse namazı olmaz.

60) Mest müddetini anlatınız?

Mukim olanlarda 24 saat, seferilerde 72 saattir. Bu süreler ilk alınan abdestin bozulması ile başlar.

61) Mestlerdeki özellikler nelerdir?

Su geçirmeyecek, dik duracak ve peş peşe 12.000 adım yürümeye dayanıklı olacak.3 parmaktan daha fazla delik olmayacak. Topuklara kadar ayağı örtecek.

62) Yolcu 48 saatlik süre sonunda mukim oldu, mesh müddeti devam eder mi?

Hayır devam etmez.

63) Çorap üzerine mesh olur mu?

Hayır olmaz.

64) Sargıda mesh in süresi ne kadardır?

Sargıda meshin süresi yoktur iyileşinceye kadar sargı üzerine mesh edebilir.

65) Sargıyı bağlarken veya kırık bir kola alçı alırken gusül veya abdest şart mı?

Şart değildir.

66) Sargıyı meshettin (kolda) sargı düştü abdest bozulur mu?

Bozulmaz.

67) Sargıyı abdestliyken çıkarıp yeniledin, mesh iade edilir mi?

İade edilmez.

68) Yaradaki sargı namazda düştü ne olur?

Hiçbir şey olmaz. Ancak yaranın iyileşmesi sonucu düşerse sadece mesh edilen yer yıkanır ve namaz yeniden kılınır.

69) Mestin biri abdestli iken ayaktan çıktı ne olur?

Abdest bozulmaz mesh bozulur sadece iki ayakta yıkanır ve mest tekrar giyilir.

70) Abdestsiz Kuran’a el değmek nedir?

Haramdır.

71) Kuran okumak için teyemmüm aldın, namaz olur mu?

Olmaz. Teyemmümde neye niyet alındıysa o yapılır.

72) Cenaze ve bayram namazında: vakit çok dar abdeste vakit yok teyemmüm olur mu?

Olur, çünkü bu namazların kazası yoktur.

73) Vakit namazı ve Cuma namazı vakit çok dar abdeste vakit yok teyemmüm olur mu?

Olmaz çünkü bu namazların alternatifi veya kazası vardır.

74) Odun, demir, mermer demir üzerindeki toz ile teyemmüm olur mu?

Olur, çünkü toprak cinsidir.

75) İki parmakla mesh olur mu?

Olmaz.

76) Aynı yere ikinci bir kişi elini koyup teyemmüm yapabilir mi?

Yapabilir.

77) Fecr-i Sadık?

Ufukta günün ilk aydınlığının genişlemesine yayılmasına denir. Sabah namazı vaktinin girdiği andır.

78) Fecr-i Kazib?

Ufukta dikey olarak dar bir şekilde görülüp sonradan kaybolan yalancı aydınlığa denir.

79) Fey-i Zeval?

Güneş tepe noktasındayken cismin mevcut olan gölgesidir.

80) İkindi namazını son vakte ertelemek nedir?

Tahrimen mekruhtur

81) Kutuplarda namaz vakitleri?

Normal namaz vakitleri belli olan en yakın ülkenin saatlerine uyulur.

82) Abdestsiz ezan okunur mu?

Okunur, mekruhtur.

83) Kadın, deli, tıfıl, sarhoşun okuduğu ezanın hükmü?

Mekruhtur ama iade edilir.

84) Nafile namazlarda kıyam olmazsa namaz olur mu?

Mazeretten dolayı oturarak kılabilir.

85) Cenaze yıkamak nedir?

Farz-ı Kifayedir.

86) Secdede özürden dolayı alnını yere koymadı, secde olur mu?

Olur.

87) Teharri nedir?

Kıbleyi bilmeyen kişinin kıbleyi araştırmasıdır.

88) Mesbuk nedir?

Namaza sonradan yetişen kişidir.

89) Yüzünün tamamı secdeye müsait olmayan nasıl secde yapar?

Yapmaz ancak ima ile yapar.

90) Tesmi nedir?

Semiallahülimenhamideh demektir.

91) Tahmid nedir?

Rabbena lekel hamd demektir.

92) Teverruk nedir?

Kadınların teşehhüd oturuş halidir.

93) Abdesti bozan durumlar nelerdir?

Vücuddan çıkanlar (idrar, dışkı, kan, irin, ağız dolusu kusmak, yellenmek), yaslanarak yatarak uyumak, bayılmak, delirmek, sarhoş olmak, namazda gülmek, fahiş mübaşeret.

94) Sarhoşluk abdesti bozar mı?

Bozar.

95) Dizüstü veya bağdaş kurarak oturup uyumak abdesti bozar mı?

Bozmaz.

96)Abdestsiz Kuran’a el sürülebilir mi?

Sürülemez.

97) Kâbe abdestsiz tavaf edilebilir mi?

Edilemez.

98) Kahkaha ile gülmek abdesti bozar mı?

Bozmaz.

99) Özürlü bir kişi öğle abdesti ile ikindi namazını kılabilir mi?

Kılamaz her namaz için ayrı abdest alması lazım.

100) Teyemmüm ile namaz kılarken su geldi ne yaparsın?

Namazı bozup abdest alırsın namazını baştan kılarsın.

101) Abdesti bozmayan bir şeydir ama hem abdesti hem namazı bozar?

Kahkaha ile gülmektir.

102) Diş firçalarken akan kan abdesti bozar mı?

Bozmaz ancak kanın tükrüğe galebe etmemesi ve kan akmaması lazım.

103) Sadece kendi duyacak kadar gülen bir kişinin namazı ve abdesti bozulur mu?

Namazı bozulur abdesti bozulmaz.

104) Ağlamak abdesti bozar mı?

Ağlamak abdesti bozmaz.

105) Hangi şekilde ağlamak namazı bozar?

Namazda ahireti ilgilendirmeyen bir mesele için ağlamak namazı bozar.

106) Abdest aldınız kesin biliyorsunuz ama abdestin bozulup bozulmadığından şüphelisiniz, durumunuz ne olur?

Abdestli sayılırsınız.

107) Abdestinizin bozulduğunu kesin biliyorsunuz ama abdest aldığınızdan şüphelisiniz durumunuz nedir?

Abdestiniz yok sayılır.

108) Bir kişi abdest esnasında veya sonunda abdest azalarından birini yıkayıp yıkamadığından şüphe etse ne yapar?

Şüpheci ve müvesvis bir kişi ise yıkamaz, kendinden emin bir kişi ise yıkar.

109) Kader nedir?

ALLAH ü Teâlâ’nın ezelden ebede kadar olacak her şeyi, zamanını, yerini ve niteliğini önceden bilmesi ve takdir etmesidir. Alın yazısıdır.

110) Kaza nedir?

Kaderin zamanı gelince ALLAH tarafından tahakkuk etmesidir.

111) Kader değişir mi

Kader değişmez, kaza değişir.

112) Tilavet secdesi ve cenaze namazında kahkaha ile gülenin namazı olur mu?

Namazı olmaz, abdesti bozulmaz

113) Abdestlisin ve mesh müddeti bitince abdestte bozulur mu?

Abdest bozulmaz mesh bozulur ayaklarını yıkar mestlerini giyer.

114) Namazdasın ve mesh müddetin bitti ne olur?

Namaz olmaz mesh yenilenip namaz kılınır.

115) Özür veya hükmen suyun yokluğu ile teyemmüm olan bir kişi namazını sonra iade eder mi?

Etmez namazı kabul olur.

116) Abdesti bozan ve devamlı olan beden rahatsızlığına ne denir?

Özür denir.

117) Özürlü kişi aldığı abdestle nafile namaz kılabilir mi?

Kılabilir.

118) Özürlü abdesti ile kaç vakit namaz kılar?

Sadece bir vakit namaz kılabilir.

119) Özürlü kişinin abdesti ne zaman hükümsüz kalır?

Vakit çıkınca.

120) Mazmaza ve istinşak nedir?

Mazmaza gusülde ağzı boğazın girişine kadar gargara ile yıkamak, istinşak burnu genize su gidip yanıncaya kadar su ile temizlemektir. Guslün farzlarıdır.

121) Kendisine gusül gereken kişi neleri yapamaz?

Namaz kılamaz, kurana el değemez, kuran okuyamaz, camiye giremez, kabeyi tavaf edemez.

122)Teyemmüm ne zaman meşru kılındı?

Hicri 6.yıl Ben-i Mustalik Gazvesinde meşru kılındı.

123) Suyun hükmen yokluğu ne demektir?

Var olan suyu sağlık, hayati tehlike veya zorluktan dolayı kullanamama halidir.

124) Teyemmümde suyu araştırma mesafesi ne kadardır?

1 mil(1660 metre)

125) Kendine gusül gereken kişi mecburen teyemmüm yaptı suyu görünce gusul gerekir mi?

Gerekmez.

126) Kadınlar özel hallerinden sonra namazını ve orucunu kaza eder mi?

Namazını kaza etmez orucunu kaza eder.

127) Cenazeye gusul abdesti aldırmanın hükmü nedir?

Farz-ı Kifayedir.

128) Kadın cenaze namazı kılar mı?

Kılabilir.

129) Cenaze namazının vakti var mı?

3 mekruh vaktin dışında her zaman kılınabilir.

130) Cenaze namazının rükünleri nelerdir?

4 tekbir ve kıyamdır.

131) Cenaze namazının vacipleri?

Selamdır.

132) Cenaze namazında cemaat şart mı?

Hayır değil.

133) Cenaze namazının sünnetleri?

Okunan dualar sünnettir.

134) Vakit girmeden okunan ezanın hükmü nedir?

İade edilir.

135) Ezanın hükmü nedir?

Sünnet-i müekkededir.

136) Ezan okuyandaki şartlar nelerdir?

Müslüman, akıllı ve erkek olmak gerekmektedir.

137) Ezan okuyan selam alabilir mi?

Alır fakat mekruhtur.

138) Bir kişi kıbleyi araştırdı soruşturdu ve namazını kıldı ama kıbleye isabet edemediğini öğrendi namazını iade eder mi?

Hayır etmez.

139) Musalli namazda iken kıblede hata ettiğini anlarsa ne yapar?

Namazını bozmadan Kıbleye döner ve devam eder.

140) Musalli kıbleyi bilmiyorsa bilene de sormuyorsa ama araştırıyor fakat kıbleye isabet edemediyse namazı olur mu? CEVAP: Olmaz.

141) Musalli kıbleyi bilmiyor araştırmıyor namaza kıble ile ilgili şüphe ile duruyor ama namazda kıbleye isabet ettiğini anlıyor namazı olur mu?

Olmaz. Zira şüphe üzerine sağlam görüş bina edilemez.

142) İftitah tekbirinin hükmü nedir?

Namazın rüknüdür, farzdır.

143) İftitah tekbirinin diğer adı nedir?

Tahrime tekbiridir u tekbirle namaz dışında yapılması helal olan fiiller haram hale geldiği için tahrime denilir. Örnek; Konuşmak.

144) İftitah tekbirinde AAALLAH ve EKBAAR uzatılarak okumanın hükmü nedir?

İftitah tekbiri geçerli olmaz dolayısıyla namaz olmaz.

145) İftitah tekbirinde EGBER okumanın hükmü nedir?

İftitah tekbiri ve namaz geçerli olur. Zira bunu ayırt etmede çoğu kimse için zorluk vardır.

146) İma nedir?

Ayakta duramayanın, oturduğu veya yattığı yerde namazını hafifçe başını öne eğmesiyle kılmasıdır. Secde için başını rükûdan biraz daha fazla eğer.

147) Oturarak da namaz kılamayan ne yapar?

Yatarak ayaklarını kıbleye doğru uzatarak ima ile kılar.

148) Yan yatarak yüzü kıbleye döndürmekle ima olur mu?

Olur.

149) Kişi başını da oynatamıyor gözü ile ima yapabilir mi?

Hayır yapamaz.

150) Bayılan kişinin namazlarının kazası nasıl olur?

Bir günden az ise ayıldığında kılamadığı namazlarını kaza yapar. Daha fazla baygın durmuş ise kazaya gerek yoktur. Örn; Uzun süreli komada kalan kişinin namazları bu hükümdedir.

151) Namazda Fatiha’yı okumanın hükmü nedir?

Vaciptir.

152) Farzların 3. Ve 4. Rekâtlarında fatihayı okumanın hükmü nedir?

Sünnettir.

153) Zammı sureyi fatihadan önce okumanın hükmü nedir?

Vacibin terkidir sehiv secdesi gerekir.

154) Tadil-i erkân nedir?

Namazda rükû, secde ve bunlardan kalkışta vücudun sükûnet bulmasıdır. Vaciptir.

155) İmama rûkuda yetişen imama nasıl uyar?

Ayakta İftitah tekbirini alır ikinci bi tekbir almadan ellerini bağlamadan direk rükuya eğilir.

156) İmama uyan kişi(müktedi) imamdan önce rükuya gitse ne yapar?

Kalkar tekrar rükûda iken imama yetişir.

157) Rükû secde ve intikal tekbirlerinin ve tesbihlerinin hükmü nedir?

Sünnettir.

158) Secdede alnı yere koyup burnu yere koymayanın secdesi olur mu?

Olur.

159) Secdenin birini unutan ne yapar?

Selamdan sonra bir secdeyi yapar son oturuşu tekrar eder ve sehiv secdesi yapar.

160) Özürsüz olarak alnını yere koymayanın secdesi olur mu?

Olmaz.

161) Secde edilen yer ayakları koyduğumuz yerden en fazla kaç cm yüksekte olabilir?

23 cm

162) Kamet getirmenin hükmü nedir? CEVAP: Sünnettir.

163) İftitah tekbirini musallinin kendi duyacak kadar sesli almasının hükmü nedir?

Farzdır.

164) Kıyamda sağ eli sol el üstüne koymak nedir?

Sünnettir.

165) Her rekâtta Fatiha öncesi besmelenin hükmü nedir?

Sünnettir.

166) Namazda fatihadan sonra âmin demenin hükmü nedir?

Sünnettir.

167) Secdede iki ayağı yere koymak nedir?

Farzdır.

168)3 ve 4 rekâtlı farz namazlarda 3. Ve 4. Rekâtlarda fatihadan sonra sure okumak nedir?

Fatihadan sonra sure okumamak vaciptir.

169)Namazda Ettehıyyatü’yü okumak nedir?

Vaciptir.

170) Namazda salli-barik-Rabbenaları okumak nedir?

Sünnettir.

171)1. secdeden kalkmak nedir?

Farzdır.

172) 2. secdeye yatmak nedir?

Farzdır.

173) Secdeden sonra ki rekâta kalkmak nedir?

Vaciptir.

174) Gündüz namazlarında kıraatı gizli okumak nedir?

Vaciptir.

175) Müdrik nedir?

İmama başından beri uyup onunla namazı tamamlayan kişidir.

176) Mesbuk nedir?

İmama birinci rekâttan sonra yetişen kişidir.

177) Lahik nedir?

Namaza imamla başlayan ama abdesti bozulup namazdan çıkıp abdestini alıp hiçbir şey konuşmadan tekrar aynı namazını tamamlayan kişidir.

178) Namazda kunut tekbirinin hükmü nedir?

Vaciptir.

179) Namazda kunut duasının hükmü nedir?

Vaciptir.

180) Namazda selamın hükmü nedir?

Vaciptir.

181) Musallinin namazda selamı önce sağa vermesinin hükmü nedir?

Sünnettir.

182) 1.selamın hükmü nedir?

Vaciptir

183) Muhazat nedir?

Aynı namazda kadın ve erkeğin cemaatle bir rükün eda edecek kadar yan yana durmasıdır. Kadının yanında ki iki kişi ve arkasında ki bir kişinin namazı olmaz.

184) Cenazede muhazat olur mu?

Hayır olmaz.

185) Kâbe de muhazat olur mu? CEVAP: Olmaz.

186) Münferit musallilerde muhazat olur mu?

Olmaz.

187) Namazda secde ayetinden dolayı tilavet secdesini yapmak nedir?

Vaciptir.

188) Musallinin sehiv secdesini yapmasının hükmü nedir?

Vaciptir.

189) Kabristanda namaz kılmanın hükmü nedir?

Mekruhtur.

190) İmamın sesli okunan namazlardaki sesli kıraatının hükmü nedir?

Vaciptir.

191) İmamın sesiz okunan bütün namazlarda ki sessiz kıraatının hükmü nedir?

Vaciptir.

192) Müktedi kimdir?

İmama uyan kişidir.

193) Müktedinin imamın kıraatını dinlemesinin hükmü nedir?

Vaciptir.

194) Müktedinin hafi namazlarda vacip olan kıraatı okumayıp dinlemesinin hükmü nedir?

Vaciptir.

195) Mihrabiye nedir?

Namaz sonunda okunan mutad aşırlardır.

196) Namazın vaciplerinden birini sehven terk eden biri ne yapar?

Sehiv secdesi yapar.

197) Namazın vaciplerinden birini kasten terk eden biri ne yapar?

Namazı yeniden kılmalıdır.

198) Namaz kılanın önünden geçmek nedir?

Tahrimen mekruhtur.

199) Sütre nedir?

Namaz kılanın önünden geçene engel olması için önüne koyduğu şeylerdir.

200) Sütrenin hükmü nedir?

Sünnettir.

201) Kazaya kalan namazlar cemaatle kılınabilir mi?

Kılınabilir. Cemaatin hepsinin aynı namazı kazaya bırakmış olması lazımdır.

202) Cemaatle öğlen vakti sabah namazının kazasını kılanların okuyuşu nasıl olması lazım?

Cehri olması lazım

203) Musalli namazda bir secdeyi sehven yapmasa ne olur?

Selamdan sonra secdeyi kaza eder.

204) Dört rekâtlık namazda ka’de-i ahireyi unutan ve ayağa kalkan ne yapar?

a-Beşinci rekatın secdesini yapmadan hatırlarsa oturur ka’desini yapar selamdan sonra sehiv secdesi yapar

b-Beşinci rekatın secdesini yaptıysa bunu altıya tamamlar. Altı rekâtlık nafile namaz kılmış olur

205) Namazda ka’de-i ahire yi yapıp da unutarak ayağa kalkan ne yapar?

a-Beşinci rekatın secdesine varmadan hatırlarsa tahiyyata oturur selam verdikten sonra sehiv secdesi yapar.

b-Beşinci rekatın secdesinden sonra aklına gelirse bir rekat daha kılar: dört rekatı farz iki rekatı nafile olur.

206) 3 ve 4 rekâtlık namazda imam 1. Ve 2. Rekâtta fatihadan sonra sureyi sehven okumadı ne yapar?

3 ve 4. Rekâtta imam Fatiha ve zammı sureyi cehri okur sehiv secdesi yapar.

207) Bir namaz içinde musalli 3 tane sehiv secdesi gerektirecek hareket yaptı kaç sehiv secdesi yapar?

Bir tane yeterli olur.

208) Oturarak namaz kılan rükû için ne kadar eğilir?

Alnı dizine paralel olacak şekilde eğilir.

209) Oturarak namaz kılan secde için ne kadar eğilir?

Rükûsundan biraz daha fazla eğilir.

210) Oturarak namaz kıldıran imama ayaktaki cemaat uyabilir mi?

Uyabilir.

211) Nafile namaz kılmak isteyen farz kıldıran bir imama uyabilir mi?

Uyabilir.

212) Farzı evde kılan bir kişi aynı vaktin namazını tekrardan cemaatle kılabilir mi?

Kılabilir. Evdeki namazı farz olur imama uyduğu nafile olur.

213) Çok yumuşak şeylere secde etmek caiz midir?

Hayır, yüzü ve alnı kaybolmayacak şekilde sertliği hissetmesi lazım.

214) 1 imam var birde kadın bu iki kişi cemaat olabilir mi?

Evet olabilir.

215) Cemaat imama kaç yerde uymaz?

4 yerde uymaz: A-Cenazede imam 5. Tekbiri aldığında B-Bayram namazında fazla tekbir aldığında C-Namazda peş peşe 3.secdeye gittiğinde D-Son oturuştan sonra fazla rekâta kalktığında uymaz. İmamı uyarır.

216) Musalli nafile namazını bozduğunda ne yapmalıdır?

İadesi vaciptir yeniden kılmalıdır.

217) Sebepsiz yere boğazını temizlemek için ses çıkaranın namazı ne olur?

Namazı fasit olur.

218) Namazda ağlamanın hükmü nedir?

Dünyalık içinse bozulur ALLAH içinse iyidir bozulmaz.

219) Musalli namazda aksırdığında kendisine elhamdülillah dese ne olur?

Namazı bozulmaz.

220) Musalli aksıran bir kişiye yerhamükellah dediğinde ne olur?

Namazı bozulur.

221) Musalli namazda yüksek sesle güldüğünde ne olur?

Hem abdesti hem namazı bozulur.

222) Cenaze namazında kahkaha ile gülündüğünde ne olur?

Sadece namazı bozulur.

223) İmam sehiv secdesini terk etse ne yapar?

Cemaatte terk eder.

224) Kadınlar cemaatle kendi kendilerine namaz kılabilirler mi? Hükmü nedir?

Kılabilirler ama mekruhtur.

225) Kadınlar kabir ziyareti yapabilir mi?

Fitneye sebebiyet vermemesi açısından yapamazlar ancak ihtiyar kadınlara müsaade verilmiştir.

226) Namaz kılınmasına izin verilmeyen iş yerlerinde kişi namazını nasıl kılar?

Cemi takdim Cemi tehir ile kılar.

227) Yolculukta Hanefiler cem’i takdim yapabilir mi?

Yapamazlar.

228) Yatsı namazının Farzını tek başına kılan bir grup teravih namazını cemaatle kılabilirler mi?

Kılamazlar.

229) Kasr-ı salât nedir?

Yolcunun kısaltarak kıldığı farz namazdır.

230) Cuma namazını özürden dolayı kılamayan ne yapar nasıl yapar?

Ezansız kametsiz öğlen namazı kılar.

231) Namazda bilerek veya bilmeyerek anlaşılır bir ifade ile ses çıkaranın namazı ne olur?

Namazı bozulur.

232) Musalli, aksıran bir kişiye yerhamükellah dese yahut bir duaya âmin dese ne olur?

Namazı bozulur.

233) Musalli kendisine aksırınca yerhamükellah dese ne olur?

Namazı olur.

234) Musalli işitilen bir habere istirca’ ayetini okusa ne olur?

Namazı bozulur.

235) Müktedi imamın okuyuşuna cevaben cellecelalühü, ALLAHüekber, sadakallahülazim yahut salâvat getirse ne olur?

Namazı bozulur ancak cevaben değil de tazim ve saygı için söylemişse bozulmaz.

236) Musalli ikaz için namazda olduğunu belli etmek için sübhanallah elhamdülillah dese ne olur?

Namazı bozulmaz.

237) Musalli selam verse, alsa ne olur?

Namazı bozulur.

238) Musalli ima ile salam alsa ne olur?

Namazı bozulmaz.

239) Musalliye birisi ileri git, geri gel, yer aç gibi talimatlar verse ve o da yapsa ne olur?

Namazı bozulur.

240) Musalli önünde açık duran Kuran’dan okuyarak namaz kılsa ne olur?

Namazı bozulur.

241) İmam kıraat esnasında takıldı ve başka bir ayete geçti. Cemaatte önceki ayeti düzelttiğinde İmamda ona uydu bu durumda cemaatin ve imamın namazı ne olur?

Cemaatten düzelten kişinin namazı bozulur, imamda geri dönüp o ayeti düzeltirse imamın ki bozulur.

242) Musalli başka bir cemaatin imamını düzeltmek için ayet okusa ne olur?

Namazı bozulur.

243) Amel-i kesir ve amel-i kalil nedir?

Ameli kesir: namazı bozan davranışlardır. Bir rükünde peş peşe 3 defa aynı hareketi yapmak gibi. Ameli kalil ise namazı bozmayan davranışlardır. Peş peşe 2 defa yapılan hareketlerdir. Namazda çalan cep telefonunu kişinin tek elle alıp kapatması da ameli kalildir.

244) Namazda özürsüz ardı arda durmadan 3 adım yürümenin hükmü nedir?

Namaz bozulur.

245) Musalli bir rükün eda edecek kadar ara ile beş adım yürüse ne olur?

Namazı olur.

246) Emzirmek annenin abdestini bozar mı?

Bozmaz.

247) Namaz kılan kadının sehven başı açılırsa ne olur ne yapması lazım?

Bir rükün geçmeden örterse namazı olur.

248) Musallinin kendi avret yerini bilerek açmasının hükmü nedir?

Namazı bozulur.

249) Namazın bir rüknünü kaza etmeksizin terk etmekle namaz bozulur mu?

Evet bozulur

250) 4 rekâtlık bir namazda 1. oturuşta yanlışlıkla selam veren ne yapar?

Namazı bozucu bir davranışta bulunmadıysa 3. Ve 4. Rekâtı kılar sehiv secdesi yapar.

251) Musallinin kıraat esnasında sehven yaptığı hareke yanlışları namazı bozar mı?

Bozmaz.

252) Musalli Es-samed yerine Es-semed okusa namazı bozulur mu?

Hayır bozulmaz. Zira bu harflerde mahreç yakınlığı mevcuttur.

253) Musalli bir zorlama olmaksızın iki harfi birbirinden ayırması mümkün iken, Es-Salihat yerine Et-Talihat dese namaz bozulur mu?

Evet bozulur.

254) Musalli bir zorlama olmaksızın iki harfi birbirinden ayırması mümkün iken, ALLAHü EhaD yerine ALLAHü EhaT dese namazı bozulur mu?

Bozulur.

255) Musalli sıratallezine yerine siratallezine(sin ile) dese namaz bozulur mu?

Evet, namazı olur. Zira bu iki harfi birbirinden ayırmak çoğu kişi için güçtür.

256) Musalli Veleddallin yerine Velezzallin (zı harfi ile) dese namaz bozulur mu?

Namazı olur.

257) Musalli İyyake yerine İyake dese namaz olur mu?

Namazı olur.

258) Musalli sıratallezine yerine es-sıratallezine dese namazı olur mu?

Namazı olur.

259) Musalli İyyake na’büdü yü İyya- kena’büdü diye okusa olur mu?

Namazı olur.

260) Namazda Kurandan bir kelime tekrar edilse ve mana bozulmasa namaz olur mu? Örn: Rabbi Rabbil âlemin gibi.

Namaz olur.

261) Kelimelerin yer değiştirmesi mana değişikliğine yol açmasa namaz olur mu? Örn: İnnallahe alimün habirun yerine: İnnallehe habirun alimün dese

Namaz olur.

262) Peltek konuşanın ra harfini ga okuması namazı bozar mı? Örn: Rabbil Âlemin yerine gabbil âlemin dese,

Namaz olur. Zira mazur sayılır.

263) Delinin kıldırdığı namaz olur mu?

Olmaz.

264) Mümeyyiz olmayan çocuğun imameti geçerlimidir?

Geçerli değildir.

265) Kadından imam olur mu?

Kadın erkeklere imamlık yapamaz. Kadın cemaate aynı hizada durarak imamlık yapabilir. Ama mekruhtur.

266) Özürlüden imam olur mu?

Olmaz. Ancak kendi cinsinden bir özürlü varsa ona imam olabilir.

267) Peltek okuyan bir kişinin (Ra harfini ga gibi) imameti caiz midir?

Hayır değildir imamlık yapamaz.

268) Fasığın imamlığı caiz midir?

Namaz sahihtir ama imamlığı mekruhtur.

269) Âmânın imamlığı caiz midir?

Necasetten sakınmasında zorluk olduğu için tenzihen mekruhtur.

270) Farz kılmak isteyen bir kişi nafile namaz kılana uyabilir mi?

Uyamaz, kuvvetli zayıf üzerine bina edilmez.

271) Abdestli bir kişi teyemmümle namaz kılan bir kişiye uyabilir mi?

Uyabilir.

272) İmamdan önce rükû ve secde yapanın durumu nedir?

Rekât batıl olur. Rekâtı iade etmezse namaz olmaz. Selamdan sonra kalkar bir rekât iade eder ve sehiv secdesi yapar.

273) Musalli namazda secde ayeti okudu ve daha kıraatini bitirmedi ise tilavet secdesini nasıl yapar?

Hemen direk secdeye gider bir kere tilavet secdesini yapar ayağa kalkar kıraatine devam eder.

274) Musalli namazda kıraatinin son ayeti olarak secde ayeti okudu ise tilavet secdesini nasıl yapar?

Namazın rükûsunu ve secdesini normal olarak yapar bu arada tilavet secdesini de yapmış gibi kabul edilir.

275) İmamın cehri okuduğu secde ayetini namaz kılmayan duyarsa secde gerekir mi?

Evet gerekir.

276) Musalli, namaz kılmayanın okuduğu secde ayetini duyarsa tilavet secdesi gerekir mi?

Evet gerekir.

277) Namazda okunan secde ayetinin tilavet secdesi namaz dışında yapılabilir mi?

Hayır yapılamaz.

278) Kadınlar özel hallerinde tilavet secdesi yapabilirler mi?

Hayır yapamazlar.

279) Secde ayetinin tercümesi okunduğunda tilavet secdesi vacip olur mu?

Evet olur.

280) Tilavet secdesi namaz dışında cemaatle yapılabilir mi?

Hayır yapılmaz.

281) Abdestin bozulması tilavet secdesini bozar mı?

Evet bozar.

282) Bir kişi namaz dışında tilavet secdesini nasıl yapar?

Abdestli kıbleye döner niyet eder ellerini kaldırmadan tekbir getirip direk secdeye yatar. Bir kere secde yapar tekbir getirerek ayağa kalkar ayakta semiğna ve etağna ğufranake Rabbena ve ileykel masîr der. Bunu okuması müstehaptır.

283) Kuranda kaç yerde secde ayeti vardır?

14 yerde vardır.

284) Öğle namazını kılamayan bir kişi ikindi namazında bunu nasıl kaza eder?

Önce öğlen namazını kaza eder sonra ikindi namazını kılar.

285) Başlanan bir sünnet namaz yarıda bırakılırsa bu namazın kazası olur mu? kazasi vacip

Hayır olmaz.

286) Cenaze namazının hükmü nedir?

Farzı kifayedir.

287) Cenaze namazında kaç kişi cemaat olmalıdır?

Cenaze namazında cemaat şart değildir.

288) Kadınlar cenaze namazı kılabilir mi?

Evet kılabilir. Cemaatle de tek başına da kılabilir. Farzı kifaye de ifa edilmiş olur.

289) Rükû ve secdesi olmayan namaz var mıdır?

Cenaze namazıdır

290) Erkeklerin kefeni kaç kısımdır?

3 kısımdır: Gamis, İzar ve Lifafe’dir.

291) Cenazeyi yıkamak için su yoksa ne yapılır?

Teyemmüm yaptırılır.

292) Ölünün saç sakal tıraşını yapmak tırnak kesmek saçını taramak caiz midir?

Hayır, hiçbir şey yapılmaz.

293) Mavi bezden kefen olur mu?

Olabilir. Efdal olanı beyazdır.

294) Cenaze namazında imama sonradan uyan kişi ne yapar?

İmamın selamından sonra o selam vermez yetişemediği kaç tekbir varsa dualarını okumadan peş peşe o tekbirleri getirir selam verir.

295) Cenaze namazında tekbirin biri eksik olsa namaz geçerli olur mu?

Hayır olmaz.

296) Cenaze namazının rükünleri(farzları) nelerdir?

4 tekbirle kıyamdır.

297) Cenaze namazının vacipleri nelerdir?

Selamdır.

298) Cenaze namazının sünnetleri nelerdir?

Sübhaneke, salli barik ve cenaze duası ve imamın cenazenin göğsü hizasında durmasıdır.

299) Cenaze namazını şartı nedir?

Niyettir.

300) Cenaze namazı bütün vakitlerde kılınabilir mi?

3 mekruh vakit dışında tüm gün kılınabilir.

301) Cenaze namazını neler bozar?

Namazı bozan her şey cenaze namazını da bozar.

302) Sağ doğup hemen ölen çocuğun cenaze namazı kılınır mı?

Yıkanır kefenlenir ve kılınır?

303) Ölü doğan çocuğun cenaze namazı kılınır mı?

Yıkanır bir beze sarılır cenaze namazı kılınmadan defnedilir.

304) Orucun kurandaki adı nedir?

Savım’dır.

305) Oruç kimlere farzdır.

Müslüman, akıllı, ergenlik çağında olan oruç tutmaya gücü yeten, mukim olan herkese farzdır.

306) Ru’yet-i Hilal nedir?

Ramazan orucu için şaban ve ramazan hilalinin bayram içinde şevval hilalinin gözlemlenmesidir.

307) Oruç çeşitleri nelerdir?

Farz Olan Oruçlar: Ramazan orucu, ramazan orucunun kazası, kefaret oruçları.

Vacip Olan Oruçlar; adak ve bozulan nafile oruçların kazası

Sünnet Olan Oruçlar: Muharrem ayının 9–10–11. günleri oruç tutmak.

Müstehap Olan Oruçlar: Kameri ayların 13–14–15. günleri, pazartesi Perşembe günleri, 6 şevval orucu

Mekruh Olan Oruçlar:

a-Tenzihen Mekruh: Muharrem ayının sadece 10. günü, yalnız Cuma gününü oruçlu geçirmek

b-Tahrimen Mekruh: Ramazan bayramının 1. Kurban bayramının ilk 4 gününü oruçlu geçirmektir.

308) Ramazan orucuna nasıl ve ne zamana kadar niyet edilebilir?

Akşam namazından sonra öğlen öncesine kadar niyet edilebilir. Dil ile niyeti unutan bir kişinin kalbinde ki niyeti veyahut sahura kalkması niyet yerine geçer.

309) İmsaktan önce niyet edilmesi gereken oruçlar hangileridir?

Kefaret oruçları, nafilenin kazası, adak oruçları ve ramazan orucunun kazasıdır. Bunların imsaktan sonra ki niyetleri geçerli değildir. Tutulursa nafile olur.

310) Oruca niye eden ve sahur yemeği yiyen ama imsaktan önce niyetinden dönene ne gerekir?

Dönebilir bir şey gerekmez.

311) Ramazan ayının girdiğini bilen kişi orucu ne tutmaya nede tutmamaya niyet etti ise bu kişinin durumu nedir?

Oruçlu değildir.

312) Ramazanda geceden bayılan ve istiva zamanından önce ayılan kişi oruca niyet etse olur mu?

Olur.

313) Oruçta serinlemek için yıkanmak caiz midir?

Caizdir.

314)Oruçlunun gül yağı, esans, parfüm kullanması caiz midir?

Caizdir

315) Kimler oruç tutmayabilir?

Hasta, seferi, gebe, yaşlı, cihada gidenler ve özürlüler tutmayabilir.

316) Ramazan orucunu bozmakla sadece kazayı gerektiren durumlar nelerdir?

Tedavi amaçlı orucu bozmak, Mu’tad dışı ikrah edilerek çiğ et, hamur, toprak, bir avuç tuz, ham meyve ve yanlışlıkla bir şey yemek kazayı gerektirir.

317) Oruçta kefaret nedir?

Ramazan orucunda bile bile bir şeyin yenilip içilerek orucun taammüden bozulmasıdır. Bu kişi iki kameri ay ara vermeden oruç tutacak bir günde kazasını tutacaktır. Kameri ayı takip edemeyen kefaret borçlusu 60 gün ceza olarak bir günde kaza olarak peş peşe oruç tutar.

318) Ramazan orucunun kazasını tutarken bile bile bu orucu bozana ne gerekir?

Sadece bozduğu orucun kazası gerekir.

319) Kefaret orucunda özürlü kadın ne yapar?

Özründen temizlendiğinde kaldığı yerden ara vermeden devam eder.

320) Orucun fidyesi nedir?

Orucun kazasını tutmaya gücü yetmeyen sürekli hasta ve ihtiyarların tutamadığı her bir gün oruç için sabah akşam bir fakiri doyurmasıdır veya bu yemeğin bedelinin para olarak fakire verilmesidir.

321) Ramazan orucunda kefaret borcu olan bir kişi fidyesini nasıl öder?

A–60 fakiri sabah akşam doyurması B–120 fakiri bir öğün doyurması C-Bir fakiri atmış gün doyurması D-Bir fakire atmış gün o parayı günü gününe ödemesi lazımdır. Ancak bir fakire 60 günlük fidye parasını tek seferde veremez.

322) Oruç kefaretini düşüren sebepler nelerdir?

Bile bile ramazan orucunu bozan kefaret sahibi eğer aynı günde hastalandı ise veya kefaret sahibi kadınsa ve ay haline rastlarsa kefaret düşer.

323) Kefareti mucip olan bir kişi aynı gün sefere çıksa kefaret düşer mi?

Düşmez.

324) Oruçlu abdest alırken elinde olmadan boğazına su kaçırdı ise ne gerekir?

Kaza gerekir.

325) Oruçlu kendi isteği ile ağız dolusu istifra etti ise ne gerekir?

Kaza gerekir.

326) Oruçlu kişi kendi isteği ile sigara dumanını içmeden içine çekti ise ne gerekir?

Kefaret gerekir.

327) Oruçlu kişi unutarak yedi ve içti ise orucu bozulur mu?

Hayır, bozulmaz orucuna devam eder.

328) Kendi isteği ile olmadan istifra etmek orucu bozar mı?

Hayır bozmaz.

329) Hastaların kullandığı nefes açıcı spreyler orucu bozar mı?

Bozmaz.

330) Göz, burun ve kulak damlaları, dilaltı hapları orucu bozar mı?

Hayır bozmaz.

331) Tedavi amaçlı ağrıyı dindirici enjeksiyonlar orucu bozar mı?

Hayır bozmaz.

332) Oruçlu kişiye gıda keyif kuvvet verici enjeksiyonlar orucu bozar mı?

Evet bozar.

333) Kan vermek orucu bozar mı?

Hayır bozmaz.

334) Hastaya serum vermek orucu bozar mı?

Evet bozar.

335) Unutarak yiyen, oruçlu iken tabi olarak istifra eden kişi orucun bozulmadığını bildiği halde yemek yese ne olur?

Kaza ve kefaret gerekir.

336) Ramazan ayında 3 gün baygın olan kişi ayıldığında ne yapar?

Bayıldığı günü kaza etmez zira o günün orucuna zaten niyet etmiştir. Diğer iki günü kaza eder.

337) İtikâf nedir?

Ramazanın son 10 gününde ALLAH rızası için camide ibadet niyetiyle durmaktır. Sünneti müekkededir

338) Fıtır sadakası nedir?

Ramazan ayında nisap miktarına malik her müslümanın yaratılış şükranı olarak kendisinin vermesi vacip olan sadakadır. Her aile ferdi için fitre vermek gereklidir.

339) Fıtır sadakası için kişinin malından bir yıl geçmesi zorunluluğu var mıdır?

Hayır yoktur.

340) Fitre kimlere verilebilir.

Zekât verilen herkese fitre verilebilir.

341) Fitrenin miktarı ne kadardır?

Sabah akşam bir fakiri doyuracak kadar para miktarıdır.

342) Bir kişi kimlere fitre veremez?

Bakmakla yükümlü olduğu anne baba, kendi çocukları torunlarına fitre veremez.

343) Zekât kimlere farzdır?

Müslüman, âkil baliğ, hür ve zengin olanlara farzdır.

344) Gayri Müslim zekât verebilir mi?

Zekât ile yükümlü değildir.

345) Gayri Müslime zekât verilir mi?

Hayır verilemez.

346) Nisap miktarı ne demektir?

Kişinin bir yıllık aile ihtiyaçlarını tümü ile giderdikten ve borçlarını kapattıktan sonra elinde kalan servetinin 80.18 gram altına tekabül etmesi nisap miktarıdır. Servetin zekâtı gerektiren miktarı diye de ifade edilebilir.

347) Altının zekât miktarı ne kadardır?

20 miskal yani 80,18 gramdır.

348) Gümüşün nisap miktarı ne kadardır?

200 dirhem yani 561 gramdır.

349) Havaic-i Asliye nedir?

Kişinin asli ihtiyaçlarıdır. Bir insanın ve ailesinin temek ihtiyaç maddeleri, ev, araba, giyim eşyası, ticaret için olmayan ev aletleri, bir yıllık maişet bedelidir ki bunlara zekât düşmez.

350) İnci zümrüt elmas gibi ticaret malı olarak kullanılmayan süs eşyalarından zekât alınır mı?

Hayır alınmaz.

351) Nisap miktarı parası veya malı olan bir kişini o kadarda borcu olsa zekât düşer mi?

Hayır düşmez.

352) Ev, dükkân aletleri nakil vasıtalarına zekât düşer mi?

Hayır düşmez.

353) Alacağı olan kişi henüz parasını tahsil edememiş ise zekât düşer mi?

Hayır düşmez.

353) Koyunların nisabını anlatınız?

Bir yıl üzerinden geçince: 40 dan 120 ye kadar 1 tane koyun, 121 den 201 e kadar 2 koyun

354) Büyükbaş hayvanların nisabını anlatınız?

30 da 1 dir. 2 yaşına giren bir erkek veya dişi dana verilir.

355) Nisap miktarı malda aranan özellikler nelerdir?

Büyüyen, artan bir mal olacak. Örn: Malın ticaret, ziraat veya doğumla artması gibi…

356) Kadın kocasından mehir alacağına zekât verir mi?

Hayır veremez.

357) Zilyet nedir?

Malın mülkiyetine fiilen sahip harcama yetkisi olan kişidir.

358) Havl-i Havelan nedir?

Zekât verilecek nisap miktarı malın üzerinden bir kameri yılın geçmesidir.

359) Altın, gümüş, para, ticari mallar ve saime hayvanlarda havl-i havelan uygulanır mı?

Evet uygulanır.

360) Toprak ürünleri ve madenlerde havl-i havelan uygulanır mı?

Hayır uygulanmaz.

361) Saime nedir?

Yılın yarısından fazlasını merada otlayarak geçiren hayvanlardır.

362) Öşür nedir?

Toprak mahsullerinin zekâtıdır. Masraflar çıkınca hasatın 10 da birinin verilmesidir.

363) Madenlerin zekâtı nasıldır?

5 de birdir.

364) Ödünç verilen paraların zekâtı nasıldır?

Bunlar tahsil edildikten sonra geçmiş yılların zekâtı verilir.

365) Zekâtta niyet şartmıdır?

Evet şarttır.

366) Zekât malı kayboldu veya çalındı ise zekât düşer mi?

Hayır düşmez.

367) Kişi fakire zekâtını verdi ama niyet etmedi ise zekâtı kabul olur mu?

Mal fakirin elinden çıkmış ise olmaz. Hala elinde ise niyet eder ve kabul olunur.

368) İzinsiz olarak başkasının malından zekât verilir mi?

Hayır verilmez.

369) Kişi yılın belli zamanlarında fakirlere dağıttığı mal ve para için bir süre geçtikten sonra onlar benim zekâtım olsun dese olur mu?

Hayır olmaz. Her verdiğinde zekât niyeti ile vermesi lazımdır.

370) Malının tamamını sadece sadaka niyeti ile verenin zekât borcu düşer mi?

Evet düşer.

371) Zekâtın sahih olması için gereken şartlar nelerdir?

Niyet,-temlik.

372)Temlik nedir?

Zekâtın bizzat fakirin eline ulaşmasıdır.

373) Bir fakire nisap miktarını dolduracak kadar zekât verilebilir mi?

Verilebilir, mekruhtur.

374) Zengin, kiracısından ücret almayıp bunu zekâtıma sayıyorum dese olur mu?

Hayır, olmaz zira fakirin eline geçmiyor.

375) Kişi fakire borç verdi ve sonradan borcu almayıp bunu zekâtına sayabilir mi?

Eğer hala mal fakirin elindeyse olur. Harcadıysa olmaz.

376) Fakirde ki alacağını zekâtına saymak isteyen kişi ne yapar?

Alacağı kadar parayı fakire zekât olarak öder. Fakir ise aldığı parayı borcunu ödemek üzere iade eder. Böylece zekât ödenmiş olur.

377) Haram maldan zekât olur mu?

Hayır olmaz. Ya sahibine iade edilir ya da fukaraya dağıtılır.

378) Ev parası biriktiren kişi bir yıl geçince nisap miktarı paradan zekâtını verir mi?

Evet verir.

379) Ortak iki kişiden biri ortağının haberi olmadan onun zekâtını verse olur mu?

Olmaz sadece kendi zekâtını vermiş olur. Ortaklar ibadette birbirinin vekili değildir. Ancak zekât için vekil tayin etmişse olur.

380) Kişi zekâtını araştırdığı halde yanlışlıkla fakir olmayana verdi ise zekât olur mu?

Evet olur.

381) Kişi zekâtını araştırmadan fakir zannıyla zengin birisine verdi ise zekât olur mu?

Olmaz.

382)Kişi “falan kişide alacağım parayı sen al o sana zekâtım olsun” dese, fakir de o parayı alsa zekât kabul olur mu?

Olur.

383) Zekât borcu olan kişi vermeden ölse malından zekât alınır mı?

Hayır, niyet etmediği için alınmaz.

384) Gayri Müslim den zekât alınır mı, verilir mi?

Alınmazda verilmezde.

385) Bir kişinin zekâtla yükümlü olmasının şartları nelerdir?

a-mükellef olması, b-nisap miktarı malı olması, c-malın nami olması, d-zilyetlik, e-havli havelan, f-borçlu olmamak

386) Zekatta, hac parası borçtan sayılır mı?

Hayır, hac parasını düşemez.

387) Balın zekâtı nasıldır?

10 da birdir.

388) Kimlere zekât verilmez?

Ana-baba, Büyük baba, babaanne, çocuk, torun, eşler birbirine, zengine, gayri Müslime, cami çeşme gibi yerlere zekât verilmez.

389) Ölen bir kişiye zekât verilir mi?

Verilmez zira temlik gerçekleşmemiş olur.

390) Ticaret malı için alınıp satılan hayvanların zekâtı nasıldır?

Kazandığı kârdan 40 da bir verilir.

391) 38 koyunu 29 ineği 4 devesi olan kişi zekât verir mi?

Hayır vermez.

392) 500 gram altını olan kişi fakire 40 gram altın bilezik verse ileriki yılların zekâtını da vermiş olur mu?

Evet olur.

393) Hac ibadeti hangi yıl farz kılındı?

Hicri 9.yıl da

394) Hz. Peygamber kaç hac yapmıştır hangi yılda yapmıştır?

Hicri 10.yılda bir hac yapmıştır.

395) Hac kimlere farzdır?

Müslüman, akil baliğ, hür, zengin ve hac zamanının idrak eden kişilere farzdır.

396) Haccın edasının şartları nelerdir?

Sağlıklı olmak, hacca gitmesinde bir engel olmamak, yol emniyeti, kadının mahreminin yanında olması, kadının iddet süresinin bitmesi.

397) Haccın sıhhatinin şartları nelerdir?

İslam, özel yerler, özel vakit ve ihramdır.

398) İhram ne demektir?

Hac ve umre niyetiyle diğer zamanlarda helal olan işlerin hac ve umre esnasında kişiye haram kılınması demektir. Hac ve umrede erkeklerin örttüğü iki parçalık örtüye de ihram denir. Kadınların normal elbisesi ihram hükmündedir.

399) Mikat mahali ne demektir?

İhrama girilmesi gerekli olan yerlerdir.

400) Haccın farzları nelerdir?

Haccın farzları birisi şart ikisi rükün olmak üzere 3tür.İhram şartıdır, arafatta vakfe ve kebeyi tavafta rüknüdür.

401) Umrenin hükmü nedir?

Sünnet-i Müekkededir.

402) İhram yasakları nelerdir?

Güzel koku süremez, cinsi mukarenet yapamaz, avlanamaz, ağaç kesemez, ot koparamaz, canlı öldüremez, tıraş olamaz vb

403) Muhrim (ihramlı) in şemsiye, yüzük, kemer ve giymeden paltoyu omzunda taşıması caiz midir? CEVAP: Evet caizdir.

404)Telbiye nedir?

Hac veya umre niyetiyle ihrama girecek bir müslümanın mikat yerinde ihrama niyet ettikten sonra, söyleyerek ihrama girmiş sayıldığı ve ALLAH’ın davetine icabet ettiğini belirten ”Lebbeyk ALLAHümme Lebbeyk… “cümlesidir.

405) Hac için ihram ve niyet nedir?

Şart ve rükündür.

406) İhramın rükünleri nelerdir?

Niyet ve telbiyedir.

407) Mikat yerinde niyet edip telbiye getiren kişi ihrama girmiş olur mu?

Olur.

408) Mekke’ye hac veya umre dışında dünyalık bir gaye ile girecek kişiye ihram gerekli midir?

Evet, umre yapıp ihramdan çıkabilir.

409) Afakî ne demektir?

Mekke dışından hac için gelenlerdir.

410) Muhrim kan aldırdığı diş çektirip iğne yaptırabilir mi?

Evet yaptırabilir.

411) Muhrim balık avlar mı?

Evet avlayabilir.

412) Arafat vakfesinin zamanı ne zamandır?

Zilhiccenin 9.günü zeval vaktinden bayramın 1.günü fecri sadık a kadardır.

413) Vakfe nedir?

Haccın rükünlerinden olup Arafat’ta belli vakitte kısa biz zaman bulunmaktır. Bu vakitte Arafat’ta kişinin araba ile yürüyerek geçmesi, uyuması, baygın olarak burada belli vakit durması fark etme. Vakfe yapmış sayılır.

414) Vakfeyi abdestli yapmanın hükmü nedir?

Sünnettir.

415) Vakfede oruçlu olmamanın hükmü nedir?

Sünnettir.

416) Cemi takdim de ki tertibi söyleyiniz?

Ezan okununca öğlenin ilk sünneti kılınır. Kametten sonra öğlenin farzı kılınır. İkinci kamet ile ikindinin farzı kılınır. İki farz arasında namazların sünnetleri kılınmaz.

417) Cemi te’hir de ki tertibi söyleyiniz?

Yatsı ezanı okununca kamet getirlir. Akşamın farzı kılınır ardından kamet getirilmeden yatsının farzı kılınır. Ardından yatsının son sünneti ve vitir kılınır.

418) Cemi takdim in hükmü nedir?

Sünnettir.

419) Cemi te’hir in hükmü nedir?

Vaciptir.

420) ALLAH’ü Teâlâ ya karşı vazifelerimizi sayınız?

ALLAH’ ü Teâlâ’ ya karşı vazifelerimiz şunlardır;

a) ALLAH’ü Teâlâ’nın varlığına ve birliğine inanmak,

b) Emirlerine uygun hareket etmek,

c) ALLAH sevgisini her şeyden üstün tutmak, onun adını saygı ile anmak,

d) Verdiği nimetlere şükretmek ve ibadet vazifelerimizi yerine getirmek.

421) Peygamber Efendimize karşı vazifelerimizi sayınız?

Peygamber Efendimize karşı vazifelerimiz şunlardır;

a) Onun son ve en büyük Peygamber olduğuna inanmak,

b) Onu çok sevmek ve adı anıldığı zaman salâvatı şerif okumak,

c) Onun gösterdiği yolda yürümek ve güzel ahlakını kendimize örnek edinmek.

422) Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’ e karşı vazifelerimizi sayar mısınız?

Kur’anı Kerim’e karşı vazifelerimiz şunlardır;

a) Kur’an-ı Kerim’in ALLAH’ü Teâlâ tarafından Peygamber Efendimiz vasıtasıyla gönderilen son kitap olduğuna inanmak,

b) Onu usulüne uygun güzelce okumak ve manasını anlamaya çalışmak,

c) Kuran’ı okurken ve dinlerken son derece saygılı olmak,

d) Kuran’ın yap dediklerini yapıp, yapma dediklerinden sakınmak.

423) Bedenimize karşı vazifelerimizi sayar mısınız?

Bedenimize karşı vazifelerimiz şunlardır;

a) Dengeli beslenmek,

b) Sağlığımızı korumak,

c) Temizliğe dikkat etmek.

424) Ruhumuza karşı vazifelerimizi sayar mısınız?

Ruhumuza karşı vazifelerimiz şunlardır;

a) Ruhumuzu asılsız ve yanlış inançlardan temizlemek,

b) Doğru ve faydalı inançlarla ruhumuzu donatmak

c) Kötü düşünce ve çirkin huylardan ruhumuzu korumak.

425) Karı, kocanın birbirlerine karşı vazifelerini sayar mısınız?

Karı kocanın birbirlerine karşı vazifeleri şunlardır;

a) Her şeyden evvel karı, koca arasında karşılıklı sevgi olmalı,

b) Koca; ailenin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalı, helalinden kazanmalı,

c) Koca; ailesinin dini ve ahlaki vazifelerini yerine getirmesinde yardımcı olmalı, eksiklerini öğretmeli,

d) Erkek hanımına karşı nazik ve yumuşak huylu olmalı. Kaba ve kırıcı olmamalıdır.

e) Kadın kocasına sevgi ve saygı ile bağlanmalı, ev idaresinde ve çocukların terbiyesinde kocasına yardımcı olmalıdır.

f) Kadın tutumlu olmalı, kocasının kazancını israf etmemeli.

g) Kadın evine, yuvasına bağlı olmalı. Namusunu titizlikle korumalı. Evden dışarıya çıkarken ve yabancı erkeklerin göreceği yerlerde örtünmeli, tesettürlü olmalıdır.

427) Ana babanın çocuklarına karşı vazifelerini sayar mısınız?

Ana ve babanın çocuklarına karşı vazifeleri şunlardır:

a) Çocuğuna güzel bir ad koymak

b) Çocuklarına haram lokma yedirmemek, onların ruh ve beden sağlığını korumak.

c) Çocukları iyi terbiye etmek, namaz kılmayı diğer dini bilgileri öğretmek ve kendi güzel yaşantısı ile onlara örnek olmak.

d) Çocuklara ilgi gösterirken, hediye verirken ayrım yapmamak. Eşit ve adaletli davranmak

e) Evlenme çağına geldiklerinde onları evlendirmek.

428) Çocukların ana ve babalarına karşı vazifelerini sayar mısınız?

Çocukların ana ve babalarına karşı vazifeleri şunlardır;

a) Ana ve babayı söz ve davranışlarıyla hiç bir zaman incitmemek. Onlara öf bile dememek.

b) İhtiyaç duydukları takdirde geçimlerine yardımcı olmak.

c) ALLAH’a isyana davet etmedikleri müddetçe emirlerini dinlemek.

d) Yanlarında yüksek sesle konuşmamak ve yolda yürürken onların önünde yürümemek.

e) Öldükleri zaman varsa vasiyetlerini yerine getirmek, onları rahmetle anmak ve onlar için her zaman hayır dua etmek.

429) Kardeşlerin birbirlerine karşı vazifelerini sayar mısınız?

Kardeşlerin birbirlerine karşı vazifeleri şunlardır;

a) Kardeşler arasında karşılıklı sevgi, saygı ve birlik olmalı.

b) Miras, para ve mal gibi maddi çıkarlar kardeşlerin arasını açmamalı

c) Küçük kardeşler büyüklerine saygı göstermeli, büyüklerde küçüklerini korumalı, sevgi ve merhamet göstermeli.

d) Kardeşler birbirlerinin menfaatlarını kendi menfaatleri gibi gözetmeli.

430) Komşularımıza karşı vazifelerimizi sayar mısınız?

Komşularımıza karşı vazifelerimiz şunlardır;

a) Onlara karşı saygılı olmak. Söz ve davranışlarımızla onları incitmemek

b) Sevinç ve hüzünlerini paylaşmak, gerektiğinde onlara yardımcı olmak,

c) Ses ve gürültü ile onları rahatsız etmemek. d) Hastalanınca ziyaret etmek, ölenin cenazesine iştirak etmek.

431) Niçin ibadet etmeliyiz anlatınız?

Yaradılışımızın gayesi ALLAH’ı tanımak ve ona ibadet etmektir. Bizi yoktan var eden ve sayılamayacak kadar nimetler veren yüce Allah’ a karşı teşekkür etmeli ve emrettiği ibadetleri seve, seve yapmalıyız.

432) İbadetler kaç çeşittir birer misalle sayar mısınız?

C 24: İbadetler üç çeşittir:

a) Beden ile yapılan ibadetler; Namaz kılmak.

b) Mal ile yapılan ibadetler: Zekât vermek,

c) Hem mal hem de beden ile yapılan ibadetler: Hac ibadeti.

433) İbadetlerin faydalarını anlatınız?

İbadetler ruhumuzu yüceltir, bizi kötülüklerden sakındırır, ahlâkımızı olgunlaştırır ve en değerli varlığımız olan imanımızı korur. İnsan ibadet sayesinde ALLAH’ a yaklaşır, onun rahmetine sığınır ve huzura kavuşur. İbadetin ayrıca bedeni ve sosyal birçok faideleri de vardır.

434) İslâm’ın şartı kaçtır sayar mısınız?

İslâm’ın şartı beştir;

a) Kelime-i Şahadet getirmek,

b) Namaz kılmak,

c) Oruç tutmak,

d) Zekât vermek,

e) Hacca gitmek.

435) Abdestin farzları kaçtır sayar mısınız?

Abdestin farzları dörttür;

a) Yüzü yıkamak,

b) Elleri dirseklerle beraber yıkamak,

c) Başın dörtte birini mesh etmek,

d) Ayakları topuklara kadar yıkamak.

436) Abdesti bozan şeyleri sayar mısınız?

Abdesti bozan şeyler;

a) Vücudun herhangi bir yerinden kan, irin veya su akması,

b) Ağız dolusu kusmak,

c) Tükürdüğü zaman tükürüğünün en az yarısının kan olması,

d) Küçük veya büyük abdest bozmak, arkadan yel çıkarmak,

e) Bayılmak veya sarhoş olmak,

f) Namazda gülmek ( Namaz haricinde gülmek abdest bozmaz),

g) Uyumak.

437) Gusül abdestinin farzlarını sayar mısınız?

Gusül abdestinin farzları;

a) Ağıza su alıp boğaza kadar çalkalamak,

b) Burna su çekip yıkamak,

c) Bütün vücudu (iğne ucu kadar kuru yer bırakmadan) yıkamak.

438) Gusül abdestinin sünnetlerini sayınız.

Gusül abdestinin sünnetleri,

a) Gusüle besmele ile başlamak,

b) Niyet etmek,

c) Bedenin herhangi bir yerinde pislik var ise onu önce yıkamak,

c) Edep yerlerini yıkamak,

e) Gusülden önce abdest almak,

f) Başımızdan, sağ omuzumuzdan, sol omuzumuzdan suyu dökerek ve bedeni ovarak yıkamak,

g) Ayaklarımızın bulunduğu yere su birikiyorsa en son ayakları yıkamak.

439) Namaz kimlere farzdır?

Namaz;

a) Müslüman olan,

b) Erginlik çağına gelmiş olan,

c) Akıllı olan kimselere farzdır.

440) Beş vakit namazı rekâtları ile sayar mısınız?

Beş vakit namaz;

a) Sabah namazı dört rekâttır, iki rekât sünnet, iki rekât farz;

b) Öğle namazı on rekâttır; Dört rekât ilk sünnet, dört rekât farz, iki rekât son sünnet,

c) İkindi namazı sekiz rekâttır; dört rekât sünnet, dört rekât farzdır.

d) Akşam namazı beş rekâttır; üç rekât farz, iki rekât sünnet.

e) Yatsı namazı on üç rekâttır; dört rekât ilk sünnet, dört rekât farz, iki rekât son sünnet, üç rekât vitir dir.

441) Cuma namazı kaç rekâttır sayar mısınız?

Cuma namazı on rekâttır; Dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz, dört rekât son sünnet.

442) Namazın farzlarını sayar mısınız?

Namazın farzı 12 dir, bunlardan altısı namazdan öncedir. Bunlara ” Namazın şartları”denir. Altısı da namaza başladığımızdan itibarendir, bunlara da “Namazın rükünleri” diyoruz. Namazın sahih olması için bu 12 farzın yerine getirilmesi gerekir.

Namazın şartları

a) Hadesten taharet: Yani abdestimiz yoksa abdest almak, gerekiyorsa güsül abdesti almak.

b) Necasetten taharet: Bedenimizde, elbisemizde veya namaz kılacağımız yerde pislik varsa temizlemek.

c) Setri avret: Namazda örtülmesi gereken yerleri örtmek.

d) İstikbali kıble: Namazı Kıbleye yani Kâbe’ye dönerek kılmak.

e) Vakit: Namazları kendi vakitleri içinde kılmak.

f) Niyet: Hangi namazı kıldığına niyet etmek.

Namazın rükünleri

a) İftitah tekbiri: Namaza başlarken tekbir almak.

b) Kıyam: Namazda ayakta durmak.

c) Kıraat: Kur’an okumak.

d) Rükû: Namaz da eller diz kapağına erişecek kadar eğilmek.

e) Sücud: Ayaklar, dizler ve ellerle beraber alnı yere koymak.

f) Kade-i ahire: Namaz sonunda Ettehiyatü okuyacak kadar oturmak.

443) Mihrab, Minber ve Kürsü ne demektir tarif ediniz?

Mihrab: Camilerde kıble yönünde bulunan ve imamın namaz kıldırırken durduğu yerdir.

Minber: Camilerde imamın cuma ve bayram hutbelerini okuduğu yüksekçe merdivenli yer.

Kürsü: Camilerde vaaz edilirken yüksekçe oturma yeri.

444) Minare, Şerefe ve Âlem nedir?

Minare: Camilerin bitişiğinde ezan okumak için yapılan kule şeklinde yüksek yapı.

Şerefe: Minarelerde çepeçevre ve çıkıntılı olarak yapılan ezan okuma yeri. Buraya minarenin içindeki basamaklarla çıkılır. Minarelerde genellikle bir şerefe bulunur. Birden fazla şerefeli minarelerde vardır.

Âlem: Minarenin tepesine yerleştirilen Hilal (ay) şeklindeki tepeliktir.

445) Oruç kimlere farzdır?

Oruç: a) Müslüman, b) Akıllı, c) Ergenlik çağına gelmiş olan kimselere farzdır.

446) Ramazan orucuna ne zaman niyet edilir?

Ramazan orucuna akşam iftardan itibaren ertesi günün kuşluk vaktine kadar niyet edilebilir.

447) Oruçta Kaza ve Kefaret ne demektir?

Kaza: Bozulan veya tutulamamış olan orucun yerine gününe gün oruç tutmaktır.

Kefaret: Bozulan bir orucun yerine iki ay ara vermeden oruç tutmaktır.

448) Orucu bozup, hem Kaza hem de Kefareti gerektiren şeyler nelerdir?

Oruçlu olduğunu bilerek ve isteyerek: Yemek, içmek ve cinsi ilişkide bulunmak, orucu bozar hem kaza hem de kefaret gerektirir.

449) Zekâtı kimler verir?

Zekâtı; Müslüman, akıl baliğ, hür ve dinen zengin sayılan kimseler verir.

450) Zekât kimlere verilir?

Zekât;

a) Fakirlere,

b) Miskinlere, (hiç bir şeyi olmayanlara)

c) Borçlulara, d) Yolculara,

e) ALLAH yolunda olanlara verilir.

451) Zekât kimlere verilmez?

a) Ana, baba, dede, nene, oğul, kız ve torunlara verilmez,

b) Zenginlere verilmez, c) Müslüman olmayanlara verilmez,

d) Karı koca birbirlerine veremez.

452) Fıtır sadakası nedir?

Ramazan ayında fakirlere verilen bir sadakadır, buna fitrede denir. Dini ölçülere göre zengin olanlar hem kendilerinin hem de çocuklarının fitrelerini vermelidirler.

453) Hacc kimlere farzdır?

Hacc; Akıl baliğ, Müslüman, hür ve Hacc’ a gidip dönünceye kadar kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin geçinebileceği maddi güce sahip olan kimselere farzdır.

454) Kimler Kurban keser?

Müslüman, Akıl baliğ, hür, mukim (yani misafir olmayan) ve İslam’a göre zengin olan kimseler kurban keser.

455) Bir yılda kaç dini bayram vardır?

Bir yılda iki dini bayram vardır,

a) Ramazan bayramı,

b) Kurban bayramı. Ayrıca Cuma günü de biz Müslümanlar için bir bayram günü demektir.

456) Mübarek geceleri sayar mısınız?

a) Mevlid Kandili: Peygamber Efendimizin doğduğu gecedir. Bütün Müslümanlar olarak peygamber Efendimizin doğum yıldönümü olan bu geceyi büyük bir coşku ile kutlarız.

b) Regaib Kandili: Mübarek Recep ayının ilk Cuma gecesi mübarek Regaip kandilidir. Bu gece ALLAH’ü Teâlâ’nın rahmet ve bağışlamasının bol olduğu, duaların kabul edildiği mübarek bir gecedir.

c) Mi’rac Kandili: Peygamber Efendimizin en büyük mucizelerinden birisi olan Miraç mucizesi Hicret’ten bir buçuk yıl önce Recep ayının 27. gecesinde meydana gelmiştir.

d) Berat Kandili: Şaban ayının 15. gecesi mübarek Berat gecesidir. Bu gece yüce ALLAH’ın kendisine yönelip af dileyen müminleri bağışlayarak kurtuluş beratı verdiği bir gecedir.

e) Kadir Gecesi: Ramazan ayının 27. gecesi Kadir gecesidir. Yüce kitabımız Kur’ anı Kerim Peygamber Efendimize Ramazan ayı içinde bu gece inmeye başlamıştır. Kadir gecesinin bin aydan daha hayırlı olduğu Kur’ anı Kerim’de açıkça belirtilmiştir.

456) İman nedir?

ALLAH’ın dinini, Rasulüllah’in getirdiği tüm şeyleri kalp ile kabul edip dil ile tasdik etmektir.

457) İmanın şartları nelerdir?

ALLAH (c.c.)’a, Meleklerine, Kitaplarına, Peygamberlerine, Ahiret gününe, kaza ve kadere, hayır ve şerrin ALLAH’tan geldiğine, öldükten sonra tekrar dirilmeye iman etmektir.

458) Hak dinlerin gayesi nelerdir?

Aklı, Dini, Nefsi, Nesli ve Malı korumaktır.

459) İslam dininin kaynakları (Edille-i Şeriyye) nelerdir?

Kitap, Sünnet, İcma-i Ümmet ve Kıyas-ı Fukaha’dır.

460) Peygamberimiz (s.a.v.)’den sonraki dönemlerde bir meselenin dini hükmü üzerinde o devirde yaşayan müçtehitlerin birleşmesi ve ittifak etmesine ne ad verilir?

İcma-i Ümmet denir.

461) Kuran’ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerde karşılığı bulunmayan bir meseleyi, Kitap, Sünnet, İcma-i Ümmet dediğimiz şer’i delillerde sabit olan hükümler ışığında, aynı illete (sebebe), aynı hikmete bağlayarak çözümlemeye dinimizde ne ad verilir?

Kıyası Fukaha.

462) İmam ve müçtehit olarak kabul edilen bir kişinin içtihat ve görüşlerinden oluşan, İtikadi, fıkhi, dini veya şer’i yola ne ad verilir?

Mezhep adı verilir

463) İtikadde mezhep imamları kimlerdir?

İmam Ebû Muhammed Maturidi ve İmam Ebû’l-Hasenîl-Eş’âri Hazretleridir.

464) ALLAH’ın zati sıfatlarını sayınız.

a- Vücut (Var olması)

b- Kıdem (Varlığının başlangıcı olmaması)

c- Beka (Varlığının sonu olmaması)

d- Vahdaniyet (Bir olması)

e- Muhalefetül lil Havadis (Yaratılmışların hiç birine benzememesi)

f- Kıyam bi Nefsihi (Varlığının kendisinden olması)

465) Büyük günahlar nelerdir?

a- ALLAH (c.c.)’a ortak koşmak.

b- Haksız yere adam öldürmek.

c- Namuslu kadına iftira etmek.

d- Sihir yapmak ve yaptırmak.

e- Savaştan kaçmak

f- Müslüman anne ve babaya isyan etmek

e- Yetim malı yemek

g- Mescidi Haram’da günah işlemek

h-Yetim malı yemek i-Zina yapmak

466) Rabbimizin en güzel, en şerefli manalara ve sıfatlara dalalet eden mübarek isimleri vardır. Ki bu isimler hakkında Peygamberimiz (s.a.v.) “Muhakkak ki ALLAH (c.c.)’a mahsus 99 ismi şerif vardır. Her kim bu isimleri (sayar, ezberler veya şuurlu bir şekilde manalarını anlarsa) cennete girer, sonsuz mutluluğa ulaşmış olur.” buyurdu. Rabbimizin bu isimlerine ne ad verilir?

Esma-ül Hüsna

467) ALLAH’ın zatında, sıfatında ve fiillerinde eşsiz olduğunu bilip inanmaya ne denir?

Tevhit denir.

468) Peygamberimiz (s.a.v.)’in Miraç hadisesinde 7. Kat semada, Mescidi Haram ve Mescidi Aksa’dan sonra uğradığı, Meleklerin kıyamete kadar hayatlarında bir defa sıra gelerek tavaf ettikleri 7. Kattaki mescidin adı nedir?

Beytül-Mamur.

469) ALLAH’ın subuti sıfatlarını sayınız?

a- Hayat (Diri olması)

b- İlim (Her şeyi bilmesi)

c- Semi (İşitmesi)

d- Basar (Görmesi)

e- İrade (Dilemesi)

f- Kudret (Gücünün yetmesi)

g- Kelam (Konuşması)

h- Tekvin (Yaratması)

470) Dört büyük melek hangileridir ve görevleri nelerdir?

a- Cebrail; Vahiy getiren melektir.

b- Mikail; Tabiat olaylarının iradesi ile görevlidir

c- İsrafil; Sura üfleyecek olan melektir

d- Azrail; Ölüm meleğidir, can alır.

471)Kendilerine Kitap verildiği Kuran’ı Kerimde bildirilen peygamberler hangileridir ve hangi kitaplar kendilerine verilmiştir?

a- Musa(a.s.); Tevrat

b- Davut(a.s.); Zebur

c- İsa(a.s.); İncil

d- Muhammed(s.a.v.); Kur’an

472) Kendilerine kitap indirilmeyip sahife verilmiş olan peygamberler ve kaç sahife verildiğini yazınız?

a- Adem(a.s.) 10 sahife

b- Şit(a.s.) 50 sahife

c- İdris(a.s.) 30 sahife

d- İbrahim(a.s.) 10 sahife

473) Hakikatler hakkında ilim elde etme vasıtaları yani İslam’da bilginin kaynakları nelerdir?

a- Sağlam duyu organları. b- Doğru haber. c- Akıl.

474) İslam’ın kesin nassla sabit olan hükümlerine, şüphe götürmez bir şekilde inanmaya ve ALLAH (c.c.)’ın hükmüne ve iradesine teslimiyete ne ad verilir?

İtikat denir.

475) İlk peygamber Hz. Âdem’den Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)’e kadar gelen peygamberlere bildirilen ALLAH’ın dininin adı nedir?

İslam.

476) İnsanları iyiliğe yöneltmek için ALLAH (c.c.)’ın peygamberleri vasıtasıyla bildirdiği emirler ve hükümlere ne denir?

Din denir.

477) İnsanların yaşayışlarında yapmaları ile emrolundukları, ilahi yol ve umumi prensiplere ne ad verilir?

Şeriat.

478) İnanç bakımından insanlar üçe ayrılır bunlar hangileridir?

a- Mü’min. b- Münafık. c- Kafir.

479) ALLAH (c.c.)’e ve onun dinine kalbiyle inanıp, diliyle de inandığını söyleyen ve inandığını yaşamaya çalışan insana ne denir?

Mü’min.

480) İnanmadığını açıkça söyleyen kimseye ne denir?

Kâfir

481) Dili ile iman ettiğini söylediği halde kalbinden inanmayan kişiye ne denir?

Münafık.

482) İsyanda haddi aşan, zalim ve ALLAH (c.c.)’dan başka ibadet edilen put ve ilahı olan sistemlere ne ad verilir?

Tağut

483) ALLAH’ın birliğini kabul etmeyen, ama ona inanan fakat ondan başka varlıkları da ilah kabul eden kimseye ne ad verilir?

Müşrik.

484) İnsanların biri sağ biri sol omuzlarında olmak üzere iki gözetleyici melek vardır. Bu meleklerden sağ taraftaki melek insanın iyi amel ve davranışlarını, sol taraftaki melekte insanın kötü amel ve davranışlarını tespit edip amel defterine yazmakla görevlidirler. Bu meleklerin isimleri nelerdir?

Kiramen Kâtibin.

485) İnsanlar ölüp de mezara konduktan sonra sual melekleri denilen iki melek gelir ve kendilerine Rabbimiz tarafından emrolunan kabir suallerini sorarlar. Bu sualler: Rabbin kim? Peygamberin kimdir? Dinin nedir? Kitabın nedir? Kıblen neresidir? Şeklindedir. Bu sualleri soran meleklerin isimleri nelerdir?

Münker ve Nekir

486) Cennetteki meleklerin başkanının ismi nedir?

Rıdvan

487) Cehennemdeki görevli meleklerin başkanlarının ismi nedir?

Malik.

488) ALLAH (c.c.)’a çok yakın bulunan, mukarrebun melekleri de denilen, son derece şerefli olan meleklerin diğer isimleri nedir?

İlliyyun melekleri.

489) Peygamberlerin kendilerine has sıfatları nelerdir, manalarıyla birlikte söyleyiniz?

a- Sıdk; Doğru sözlü olmak

b- Emanet; Güvenilir olmak

c- Tebliğ; Tebliğ etmek

d- Fetanet; Üstün akıl ve zekaya sahip olmak

e- İsmet; Günah işlememek.

490) Peygamberimiz (s.a.v.) hesap gününü anlatırken mahşerin düz bir yerinde mahkeme-i kübranın kurulacağını ve hesapların seri olarak sorulacağını anlattı. İnsanların beş şeyden mutlaka sorulacağını, hesaba tutulacaklarını haber vermişti. İşte Peygamber (s.a.v.)’in hesap günü mutlaka sorulacak dediği beş şey nedir?
a- Ömrünü nerede tükettiği

b- Gençliğini nasıl geçirdiği

c- Malını nereden kazandığı

d- Malını nereye harcadığını

e- Bildikleri ile amel edip etmediğinden sorulacaktır.

491) Ahiret günü hesaptan sonra herkesin amel defterini (sevap ve günahını) tartmaya mahsus olan ilahi adalet terazisine ne ad verilir?

Mizan

492) Cehennem üzerinde uzanan son derece ince ve keskin olan, müminler için geniş ve rahat olacak, kâfirler ise takılıp kalıp cehenneme düşecekleri, ona inanmak imanın gereği olan köprünün adı nedir?

Sırat Köprüsü.

493) Her canlı için ezelde tayin edilmiş olan hayat süresi vardır. Süresi dolan canlıların ömrü son bulmuş ve kendisine takdir edilmiş olan geçici dünyadaki hayatı bitmiş olur. Her canlı için tayin edilmiş olan süreye ne denir?

Ecel.

494) İslam’ın şartları nelerdir?

1- Kelime-i Şahadet getirmek

2- Namaz kılmak

3- Oruç tutmak

4- Hacca gitmek

5- Zekât vermek.

495) Başkalarının meydana getiremeyeceği olağanüstü şeyleri bir peygamberin, gerçekten ALLAH (c.c.)’ın elçisi olduğunu doğrulaması için Rabbimizin o olağanüstü olayı peygamberi eliyle ortaya çıkarmasına ne ad verilir?

Mucize.

496) Yüce Rabbimizin kudret ve izni ile veli kulları tarafından bir kısım olağanüstü hallerin meydana gelmesine ne ad verilir?

Keramet.

497) Hatır ve hayale gelmeyen maddi ve manevi nimetleri içinde toplayan, hiç bir zaman yok olmayan ve bugün mevcut olup sekiz bölümlü bir mükâfat âlemi olan, yerini ancak Rabbimizin bildiği. Yakuttan, inciden, elmastan döşenmiş köşklerin var olduğu, altından ırmakların aktığı, içinde hurilerin olduğu bildirilen ve ALLAH (c.c.)’a kul, habibine ümmet olmuşların, şehitlerin gideceği yer olarak bildirilen o güzel mekânın ismi nedir?

Cennet.

498) Kapısında zebanilerin olduğu, yedi kat aşağı doğru tabakaya bölünmüş, her bir katında ayrı, türlü azabın tattırılacağı ve bazı günahkâr müminlerin de ceza göreceği, kâfirler için ise ebedi azap yeri, devamlı kalacakları mekân olarak bildirilen bu yerin ismi nedir?

Cehennem.

499) Kâinattaki her şey kendisinden başka yaratıcı olmayan ALLAH (c.c.)’ın bilmesi, dilemesi ve yaratması ile olur. Onun için herhangi bir şeyin belirli bir şekilde meydana gelmesi Cenabı Hakkın ezelde dilemesi ile olur. Rabbimizin bir şeyi ezelde dilemiş olmasına ne ad verilir?

Kader.

500) Yüce Rabbimizin ezelde dilemiş olduğu herhangi bir şeyin zamanı gelince yine ALLAH (c.c.)’ın izniyle meydana gelmesine ne ad verilir?

Kaza.

501) Müellefe-ti Kulüp kimlerdir?

Müslüman olmayıp, kalpleri İslam’a ısındırılmak istenenlerdir.

502) Büyük günahlardan birini işlemiş veya küçük günahlara devam eden kimseye ne denir?

Fasık.

503) Günahı olan müminlerin affedilmesi, günahsızların daha yüksek mertebelere erişmeleri için Peygamberler ve evliyaların ALLAH (c.c.)’a yalvarmasına ne denir?

Şefaat.

504) Bir şeyi elde etmek için gereken maddi ve manevi vesilelerin hepsini yaptıktan sonra, ALLAH (c.c.)’a güvenip ondan sonrasını ALLAH (c.c.)’a bırakmaya ne ad verilir?

Tevekkül.

505) Karz-ı hasen ne demektir?

Çıkar gözetmeksizin ALLAH (c.c.)’ın rızası için ödünç para vermektir.

506) Aynı peygamberin yolunda yürüyen insanlara ne denir?

Ümmet.

507) Hasenat ne demektir?

İyi amellere, yapılan iyiliklere denir.

508) Cennetteki en büyük nimet nedir?

Ru’yetullah yani ALLAH (c.c.)’ın cemalini görmektir.

509) İslam dininde olmadığı halde sonradan insanların dindenmiş gibi hayatlarına geçirdikleri yanlış adetlere ne denir?

Bidat.

510) Yapılan her şeyin sırf ALLAH (c.c.)’ın rızası için yapmaya, gösterişten uzak amele ne denir?

İhlâs denir.

511) Seyyiat ne demektir?

Kötülükler, günahlar ve suçlardır.

512) Münafığın alametleri nelerdir?

Konuştuğunda yalan söyler, söz verir sözünde durmaz, emanete hıyanet eder.

513) En güçlü insan kimdir?

Öfkesini yenen insandır.

514) Hacerul Esvet nedir, nerededir ve nereden gelmiştir?

Kâbe’nin köşe duvarı içine yerleştirilmiş siyah bir taştır ve cennetten gelmiştir.

515) Akait ilminin ilk temsilcileri kimlerdir?

İmamı Azam Ebu Hanife, Ebu Mansur Maturidi, İmamı Eşari.

——————————————————————————-

516) Davetçinin vasıfları nelerdir bir kaç tanesini sayınız?

a- Çalışmalarının karşılığını ALLAH’dan beklemelidir.

b- Yardımın yalnız ALLAH’dan olduğunu unutmamalı

c- Vazifesini yapar ama neticeyi ALLAH (c.c.)’a bırakır

d- Yumuşak huylu, seven, sevdiren, sevindiren, mütevazi olmalıdır

e- Korkutucu değil, müjdeleyici olmalıdır

f- Hareketlerini ve duyu organlarını Kuran’a göre ayarlamalı ve onunla terbiye etmelidir.

——————————————————————————————————

517) İslam devletinde Müslümanlar gibi mal, can, din, namus ve nesil güvenlikleri devlet teminatı altında olan, fakat askerlik yapmayan, bunun karşılığında cizye ödeyen ve bir anlaşma ile halifeye bağlı olanlara ıstılahta ne ad verilir?

Zımmi.

528) Ateşten yaratılan, maddi varlıkları olmadıkları için melekler gibi görünmeyen, insanlar gibi iyileri de, kötüleri de olan bizler gibi imtihana tabi tutulacak ve yine bizler gibi “ALLAH (c.c.)’a ibadet etmeleri için yaratılmış” olan mahlûkların ismi nedir?

Cinler.

——————————————————————————————-

518) Efendimiz (s.a.v.)’in buyurduğuna göre, kıyamet günü ALLAH’ın gölgelendireceği yedi sınıf insan hangileridir?

a- Adil yöneticiler.

b- ALLAH (c.c.)’a ibadet yolunda yetişen gençler.

c- Camilere kalpten bağlı kimseler.

d- ALLAH (c.c.) için birbirini seven kimseler.

e- Makam sahibi bir kadın harama davet ettiğinde “Ben ALLAH’tan korkarım” diyerek reddedenler.

f- Sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek şekilde sadaka verenler.

g- Yalnızken ALLAH (c.c.)’ı anıp gözyaşı dökenler.

—————————————————————————————–

519) Kıyamet gününde en son dirilip, hesaba ilk olarak çekilecek ümmet hangisidir?

Ümmeti Muhammed

520) İyiliğe kabiliyeti olmayan ruh cinsinden bir yaratıktır. Ateşten yaratılan, daima kötülük düşünen, insanları yoldan saptırmaya çalışan, bir adı da iblis olan bu yaratığı tanıdınız mı?

Şeytan.

—————————————————————————————————————-

521) Herkesin bilmesi gereken dört mesele nedir?

a- İlim; ALLAH (c.c.)’ı, Peygamber (s.a.v.)’i ve İslam dinini delilleri ile bilmek

b- Amel; Bildiği ilim ile amel etmek

c- Davet; Tebliğ görevini yerine getirmek.

d- Sabır; Eziyet ve zulümlere sabretmek, yılmamak

—————————————————————————————————————

522) ALLAH (c.c.)’ın katından yeni bir din getiren peygambere ne ad verilir?

Rasül

523) Yeryüzünde bütün varlıklar kime hizmet için yaratıldı?

İnsanlar için.

524) İnsanın yeryüzündeki konumu nedir?

Yeryüzünde ALLAH (c.c.)’ın halifesidir.

525) Kıyamet hangi gün kopacaktır?

Cuma günü.

526) Bu dünyadan sonra gideceğimiz ebedi âlemdir. Kıyamet koptuktan sonra bütün varlıkların ve insanların devamlı kalacakları yerdir. Orada ölüm yoktur. Bu yere inanmayan insan Müslüman olamaz. Bu âlemi bildiniz mi?

Ahiret

527) Nefis terbiyesinde başarılı olmak için terbiye edilmesi gereken iki unsur nedir?

a- Akıl. b- Kalp

528) Hakkı batıl, batılı hak yapmaya çalışan nedir?

Tağut

529) “Rab” kelimesinin manası nedir?

Terbiye eden, yöneten, mülkün sahibi, koruyan

530) “İlah” kelimesinin manası nedir?

Kendisine sığınılan, güvenilen, sevilen, tapılan

—————————————————————————————-

531) Gizli şirke iki örnek veriniz?

a- Başkasının övgüsünü kazanmaya çalışmak

b- Başkasının gözüne girmek için namaz kılmak

c- Nam ve şöhret için cihat

d- Mevki ve makam için ilim.

———————————————————————————————

532) Ehlisünnet itikadının mezhep âlimlerinin adlarını yazınız.

a- Maturidi. b- Eşari

533) İslam’ın özelliklerinden olan irade neyi ayırt etmeye yarar?

Fayda ve zararı ayırt etmeye yarar.

534) İlim ile yönetimin çatışmasından ne doğar?

Sosyalizm

535) Herhangi bir konuda ayrı ayrı yerde bulunan âlimlerin aynı görüşe varmalarına ne denir?

İcma denir.

536) Herhangi bir konuda ayrı ayrı yerlerde bulunan âlimlerin farklı görüş bildirmelerine ne denir?

İçtihat

537) Rabbimiz bizi neden imtihan ediyor?

Kemal sıfatı gereği

538) İnsanın kendini maddi ve manevi kötülüklerden korumasına ne denir?

Takva.

539) Tağuti güçlerle işbirliği yapan ve onların iktidarlarını İslam’ı istismar ederek ayakta tutmaya çalışan din adamına ne denir?

Belam denir.

—————————————————————————————————-

539) Küfrün çeşitleri nelerdir?

a- Cehli küfür. b- İnadi küfür. c- Hükmi küfür

540) İnsanı küfre götüren haller nelerdir?

a- Kuran’ın ve sünnetin açık hükümlerine gizli manalar vermek

b- Kuran’ın ve sünnetin hükümlerini yalanlamak

c- Din ile alay etmek

d- ALLAH’tan ümidi kesmek

e- ALLAH’ın azabını emin olmak (ALLAH bana azap etmez demek)

f- Gaibden haber verdiğini söyleyen kahinlere inanmak.

541) Cennetin Kuran’ı Kerim’de geçen isimleri nelerdir?

a- Adn. b-Me’va cenneti

c- Firdevs cenneti

d- Mukame cenneti

e- Naim cenneti

f- Darul Huld

g- Darus-Selam

i- Makamul Emin

542) Eflaz-ı Küfür ne demektir?

İnsanı küfre götüren sözler demektir.

—————————————————————————————————

543) İkinci kez sura üflenince bütün insanların yeniden hayat bulup, hesap günü için toplanmasına ne ad verilir?

Mahşer

544) İnsanların ölümden sonra, mahşere kadar kabirde geçirdikleri zamana ne ad verilir? Berzah âlemi.

545) Ezelde hiç bir şey yaratılmamışken sadece ruhların var olduğu ve ALLAH’a iman sözü verdiğimiz zamana ne ad verilir?

Galü Bela

546) Cehennemin en alt tabakasının ismi nedir ve oraya kimler girecek?

Haviye, Münafıklar girecek.

———————————————————————————————————–

547) ALLAH’ın fiili sıfatları nelerdir?

a- Rızık verme. b- İhsan etme. c- İkramda bulunma. d- Rıza gösterme. e- Muhabbet besleme. f- Gazap etme. g- Öldürme. h- Diriltme.

548) Tevhidin kısımları nelerdir?

a- Rububiyet tevhidi

b- Uluhiyet tevhidi

c- İsimlerde ve sıfatlarda tevhit.

——————————————————————————————————–

549) ALLAH’tan başka yaratıcı, rızık verici, Rab, terbiye edici ve kâinatın işini düzene koyan başka ilah olmadığı hangi kısım tevhit inancının gereğidir?

Rububiyet tevhidi

550) ALLAH (c.c.)’ı ALLAH ve Resulü nasıl isimlendirdi ve vasıflandırdı ise o şekilde ALLAH (c.c.)’ı isimlendirmek ve vasıflandırmak hangi kısım tevhit inancı gereğidir?

İsimlerde ve sıfatlarda tevhit

551) “ALLAH (c.c.)’ın varlığının başlangıcı yoktur. ALLAH (c.c.) sonradan meydana gelmiş bir varlıkta değildir. Hiç bir şey yok iken O yine var idi.” Bu tanım ALLAH (c.c.)’ın hangi sıfatlarından neyin açıklamasıdır?

Zati sıfatlarından Kıdem sıfatını

552) İbadet ederken sadece ALLAH’ü Teâlâ’ya ihlâsla ve O’ndan başka ilah olmadığına inanarak ibadet etmek hangi kısım tevhit inancının gereğidir?

Ulûhiyet tevhidi

553) Peygamberlerde, peygamberlik göreviyle görevlendirilmeden önce görülen ve nübüvvetin temellerini kuvvetlendiren bazı harikuladelikler görülür. Mesela: Hz. İsa (a.s.)’ın daha beşikte iken konuşması. Hz. Muhammed (s.a.v.)’i daha çocukluğunda bir bulutun takip etmesi. Putların yüzüstü yıkılması gibi, Bu gibi harikalara İslami ıstılahta ne ad verilir?

İrhas

554) Mevcut alemlerin ve ahiret aleminin hükümdarı o ALLAH (c.c.)’dır. Her iki cihandaki eşyanın tasarrufu ALLAH (c.c.)’a aittir. Ferman onundur. Onun dilediği olur, dilemediği olmaz. Onun hükümdarlığı dünyadaki hükümdarlıklara benzemez. Hüküm kendisine aittir. Bir yardımcıya bir vezire ihtiyacı yoktur. Bütün mükevvenatın mevcut olan her şeyin sahibi ve mutlak hükümdarı manasına gelen Esma-ul Hüsna’da yer alan ALLAH (c.c.)’ın isimlerinden olan bu ismi nedir?

El-Melik

555) İçenin niyetine göre şifa olan, Hz. Hacer ve Hz. İsmail’in susuz kaldıklarında ortaya çıkan, hacıların geri dönerken hediye olarak getirdikleri zemzem suyuna, ALLAH (c.c.)’ın Hz. İsmail’i suya kandırması nedeni ile “Sakıyullahı İsmail”, inananlara fayda verdiği için “Saibe”, sıhhat ve berekete sebep olduğu için “Meymune”, yemeğin yerini tuttuğu için “Kafiye”, içenler rahatlık ve afiyet bulduğu için “Afiye” denilmiştir. Doya doya içenlerin cehennem azabından kurtulacakları müjdesinden dolayı verilen isim nedir?

Büşra

556) Akait ile ilgili meşhur eserler arasında İmamı Azamın meşhur kitabının adı nedir?

Fıkhi Ekber.

—————————————————————————————————————-557) ALLAH (c.c.)’ın Kuran’ı Kerim’inde bildirdiği, Peygamber efendimiz (s.a.v.)’in tarif ettiği insanoğluna mahsus nefis yedi kısımdır. Nelerdir?

Bunlar:

a- Nefsi Emmare

b- Nefsi Levvame

c- Nefsi Mutmainne

d- Nefsi Safiyye (Kamile)

e- Nefsi Merdiyye’dir. Bizim saymadığımız diğer ikisini de siz söyleyiniz?

f- Nefsi Mülhime

g- nefsi Raziye

558) Tasavvufi Ahlakta bir müslümanın kat etmesi gereken kaç merhale vardır?

4 merhale vardır:

a- Şeriat

b- Tarikat

c- Marifet

d- Hakikat

———————————————————————————————————-

559) Din neye denir?

Din: Akıl sahibi insanları kendi istekleri ile dünya ve ahirette iyiliğe ve mutluluğa ulaştıran ilahi bir kanundur.

560) İslâm dininin gayesi nedir?

İslâm dininin gayesi: Hükümlerine uygun hareket edenlere dünya ve ahiret saadetini kazandırmaktır.

561) İmanı tarif eder misiniz?

İman: Peygamber Efendimizin ALLAH’ü Teâlâ tarafından getirmiş olduğu hususların doğruluğuna Kalb ile inanmak ve bunu dil ile söylemektir.

562) Kelime -i Şahadet ve Kelime -i Tevhidi -i okuyunuz ve manasını söyleyiniz.

Kelime -i Şahadet:”Eşhedü ellâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühu ve Rasulüh”

Manası:” Ben şahadet ederim ki ALLAH’ tan başka ilah yoktur ve yine şahadet ederim ki Hz. Muhammed (S.A.V)

Onun kulu ve Resulüdür.”

Kelime -i Tevhit:”Lâ ilâhe illallah Muhammedur Rasulüllah.

Manası:” ALLAH’tan başka ilah yoktur. Hz. Muhammed (S.A.V) ALLAH’ ın Resulüdür.”

563) İmanın şartlarını sayınız.

İmanın şartları altıdır:

a) ALLAH’ ü Teâlâ’nın varlığına ve birliğine inanmak,

b) ALLAH’ ü Teâlâ’nın Melekleri’ne inanmak,

c) ALLAH’ü Teâlâ’nın Kitapları’na inanmak,

d) ALLAH’ü Teâlâ’nın Peygamber’lerine inanmak,

e) Ahiret gününe inanmak,

f) Kadere (Hayrın ve şerrin ALLAH’tan olduğuna ) inanmak.

564) İnanç yönünden insanlar kaça ayrılır?

C 6: İnanç yönünden insanlar üçe ayrılır;

1) Mümin: ALLAH’ü Teâlâ’nın varlığına, birliğine ve Hz Muhammed (S.A.V) in Onun Peygamberi olduğuna Kalb ile inanan ve bu inancını dili ile söyleyen kimselere Mümin denir.

2) Münafık: ALLAH’ ü Teâlâ’nın varlığına, birliğine ve Hz. Muhammed (S.A.V )in Peygamberliğine Kalb ile inanmadığı halde dili ile inandığını söyleyen kimselere Münafık denir.

3) Kâfir: ALLAH’ ü Teâlâ’nın varlığına birliğine ve Hz: Muhammed (S.A.V) in Peygamber’liğine kalb ile inanmayan ve inanmadığını dili ile de söyleyen kimselere Kâfir denir.

565) İman ile ibadetler arasındaki münasebetleri anlatınız?

Bir Müslüman dini hükümleri inkâr etmediği müddetçe ibadet etmese bile dinden çıkmaz, kâfir olmaz. Ancak ibadetlerini yerine getirmediği için günah işlemiş olur, cezayı hak eder. Ayrıca ibadetlerin başkaları için değil Müslümanlar için emredildiğini unutmamalıyız.

566) ALLAH’ın zati sıfatlarını sayınız?

1) VÜCUT: Var olmak ALLAH vardır yokluğu düşünülemez.

2) KIDEM: ALLAH’ ın varlığının başlangıcı yoktur.

3) BEKA: ALLAH’ ın varlığının sonu yoktur.

4) VAHDANİYET: ALLAH tektir.

5) MUHALEFETÜN LİL HAVADİS: Sonradan olan şeylere benzemez.

6) KIYAM BİNEFSİHİ: Varlığı kendisindendir, hiç bir şeye muhtaç değildir, her şey ona muhtaçtır.

567) ALLAH’ın Sübuti sıfatlarını sayınız?

1)HAYAT: ALLAH daima diridir,

2) İLİM: ALLAH geçmiş gelecek, gizli aşikâr her şeyi bilir,

3) SEMİ’: ALLAH her şeyi işitir,

4) BASAR: ALLAH her şeyi görür,

5) İRADE: ALLAH diler ve dilediğini yapar,

6) KUDRET: ALLAH sonsuz kudret sahibidir,

7) KELAM: ALLAH söz sahibidir Kuran ALLAH’ın kelamıdır,

8) TEKVİN: ALLAH yaratıcıdır.

568) Melekler nasıl varlıklardır?

Melekler: Yemeye, içmeye ihtiyacı olmayan, erkeklik ve dişiliği bulunmayan nurdan yaratıklardır.

569) Dört büyük meleği görevleriyle beraber sayar mısınız?

1) CEBRAİL: Meleklerin en büyüğüdür, görevi ALLAH ile Peygamberler arasında elçilik yapmaktır.

2) MİKAİL: Tabiat olaylarının idaresi ile görevlidir.( yağmur, rüzgâr vs)

3) İSRAFİL: Sura üflemekle görevlidir.

4) AZRAİL: Ömrü sona eren insanların canını almakla görevlidir.

570) Kiramen kâtibin melekleri hakkında bilgi veriniz.

C 12: Bunlar sağımızda ve solumuzda bulunan iki melektir. Sağdaki melek sevaplarımızı soldaki melek ise günahlarımızı yazar. Böylece amel defterimiz meydana gelir.

572) Münker ve Nekir kimdir?

Öldükten sonra kabirde insana soru sormakla görevli iki melektir.

573) Dört büyük kitabı ve hangi Peygamberlere indiğini söyler misiniz?

Tevrat Musa (A.S)’a, Zebur Davut (A.S)’a, İncil İsa (A.S) ‘a, Kur’an Muhammed (A.S)’a inmiştir.

574) Peygamberimize ilk vahiy hangi tarihte nerede indi ve ilk inen ayetler hangileridir?

Peygamberimize ilk vahiy 610 yılında Nur dağındaki Hıra mağarasında indi. İlk inen Ayet’ler Alak suresinin ilk ayetleri idi.

575) Kur’anı Kerim’in özelliklerini sayar mısınız?

a) Kur’anı Kerim Peygamberimize indiği gibi hiç bir değişikliğe uğramadan bize kadar gelmiştir. Kıyamete kadarda bozulmadan kalacaktır.

b) Kuran toplu olarak değil, zaman ve hadiselere göre ayetler ve sureler halinde inmiştir.

c) Kur’an son ilahi kitaptır. Ondan sonra başka kitap gelmeyecektir.

d) Kur’an bütün insanlığa gönderilmiş olan bir kitaptır. Her asrın ihtiyaçlarını karşılayacak hakikat ve hikmetlerle doludur.

e)Kur’an Peygamber Efendimizin en büyük ve daimi mucizesidir. Hem kelimeleri, hem anlamı, hem de taşıdığı yüksek Hakikatlerle eşsiz bir mucizedir.

576) Kur’an-ı Kerime karşı görevlerimizi sayar mısınız?

a) Her Müslüman Kur’anı ALLAH’ ın kelamı olarak bilmeli ve tecvit kurallarına uygun olarak yanlışsız okumalıdır.

b) Kur’an abdestli olarak ele alınmalı, Euzu besmele ile okunmaya başlanmalıdır. Okurken mümkünse kıbleye yönelmeli ve son derece edepli ve saygılı olunmalıdır.

c) Kur’an temiz yerde okunmalı. Başka işlerle meşgul olan onu dinlemeyenlerin yanında ve pis yerlerde okunmamalıdır.

d) Başkalarının okuduğu Kur’anı saygı ile dinlemelidir.

e) Kur’an yüksek ve temiz yerlerde bulundurulmalı alçak yerlere konulmamalıdır.

f) Her Müslüman Kur’anın yap dediklerini yapmalı, yapma dediklerinden sakınmalı ve Kur’anın ahlakı ile ahlaklaşmalıdır.

577) Kur’an kaç sure ve ayettir, Kuran’da ismi geçen Peygamberlerin isimleri nelerdir?

Kur’an 114 Sure ve 6666 ayettir. Kur’anda ismi geçen Peygamberler şunlardır:

Âdem, İdris, Nuh, Hud, Salih, Lud, İbrahim, İsmail, İshak; Yakup, Yusuf, Şüayb, Harun, Musa; Davud, Süleyman, Eyyüb, Zülkifl, Yunus, İlyas, Elyesa, Zekeriyya, Yahya, İsa, Muhammed ( Aleyhim’üs Salâtü Vesselam)

578) Mucize ve Keramet ne demektir?

Mucize: Peygamberlerin peygamber olduklarını ispat etmek için ALLAH’ın yardımı ile gösterdikleri olağan üstü olaylardır. Keramet: ALLAH’ın yardımı ile veli kulları tarafından meydana getirilen olağan üstü olaylardır.

579) Peygamber Efendimizin özelliklerini anlatınız?

a) Peygamberimiz ALLAH’ın en sevgili kulu yaratılmışların en faziletlisidir.

b) Son Peygamberdir. Ondan sonra Peygamber gelmeyecektir.

c) Bütün insan ve cinlerin peygamberidir.

d) Peygamberliği kıyamete kadar bütün zamanları içine almıştır.

e) Peygamberimizin tebliğ ettiği İslam dini kıyamete kadar devam edecektir.

580) Kıyamet günü insanlara nelerden sorulacaktır?

Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor: Kıyamet gününde insan dört şeyden sorguya çekilmedikçe huzurdan ayrılamaz;

a) Ömrünü nerede geçirdiğinden,

b) Vücudunu nerede yıprattığından,

c) Malını nereden kazanıp nereye harcadığından,

d) Bildiği ile ne kadar amel ettiğinden.

581) Kader ve Kazayı tarif ediniz.

Kader: Kâinatta olacak şeylerin zamanını, özelliklerini ve nasıl olacaklarını Allah’ü Teâlâ’nın ezelde bilmesi ve takdir etmesine kader denir.

Kaza: ALLAH’ü Teâlâ’nın ezelde takdir ettiği şeyleri zamanı gelince bu taktire uygun olarak yaratmasına kaza denir. Kaderi bir plana benzetirsek kaza da plana uygun olarak o şeyin yapılmasıdır.

582) Kur’an-ı Kerim’in tarifini yapınız?

Peygamberimize indirilmiş, Mushaflarda yazılı, Ondan tevatüren (yanlış aktarma ihtimali bulunmayacak tarzda) nakledilmiş, okunması ile ibadet edilen, beşerin benzerini getirmesinden aciz kaldığı ilahi kelamdır.

583) Kur’an_ı Kerim’deki ilk 5 surenin adları nelerdir?

Fatiha – Bakara – Ali İmran – Nisa – Maide

584) İlahi kitap ne demektir?

ALLAH tarafından, peygamberler aracılığıyla indirilmiş, insanlar tarafından değiştirilemeyen ilahi kuralları içeren ilahi emirlere denir.

585) İlahi kitapların adları nelerdir?

Tevrat – Zebur – İncil – Kur’an-ı Kerim

586) Toplam sahifeler kaç adettir ve sahifeler kimlere indirilmiştir?

100 adettir. Hz. Âdem’e 10 – Hz. Şit’e 50 – Hz. İdris’e – 30 – Hz. İbrahim’e 10 sahife

587) İlahi kitapların indiriliş şekli nasıldır?

Cebrail aracılığı ile VAHİY şeklinde.

588) Vahiy ne demektir?

ALLAH’ın emirlerinin Cebrail adlı melek aracılığı ile peygamberlere indirilmesi olayına vahiy denir.

589) Vahiyle görevli melek hangisidir?

Cebrail (a. s)

590) Ehli Kitap kavramı kimler için kullanılmaktadır?

Kendilerine ilahi kitap indirilen, Yahudiler – Hıristiyanlar ve Müslümanlar için kullanılmaktadır.

591) Kur’an-ı Kerim ilk defa kime, hangi tarihte indirilmeye başlamıştır?

Hz. Muhammed’e (s. a. v) miladi 610 tarihinde indirilmeye başlamıştır.

592) Kur’an-ı Kerim’in ilk defa peygamberimize indirildiği ay ve gecenin adı nedir?

Ramazan Ayında – Kadir Gecesinde – (Ramazanın 27. gecesi)

593) İlk inen ayetler hangi surededir?

Alak Suresi’ndedir. (ilk 5 ayetidir.)

594) Kur’an-ı Kerim’in ilk suresinin adı nedir?

Fatiha Suresi

595) Kur’an-ı Kerimde kaç sure bulunmaktadır?

114 sure bulunmaktadır.

596) Sure ne demektir?

Besmelelerle birbirinden ayrılan, birden çok ayetin birleşmesiyle anlamlı bir metin oluşturan uzun metinlerdir.

597) Sureleri birbirinden ayıran ifadenin adı nedir?

Besmele (Bismillahirrahmanirrahim)

598) Kur’an- ı Kerim’de kaç yerde besmele tekrarlanmaktadır?

114 yerde

599) Başlangıcında besmele bulunmayan surenin adı nedir?

Tövbe (Berea) suresi

600) Hangi surede iki besmele vardır?

Neml Suresi

601) Birden fazla ayetin oluşturduğu metinlerin her birine ne ad verilir?

Sure

602) Ayet ne demektir?

Kuranı Kerimin bir cümlelik anlam birliği olan ifadelerinin her birine verilen isim.

603) Kuranı Kerimde en uzun ayet hangi surededir ve kaçıncı ayetidir?

Bakara Suresindedir – 282. ayetidir.

604) İnen ayet ve surelerin hangi bölüme yazılacağını kim belirlemekteydi?

Cebrail (a.s) vahiy yoluyla düzenliyordu.

605) “ALLAH’ın Kelamı” kavramının anlamı nedir?

ALLAH’ın sözü (Kur’an- ı Kerimi ifade eden bir kavram.

606) K. Kerim toplam kaç yılda tamamlanmıştı?

23 yılda.

607) Peygamberimiz zamanında K. Kerimi yazan kişilere ne ad verilir?

Vahiy Kâtipleri

608) Vahiy Kâtibi kime denir?

Rasulüllah (s.a.v) ‘e vahiy edilen ayetleri yazanlar.

609) K. Kerim genel olarak hangi konulardan bahsetmektedir?

İnanç – İbadet – Ahlak – Hukuk Kuralları

610) Kuranı Kerim hangi isimlerle bilinmektedir?

Hablullah – El Kitap – Ümmül Kitap – Furkan – El Mesani Burhan – Kelamullah – Nur – Hüda – Rahmet – Şifa – Zikr

611) K. Kerim’de ismi geçen Peygamber sayısı kaçtır?

25 peygamberin ismi geçmektedir.

612) K. Kerim’de hangi peygamberlerin ismiyle sure bulunmaktadır?

Hud – İbrahim – Lokman – Muhammed – Nuh – Yunus – Yusuf

613) İlahi kitapların gönderiliş amacı nedir?

ALLAH’ın emir ve yasaklarını insanlara iletmek.

614) Kur’an- ı Kerim’i diğer kutsal kitaplardan ayıran en önemli hususlar nelerdir?

a) Son kitaptır.

b) Değiştirilmemiştir.

c) Bütün ilahi kitapları içerir.

d) Son din ve son peygambere indirilmiştir.

e)–İlme kaynaklık etmektedir.

f) Kıyamete kadar sorunları çözecek içeriği vardır. ALLAH’ın korunmasında olan ebedi mucize bir kitaptır. Bütün ilahi dinlerin hükümlerini ortadan kaldırmıştır. Önceki dinlerin ihtilaflarını ortadan kaldırmıştır.

615) HZ. Muhammed’e (s.a.v) ilk vahiy nerede geldi?

Nur dağında Hıra mağarasında

616) İlk vahiy geldiğinde peygamberimiz kaç yaşındaydı?

40 yaşında.

617) K. Kerimin parça, parça indirilişinin asıl amacı nedir?

İnsanların kalplerine iyice yerleştirmek

618) K. Kerimin ilk ve son suresinin adları nedir?

İlk suresi FATİHA Son suresi NAS Suresi’dir.

619) Mekki sure neye denir?

Mekke döneminde 13 yıl içinde indirilen surelere verilen isimdir.

620) Medeni sure neye denir?

Medine döneminde 10 yıl içinde indirilen surelere verilen isimdir.

621) Mekki sureler genellikle hangi konulardan bahsetmektedir?

Genellikle inanç ve ahlak kurallarından bahseder.

622) Medeni sureler genellikle hangi konulardan bahseder?

Genellikle hukuk ve devlet işleri

623) Besmelenin anlamını söyleyiniz?

“ Rahman ve Rahim olan ALLAH ‘ın adıyla başlarım “ anlamına gelen, her Müslümanın işlerine başlarken söylemeleri istene ifadenin adıdır

624) K. Kerim’de en yüce olarak adlandırılan surenin adı nedir?

FATİHA SURESİ

625) K. Kerim kaç cüzden oluşmaktadır?

30 cüzdür.

626) K. Kerim’in her cüzünde kaç sahife vardır?

20 sahife vardır.

627) K. Kerim’de en fazla tekrar edilen kelime hangisidir ve kaç defa tekrar edilmektedir?

“ALLAH” kelimesi 2697 defa tekrarlanmaktadır.

628) K. Kerimde kaç yerde secde ayeti vardır?

14 yerde secde ayeti vardır.

629) Tilavet secdesi ne zaman yapılır?

Secde ayetinin okunması ve duyulması durumunda abdestli olarak secdeye bir defa gitmekten ibarettir.

630) K. Kerim’in en uzun suresi hangisidir ve kaç ayettir?

Bakara Suresi’dir – 286 ayettir ve 50 sahifedir.

631) K. Kerim’in en kısa suresi hangisidir ve kaç ayettir?

Kevser Suresi’dir – 3 ayettir.

632) K. Kerimin en uzun ayeti hangisidir ve hangi surededir?

Bir sahife olup Bakara Suresinin 282. ayetidir.

633) K. Kerim’in en kısa ayeti hangisidir ve hangi surededir?

(Müdham****n) Rahman Suresi, 64. ayettir.

634) Mekke’de ilk defa K. Kerimi açıkça okuyan sahabe kimdir?

Abdullah İbni Mes’ud (r.a)

635) K. Kerim’de ismi geçen tek kadın kimdir?

HZ. Meryem’dir.

636) İsmiyle sure bulunan kadın kimdir?

Hz. Meryem

637) “Ayet-el Kürsi” hangi surededir? Kaçıncı ayettir?

Bakara Suresi 255. ayetidir.

638)“Amenerrasulü” hangi surededir ve kaçıncı ayetlerdir?

Bakara Suresi’ndedir – 285, 286 ayetleridir. (son iki ayeti)

639) Peygamberimizin Veda Hutbesi’nde bahsederek ümmetine bıraktığı, insanlığı kurtuluşa götürecek olan iki emanet nelerdir?

KU’RAN-I KERİM ve kendi EHLİ – BEYT ‘idir.

640) Bazı surelerin başlarında bulunan ve anlamları sadece Allahu Teala tarafından ve bazı âlimlerce bilinen harflere ne ad verilir?

Huruf-u Mukatta

641) K. Kerim’de kaç surenin başlangıcı Huruf-u Mukatta harfleriyle başlamaktadır?

29 surenin başında bulunmaktadır.

642) Her ayetinde “ALLAH” kelimesi bulunan surenin adı nedir?

Mücadele Suresi

643) K. Kerim genel olarak en fazla hangi konulardan bahsetmektedir?

ALLAH inancı – Ahlak esasları

644) K. Kerim’de ismi geçen sahabi kimdir?

Zeyd Bin Harise

645) K. Kerim’de hangi hayvanların isimleriyle sure bulunmaktadır?

Ankebut (Örümcek) – Bakara (İnek) – Fil – Neml (Karınca)

646) Kuranı Kerimin kalbi olarak bilinen sure hangisidir?

Yasin Suresi’dir.

647) Rahman Suresi’nde 31 defa tekrarlanan sure hangisidir?

” Febieyyi Alai Rabbiküma tükezziban ” anlamı:” Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?”

647) Kuranı Kerimi usulüne göre okumayı belirleyen kuralların tümüne ne ad verilir?

Cevap: Tecvit Kuralları

648) Asr Suresi’nde kurtuluşa erecek olan insanların özellikleri nasıl anlatılıyor?

İman edenler – Salih Amel işleyenler – Hakkı tavsiye edenler – Sabrı tavsiye edenler.

649) Kur’an-ı Kerim’de anlatılan en güzel kıssa olarak bilinen olay hangi peygambere aittir?

Hz. Yusuf (a.s.) a aittir.

650) Meal ne demektir?

Kuranı Kerimin çeşitli dillere tercüme edilmesidir.

651) Tefsir ne demektir?

Kur’anı Kerimi açıklayıp yorumlayan bilim dalına denir.

652) Müfessir kime denir?

Kuranı Kerimi açıklayıp yorumlayan İslam âlimine denir.

653) Kelam ilminin konusu nedir?

Kesin deliller kullanarak ve vaki olacak şüpheleri gidermek suretiyle dini inançları ispat etmeye güç kazandıran bir ilimdir.

654) İman esaslarını içine alan duaya ne ad verilir?

Amentü duası

655) İlk inen ayetlerin anlamlarını söyleyiniz?

Yaratan Rabbi’nin adıyla oku. O, insanı bi kan pıhtısından yarattı. Oku! Rabbin kalemle yazmayı öğreten, insana bilmediğini bildiren en büyük kerem sahibidir. (Alak 1–5)

656) Son inen ayet hangi surenin kaçıncı ayetidir? Anlamı nedir?

Maide Suresi’nin 3. ayetidir – ” Bugün size dininizi ikmal ettim(tamamladım). Üzerinize olan nimetimi tamamladım. Din olarak sizin için İslam’ı seçtim”

657) Kuranı Kerimi ezberleyenlere ne ad verilir?

Hafız – Kurra

658) Hangi savaşta hafız olan 70 sahabi şehit edilmiştir?

Yemame Savaşı’nda

659) Kur’anı Kerim hangi kelimeyle başlayıp, hangi kelimeyle bitmektedir?

Besmele’yle başlayıp Nas (insan) kelimesiyle biter.

660) ALLAH (a.c) ın bir olduğuna dair en büyük delil olarak bilinen sure hangisidir?

İhlâs Suresi

661) Kuran’ı Kerim kaç yılda inmiş, tamamlanmıştır?

Kuran’ı Kerim 22 sene, 2 ay, 22 günde inmiştir.

662) ALLAH(c.c.)’ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir?

Vahiy denir.

663) Kuran’ı Kerim’de bulunan, adetleri 114 tane olan müstakil bölümlerine ne denir?

Sure ismi verilir.

————————————————————————————————————–

664) Kuran’ı Azimüşşan’da bulunan sureleri meydana getiren cümlecik ya da bir kaç kelimeden oluşan,6666 adet var olan ALLAH kelamlarına ne ad verilir?

Ayet denir.

665) Kuran’ı Kerim tek kitap olduğu gibi, tek ciltte toplanmıştır. Kuran’ı Kerim’in sayfalarını toplayan cilde verilen ve yalnız Kuran’a ait olan özel isme ne denir?

Mushaf adı verilir.

666) Kuran’ı Kerim ayet ayet, sure sure inerken o gün için mevcut bulunan kemik parçası veya düz, yassı olan şeyler üzerine yazılırdı. Daha sonra tek bir kitap haline getirildi.

İşte yüce kitabımızı ilk olarak kim zamanında ve nasıl Mushaf haline getirildi?

Hz. Ebu Bekir zamanında Zeyd b. Sabit tarafından Mushaf haline getirildi.

667) Kuran’ı Kerim insan gücünün imkân verdiği ölçüde anlamayı gaye edinen ve geniş şekilde açıklayan, gerektiğinde yorumlayan eserlere ne ad verilir?

Tefsir denir.

668) Tefsir yapan âlime ne ad verilir?

Müfessir adı verilir.

669) Tefsir çeşitleri kaçtır ve nelerdir?

Tefsir çeşitleri ikidir;

a- Rivayet tefsiri: Ayet ve hadislerle açıklama yapılan tefsirlerdir.

b- Dirayet tefsiri: Ayet, hadis ve akli, felsefi, güncel yorumlarla yapılan tefsirdir.

670) Ayeti celilelerin mana ve ilahi işaretlerini, insan aklının imkânı ölçüsünde yapılan tercümelere ne ad verilir?

Meal adı verilir.

671) Kuran’ı Kerim Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e nerede ve ne zaman nazil olmaya başlandı?

Mekke yakınlarında Hıra mağarasında, 610 yılı Ramazan ayında nazil olmaya başladı.

672) ALLAH (c.c.)’ın varlığını ve birliğini, doğmadığını ve diğer özelliklerini özlü bir şekilde anlatan ve buna kısaca Tevhit suresi denilen surenin adı nedir?

İhlâs suresi

673) Hz. Muhammed (s.a.v.)’e Nur dağında inmeye başlayan ve 23 senede tamamlanan, Arapça olarak indirilen ve tevatür yoluyla bize ulaşan, okunması dahi ibadet olan, dünyevi ve uhrevi tüm meseleleri bildiren,

ALLAH (c.c.)’ın kelamına ne ad verilir?

Kuran’ı Kerim denir.

674) Kuran’ı Kerim’de bir takım ayetler vardır ki; bunlardan birini okuyan veya işiten her mükellef için secde etmek vaciptir. Bu secdeye ne ad verilir ve Kuran’da kaç defa zikredilmiştir?

Tilavet secdesi denir ve Kuran’da 14 defa zikredilmiştir.

675) Peygamber efendimiz (s.a.v.)’in 13 yıllık Mekke döneminde ve 10 yıllık Medine hayatında Kur’ân’ı Kerim’in tamamı indirilmiştir. Mekke ve Medine yaşantısında bildirilen surelere verilen isim nedir?

Mekke döneminde inen surelere MEKKİ, Medine döneminde inen surelere MEDENİ sure adı verilir.

676) Kuran’ı Kerim’de hakkında en çok ayet inen kavim hangisidir?

İsrail oğulları.

677) Kuran’ı Kerim’deki ilk surenin ismi nedir?

Fatiha suresi.

678) Kuran’ı Kerim’deki son sure hangisidir?

Nas suresi.

679) Kuran’ı Kerim’in kalbi olarak zikredilen surenin ismi nedir?

Ya-sin suresi.

680) Kuran’ı Kerim’deki en uzun sure hangisidir?

Bakara suresi.

681) Kuran’ı Kerim’deki en kısa sure hangisidir?

Kevser suresidir.

682) Kuran’ı Kerim’de besmele kaç defa zikredilmiştir?

114 defa.

683) Kuran’ı Kerimde ismi geçen sahabe kimdir?

Hz. Zeyd (r.a.).

684) Hurf’u Seb’a nedir?

Kuran’ı Kerim’in yedi harf üzerine inmesidir.

685) Kuran’ı Kerim’in hangi suresinin her ayetinde “ALLAH” kelimesi vardır?

Mücadele suresi.

686) ALLAH (c.c.) kelimesi Kuran’da kaç defa zikredilmiştir?

2697 defa.

687) Kuran’ı Kerim’de tek ismi zikredilmiş kadın kimdir?

Hz. Meryem.

688) Kuran’ı Kerim’in son inen ayeti hangi surenin kaçıncı ayetidir?

Maide suresinin 3. Ayetidir.

689) Kuran’ı Kerim’de surelerin başında besmele vardır. Ama bir surenin başında besmele yoktur. Hangi surenin başında besmele yoktur?

Tövbe suresi.

690) Hangi surede besmele iki defa zikredilmiştir?

Neml suresi.

691) Kuran’ı Kerim’i tefsir eden âlimlerimizden üç tanesinin ismini yazınız.

Ömer Nasuh Bilmen, Seyyit Kutup, Bursalı İsmail Hakkı, Muhammet Ali Sabuni, Mevdudi,

Mahmut Ustaosmanoğlu, Elmalılı Hamdi Yazır, Konyalı Mehmet Vehbi Efendi.

692) Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e göre hangi sureyi okumak Kuran’ı Kerim’in üçte birini okumaya bedeldir?

İhlâs suresi.

693) Kuran’ı Kerim’de konuştuğundan bahsedilen böcek hangisidir?

Karınca.

694) Kuran’ı Kerim’i usulüne göre okumayı belirleyen kuralların tümüne ne ad verilir?

Tecvit.

695) Sahabeler karşılaştıklarında ve ayrılacakları zaman birbirlerine devamlı olarak okudukları bir sure vardı. İmamı Şafi hazretleri “Kuran’dan sadece bu sure nazil olsaydı, insanlara dünya ve ahiret mutluluğu için yeterdi.” Diyerek manasını ve önemini anlattığı bu surenin ismini ve manasını söyleyiniz.

Asr suresi. Manası; “Asra yemin olsun ki, muhakkak insanlar hüsran içindedir (zarardadır). Ancak iman edip Salih amel işleyenler, birbirine hakkı ve sabrı tavsiye edenler bunların dışındadır.”

696) Kuran’ı Kerim Peygamber Efendimize nerede ve ne zaman nazil olmaya başlamıştır?

Mekke yakınlarında Hıra mağarasında, 610 yılı Ramazan ayında nazil olmaya başlamıştır.

697) Ayet el Kürsi hangi surededir?

Bakara suresinde.

698) ALLAH’ü Teâlâ kimin suçsuz olduğuna dair ayet indirmiştir?

Hz. Aişe (r.anh.).

699) Hüküm ayetleri Mekke’de mi yoksa Medine’de mi nazil olmuştur?

Medine’de.

700) Kuran’ı Kerim’de kaç cüz vardır?

30 cüz.

701) Kuran’ı Kerim’deki en uzun ayet hangisidir?

Bakara suresi 282. Ayetidir.

702) Kuran’ı Kerim’in ilk okunduğu mescit hangisidir?

Medine’de “Beni Zerik” mescidi.

703) Kuran’ı Kerim’de “Cennet” kelimesi kaç defa zikredilmiştir?

66 defa.

704) Kuran’ı Kerim’de “cehennem” kelimesi kaç defa zikredilmiştir?

126 defa.

705) Bakara suresinden sonra hangi sure gelir?

Al-i İmran suresi.

706) Mekke’de Kuran’ı Kerim’i ilk kez açıktan okuyan kimdir?

Abdullah bin Mesut (r.a.).

707) Kur’an’ı Kerim’e göre insanlar ve cinler niçin yaratıldı?

Yalnız ALLAH’a kulluk etmeleri için.

708) Kur’an’ı Kerim’de en yüce sure hangisidir?

Fatiha suresi.

709) Kur’an’ı Kerim hangi halife zamanında “Mushaf” halinde toplandı?

Hz. Ebu Bekir (r.a.).

710) Kur’an’ı Kerim hangi halife zamanında çoğaltılıp dağıtıldı?

Hz. Osman (r.a.).

711) Kitap, Furkan, Mushaf, Bürhan, Hablullah, Hablülmetin, Kelamullah, Zikr, Hüda, Nur,

Şifa hangi kutsal kitabın isimleridir?

Kur’an’ı Kerim’in.

712) “Hepiniz topyekûn ALLAH’ın ipine sarılın, ayrı ayrı olmayın”. Ayette geçen “ALLAH’ın ipi” tabirinden kastedilen nedir?

Kur’an, Kur’an hükümleri, Mesajullah.

723) Halife Hz. Ebu Bekir’in emriyle kitap haline getirilen Kur’an’ı Kerim’i toplama komisyonunun başkanı olan sahabe kimdir?

Hz. Zeyd bin Sabit.

714) Kur’an’ı Kerim’de din kelimesi hangi manada kullanılmıştır?

Ceza, mükâfat, hüküm, hesap

715) Fatiha suresinde sapanlar olarak nitelendirilenler kimlerdir?

Hıristiyanlar.

716) Hz. Ömer Rasulüllah’in arkasında namaz kılarken hangi ayet okunurken hiddete kapılarak yüksek sesle “Ben orada olsaydım, mutlaka Firavunun boynunu vururdum” demiştir?

Naziat suresi.

717) Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kendisine Fussulet suresini okurken sarılıp etkilenen ve İslam’ı kabul ederim korkusuyla, eliyle Peygamber (s.a.v.)’in ağzını kapayarak; “Aramızdaki yakınlık adına rica ederim, daha okuma” diyen kişi kimdir?

Utbe b. Rabia.

718) Tebuk seferine katılmadığı için Peygamberimiz (s.a.v.) ve ashabın kendisiyle (hakkında ayet nazil oluncaya kadar)50 gün konuşmadığı sahabe kimdir?

Kab b. Malik.

719) ifk hadisesini açığa çıkaran ayet hangisidir?

Nur suresi ayet 11 ve 12.

720) Bildiğiniz gibi Kur’an’ı Kerim 30 cüzden müteşekkildir. Her müslümanın yatarken okuması tavsiye edilen “Muavizeteyn” surelerinin isimleri nelerdir?

Felak ve Nas sureleri.

721) Peygamberimiz (s.a.v.)’in genellikle yatsı namazında okuduğu sure hangisidir?

Vettini suresi.

722) Peygamberimiz (s.a.v.)’in sıkıntı anında okuduğu sure hangisidir?

Elemneşrah suresi.

723) Peygamberimiz (s.a.v.) kıyamet günü cennette bizzat okuyacağı sure hangisidir?

Muhammed suresi.

724) Kıyamet günü ALLAH (c.c.)’ın bizzat okuyacağı sure hangisidir?

Rahman suresi.

725) Ayeti kerimelerle iktidara yürüyüş ve gerçekleştirilmesi hangi surede ve kim örnek alınmıştır?

Yusuf suresi ve Yusuf (a.s.) örnek alınmıştır.

726) Abdestin farz olduğunu belirten ayet hangisidir?

Maide suresi 5 ve 6.

727) Osmanlı Devletinin son dönemlerinde yetişmiş İslam bilginlerindendir. Kadı yetiştiren Mektebi Nüvvab’ı bitirmiş, Beyazıt medresesinde dersler vermiştir. Meşihat Dairesi’ndeki görevinin yanında Mektebi Nüvvab, Mektebi Mülkiye, Medrese tül Vaizin ve Medrese-i Süleymaniye’de dersler vermiştir.

2. Meşrutiyetin ilanından sonra Antalya’dan mebus seçilmiş ve özellikle 2. Abdülhamid’in tahttan indirilmesiyle ilgili hal fetvasının yazılmasında oynadığı rolle tanınmıştır. İttihat ve Terakki cemiyetinin ilim şubesinde de görev almıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra Ankara İstiklal Mahkemesinde de yargılanmış ve berat etmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığının kendisinden istediği Kur’an tefsirini Hak Dini Kur’an Dili adıyla yazmıştır.

Bu İslam âlimi kimdir?

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır.

728) Seyyit Kutub’un tefsirinin adını söyleyiniz.

Fizilalil Kur’an.

729) Muhammed Hamdi Yazır’ın tefsirinin adını söyleyiniz.

Hak Dini Kur’an Dili.

730) Kur’an’ı Kerim’in birçok adı vardır. Furkan, Kitap, Zikir, Tenzil bunlar arasındadır. Kuran’ın birde sıfatları vardır. Bunlardan bazıları da, Mübin, Kerim, Nur, Hüda, Rahmet, Şifa, Mev’ize, Büşra, Beşir, Nezir ve Aziz’dir. Bu isim ve sıfatlara göre Kur’an’ı Kerim’in dikkat çeken beş hususu vardır. 1- Tedricen, ayet ayet, sure sure inmiştir. 2- Vahiy ile Cebrail vasıtasıyla getirilmiş olması. 3- Hem lafzı hem de manasıyla mucize olması.

4- ALLAH’ın kelamı olması, söylemediğimiz 5. Hususu da siz söyleyiniz?

Kendisi ile ibadet edilmesi.

731) ALLAH’ü Teâlâ her dönemde bir şeriat (bir kitap) indirmiştir. Kur’an’ Kerim son peygamberin kitabıdır. Büyün insanların barış içersinde insanca yaşayacakları bir ortamı meydana getiren ve ahiret saadetinin teminatı olan bu kitabın 114 suresi bulunmaktadır. Okundukça ve yaşandıkça insanlığı yücelten ayetler Mekki ve Medeni olarak ikiye ayrılır. Bütün insanlığın uymakla mükellef olduğu Mekki ve Medeni ayetlerin konusu nedir?

Mekki ayetlerin konusu “İtikat”, Medeni ayetlerin konusu ise “Hüküm”dür.

732) Kur’an’ı Kerim’de “Zehraveyn”(iki çiçek manasına gelen) diye bilinen iki sure vardır. Bu surelerin ikisi de Medeni surelerdir. Konusu ise hüküm ayetleridir. Bu iki surenin adını yazınız.

Bakara ve Al-i İmran sureleridir.

733) Hanımı ve kendisi büyük İslam düşmanlarındandır. Karı koca bu iki kişinin dünyada iken kazandıklarının kendilerini kurtarmayacağını, cehennemde de kendilerinin elim bir ateşin vaat edildiği ve adamın hanımının ise cehennemde odun taşıyıcıcığı yapacağını konu eden sure hangi suredir?

Tebbet (veya Mesed veya Lehep) suresidir.

734) Kur’an’ı Kerim Berat gecesi indirilmiştir. Hadid suresi 23. Ayette de “Dünyada olacak her şey, dünya yaratılmadan evvel, ezelde “oraya” yazılmış, takdir edilmiştir. Bunu size bildiriyoruz ki, hayatta kaçırdığınız fırsatlar için üzülmeyesiniz ve kavuştuğunuz kazançlardan, ALLAH’ın gönderdiği nimetlerden mağrur olmayasınız.” Denilmektedir. İfadelerde geçen “oraya” kelimesi neresi anlama gelmektedir?

Levh-i Mahfuz.

735) Sevapta ve günahta en küçük bir şeyin unutulmayacağı hangi ayetle anlatılır?

Zilzal suresi 7 ve 8 ayetler

736) Mealini okuyacağımız ayet hangi surededir? ALLAH’ü Teâlâ buyuruyor ki; “Ey insanlar! Zannın çoğundan sakınınız. Zira zannın çoğu günahtır. Birbirinizin suçunu araştırmayınız. Kimse kimseyi çekiştirmesin. Hangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır? Ondan tiksinirsiniz. ALLAH’tan sakının. Şüphesiz ALLAH tövbeleri daima kabul edendir, acıyandır.”

Hucurat suresi.

737) Kur’an’ı Kerim İslam dünyasında 7 kıraat üzere okunmaktadır. Bizim şu anda elimizde bulunan ve okuduğumuz Kur’an’ı Kerim hangi kıraat imamının rivayeti üzerine yazılmıştır?

Kıraatı Asım

738) Namaz mümini kötülüklerden alıkoyar. Kul Rabbine en yakın halini secdede yaşar. Ve o kulun miracıdır. Kul namazı ile terbiye olur. Kur’an’ı Kerim’de de ALLAH (c.c.), zekât, kurban ve benzeri ibadetleri namaz ile birlikte zikretmiştir. Çünkü kul namaz ile zekâtını verir, kurbanını keser hale gelecektir. Peygamberimiz (s.a.v.)’in gözümün nuru dediği bu güzel ibadet Kuran’ın hangi suresinde Kurban ile beraber zikredilmiştir?

Kevser suresi

739) 1632 yılında “dünya dönüyor” dediği için idamla yargılanan Galile Galileu’dan 1000 yıl önce dünyanın döndüğünü haber veren Kur’an ayeti hangisidir?

Yasin 40

740) Aşağıda bazı özellikleri ile tanımaya çalışacağımız sure Kur’an’ı Kerim’de hangi suredir?

a-Bu sure Medenidir,

b-Ey iman edenler niçin yapmadığınızı söylersiniz,

c-ALLAH yolunda bir bütünlük içinde cihadı emreder,

d-İsa (a.s.) diliyle, Peygamberimizin Ahmet ismi ile müjdelenmesi,

e-Kafirler istemese de ALLAH (c.c.)’ın nurunu tamamlayacağı,

f-İman ve cihadın elim bir azaptan kurtaracak karlı bir ticaret yolu olduğu, bu surenin bazı özelliklerindendir.

Saf suresi.

741) Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir yılda en büyük destekçileri olan hanımını ve amcası kaybetmişti. Peygamber efendimiz (s.a.v.) ve bütün Müslümanlar üzülmüşlerdi. Bu yıl siyer kitaplarında hüzün yılı olarak zikredilmiştir. Peygamberimizi ve Müslümanları teselli etmek için ALLAH (c.c.) üç sure indirmiştir. Bu surelerin isimleri nelerdir?

Yusuf, Hud ve Yunus sureleri.

742) Kur’an’ı Kerim’de yer alan bazı surelerin iki veya daha fazla isimleri vardır.

Bunlardan biri de Mü’min suresidir. Mü’min suresinin diğer ismi nedir?

Gafir suresi.

743) Muavizeteyn surelerinin isimleri nedir?

Felak ve Nas sureleri.

744) Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kendisine vahiy gelmeden önce devamlı olarak şehirden uzaklaşıp, putlara tapmamanın zevkini çıkardığı yer ve sonunda da kendisine peygamberliğin verildiği yani ilk vahyin geldiği dağın ve mağaranın ismi nedir?

Nurdağı, Hıra mağarası

745) Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e Hıra mağarasında iken gelen ilk vahyin şekli nasıldır?

Rüyayı Sadıka (Gerçek rüya şeklinde)

746) Ebu Sufyan, Ebu Cehil ve El-Ehnes isimli üç müşrik gizlice birbirlerinden habersiz ALLAH Resulü (s.a.v.)’in Kur’an okumasını dinlemeye giderlerdi. Sabaha kadar evin yakınında Kur’an okunuşunu dinlerler gün ağarmaya başlayınca da kimseler görmesin diye gizlice ayrılmak istediklerinde birbirleriyle karşılaşırlar ve birbirlerine bir daha gelmemek üzere söz verirlerdi. Ama her üçü de bir önceki gece dinledikleri şeyi özlerler, verdikleri sözleri unutur yine bir sonraki gece gizlice gelirlerdi. Bir kez daha söz verip gene gelirler Kur’an’ı Kerim’in bu güzelliğini gördükleri halde yinede teslim olmuyorlardı. İşte bu şekilde hoşnut olup ta kabul etmeyen, teslim olmayan bu insanlar ve onlar gibi onların bulunduğu konuma ne ad verilir?

İnadı Küfür.

747) İslam’ı yaşamak için yerel iktidarın zulüm rejimlerinden kaçıp daha müreffeh bir hayata kavuşmak müslümanca yaşamak, ALLAH (c.c.)’ın kanunlarını ikame etmek, Ruhun ALLAH (c.c.)’ın kanunlarıyla terbiye edilmesi için ilahi yaşam kaygısını ALLAH (c.c.)’ın arzında değişik yerlerde vermek sebebiyle yapılan göçe ne ad verilir?

Hicret.

748) Mekke’de İslam’ın istediği şekilde yaşayamayan Müslümanların, bir davanın gerçekleşmesi gayesi ile yani insanların ve beşer sistemlerin değil, ALLAH (c.c.)’ın istediği şekilde yaşamak için vatanlarını, evlerini, binitlerini, ailelerini terk etmeleri hareketine ne ad verilir?

Hicret.

749) Suçları yalnız ALLAH (c.c.)’a inanmak, onun kanunlarına göre yaşamayı istemek olan insanlara Mekke müşrik devleti tarafından alınan, hiç bir şekilde Müslümanlarla temas edilmeyecek, onlardan kız alınmayacak, kız verilmeyecek, hiç bir şey satın alınmayacak ve satılmayacak. Gibi kararların alınıp halka duyurulması için bir afişle Kâbe’nin duvarına asılması olayına İslam tarihinde verilen ismi o günkü ve bugünkü adıyla söyleyiniz?

Haber-üs Sahife, Ambargo

750) Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in Medine’ye gelişinin yedinci ayında Rabbimiz savaşa izin verdi. Bu izin Hac suresi 39 ve 40.cı ayetlerle oldu. Bu ayetlerden sonra ALLAH Resulü (s.a.v.)’in düşman üzerine gönderdiği ilk İslam ordusu ve aynı zamanda İslam’ın ilk seriyyesi olan seriyyenin komutanı kimdir?

Hz. Hamza (r.a.) dır.

751) Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hicretinden hemen sonra Medine’de yaptığı ilk üç iş nedir?

a-İslam devletinin merkezi olan caminin inşaatı,

b-Müslümanların ekonomik sorunlarını gidermek,

c-Müslümanların can emniyetini sağlamak.

752) İşkence yıllarında Ebu Lehep ve karısı Ümmü Cemil müşriklerin iki azılı kişileri idiler. Biri emir veriyor diğeri uyguluyordu. Ebu Lehebin emriyle Ümmü Cemil dikenleri topluyor ve ALLAH’ın Resulü (s.a.v.)’in geçeceği yollara diziyordu. Bu iki zalimin yaptıkları zulümlerden dolayı Kur’an’ı Kerim’de adlarına sure inmiş ve bu surede kendilerine Rabbimizin kelamıyla beddua edilmiştir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e ve ashabına zulmeden bu iki azılı müşrikin Tebbet suresinde geçen ahiretteki isimlerini söyleyiniz.

Hammaletel Hatap.

753) Rasulüllah Efendimiz (s.a.v.)’in bir gecede Mekke’den Kudüs’e oradan da ALLAH (c.c.)’a en yakın makam olan Sidret-ül Müntehaya gitmesine ne ad verilir?

İsra ve Miraç.

754) Beş vakit namaz ne zaman farz kılındı?

Miraçta

755) Mekke’de tebliğ imkânı kalmayınca ALLAH Resulü (s.a.v.) tebliği Mekke dışına taşımayı düşündü. İlk sefer olarak Taife gitmeyi planladı. Çünkü orada akrabaları vardı ve bundan dolayı tebliğin rahat olacağına inanıyordu. Ama orada da Ebu Lehebin emriyle zulmün devam ettiğini görünce Peygamber Efendimiz (s.a.v.) küfür ehli hakkında mukaddes ve tarihi bir söz söylüyordu. Bizlere tecrübe ve düstur olacak bu tarihi söz nedir?

“Küfrün hepsi tek millettir.”

756) Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hicret esnasında Medine yolunda değil Mekke’nin güney kısmına doğru yola çıkıp ve üç gün Mekke yakınlarında bir mağarada kalıp sonra hicretlerine (yollarına) devam ettiler. Ebu Bekir (r.a.) ile kaldıkları bu mağaranın ismi nedir?

Sevr Mağarası.

757) Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in emriyle savaşa gidilen ama kendisinin iştirak etmediği seferlere (savaşlara) ne denir?

Seriyye.

758) Mekke’de yaşanan ambargo olayından sonra her an saldırı olur diyerek silahlı olarak bekleyen Müslümanlardan bir sahabe bir gün Rasulüllah (s.a.v.)’e şu suali sordu. “Ya Rasulüllah, hayatımızdan emin olup silahlarımızı bırakacağımız gün gelmeyecek mi? Bu soruya Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kıyamete kadar da Ümmeti Muhammed’e bir ölçü olacak şekilde verdiği cevap nedir?

Müslümanların silahlarını bırakıp rahat edecekleri günler az olacaktır” şeklinde oldu

759) Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bizzat başında komutan olarak iştirak ettiği savaşlara gaza denir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kaç defa savaşa katılmıştır?

27 defa

760) Hz. Ömer (r.a.)’in ifadesi ile Rasulüllah (s.a.v.)’in hayat programının özeti nedir?

İman, Hicret, Cihat

761) ALLAH (c.c.)’ın istediği gibi İslam’ı topyekûn yaşanması, İslam’ı tebliğ uğruna verilen mücadeleye, ALLAH (c.c.)’ın hükümlerinin her tarafta uygulanmasını temin için müminin canı ve malıyla, mücadeleye, söz, yazı, sohbet ve savaşla olan harekete ne denir?

Cihat.

762) Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bizzat orduya komutan olarak ilk katıldığı savaşın, başka bir ifade ile ilk gazvenin adı nedir?

El-Ebva (Veddan) Gazvesi.

763) Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in gönderdiği ilk savaşlardan olan seriyyenin bir kaç özelliği vardır ki bunlar: İlk defa bir kâfir öldürüldü, ilk defa esir alındı, ilk defa ganimet alındı, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bu seriyyeye gizli bir yazıyla emir vermiştir. Bu özelliklere sahip olan seriyyenin komutanı kimdir?

Abdullah Bin Cahş.

764) Uhut harbinde Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i öldürmek kastı ile atını onun üzerine süren ama Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bir hamle ile öldürdüğü, Mekke döneminde Rasulüllah (s.a.v.)’e en çok işkence yapan ve ölümü Efendimizin elinden olan kâfir kimdir? Ubey Bin Halef.

765) Mekke devletinin, İslam devletine yenildiği savaşların en büyüklerindendir. Ki bu savaşta müşriklerin önde gelen isimlerinden Ebu Cehil, Utbe Bin Rabia, Ümeyye Bin Halef, Nadir Bin Haris gibi azılılarını kaybetmişlerdir.

Bedir Savaşı.

766) Bedir savaşında esir alınmış müşrik bir şair bir daha Müslümanlar ve İslam dini aleyhine şiirler yazmamak şartıyla serbest bırakılmıştı. Ama Uhut savaşı öncesinde basının, medyanın, şairlerin önemini bilen Mekke müşrik devleti köle olan bu şairi fikren devlete bağlı olduğu için dili ve kalemi satın alınarak devlet rejimini müdafaa nutukları attırdı. Mekke müşrik devletinin zorlaması ile yine İslam’ın aleyhine şiirler yazdırılan bu şair kimdir?

Ebu İzzet.

767) İslam’ın Mekke döneminde bulunmayan, Medine döneminde ortaya çıkan namaz kılıp, oruç tutup, hacca gittiği hatta cihada dahi iştirak ettiği halde İslam düşmanlığı yapan, Kur’an okuyup okutturdukları halde tağutun, şirki düzenlerin ve putların emrinde çalışan müslüman tipleri vardı. Uhut savaşına önce katılıp sonra askerin moralini bozmak için tekrar Medine’ye dönen o gün için başlarında Abdullah Bin Ubey olan İslam toplumunun kanser kaynağı tiplere İslam’ın verdiği isim nedir?

Münafık.

768) İslam’ın en önemli savaşlarından biri olan Uhut savaşı galibiyetle sona ermedi. Kıyamete kadar Ümmeti Muhammed’e ders ve tecrübe olacak bir olaydı. İşte Uhut gibi bir savaşın kazanılamamasının sebebi nedir?

Peygamberimiz (s.a.v.)’in emrinin ihlali (Keyfi hareket etmek)

769) Bir musibet bin nasihatten yeğdir. Akıllı, tarihten ders almasını bilen bir insanın (Ümmeti Muhammed’in) Uhut savaşından alacağı tek ders vardır. Uhut savaşının ümmete verdiği ders nedir

Emre itaat etmek

770) Ebu Bera adında bir münafık müslüman olduğunu ve Kur’an’ı Kerim’i öğrenmek istediklerini söyleyip, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den bulundukları mevkide kendilerine Kur’an öğretmeleri için Kur’an okutabilecek sahabeler, hafızlar istedi. Peygamberimizin izni ile İslam’ı kabul eden bu yeni insanlara ALLAH (c.c.)’ın dinini ve kitabını öğretmek için 70 tane hafız sahabe, Ebu Bera ismindeki münafık ile yola çıktı. Fakat bu güzide insanlar yolda pusuya düşürülerek şehit edildiler. Bu olayın haberi ALLAH Resulü (s.a.v.)’e ulaşınca çok üzüldü, dayanamadı hatta namazlarda onlara kunut okudu (beddua etti). Bu hadise İslam tarihinde 70 sahabenin şehit edildiği yerin ismi ile anılır. Bu hadisenin adı nedir?

Bir-i Mauna hadisesi.

771) Hendek savaşının diğerlerinden farkı bir savunma niteliğinde olmasıdır. Bu savunma Medine’nin düşman gelecek olan tarafına hendek kazılmasıdır. Hendek kazılması yönündeki fikir ise yapılan istişarenin sonucudur. Bu istişarede Hendek kazma fikrini ortaya koyan kimdir?

Selman-ı Farisi.

772) Umre maksadıyla Mekke’ye gelip kendilerine Kâbe’nin olduğu yere sokulmayacakları haberini alan ALLAH Resulü (s.a.v.), Hz. Osman’ı elçi olarak Mekke’ye gönderdi. Daha sonra Hz. Osman’ın öldürüldüğü haberi (yanlış) gelince Efendimiz (s.a.v.) elçiyi öldüren bu müşriklerle savaşmadan vazgeçmeyeceğiz diyerek etrafındaki sahabeleri savaş için biat etmeye davet etti. Sahabeler de ölünceye kadar savaşacaklarına dair biat ettiler. Bu biate ne ad verilir?

Rıdvan Biatı.

773) Hicretin 6.cı yılında Hac için gelen müslümanlar müşrikler tarafından Mekke’ye sokulmayıp hatta elçi olarak gönderilen Hz. Osman’ın şehit olduğu (yanlış) haberinden sonra yapılan Rıdvan Biatını duyan müşrikler o yıl Mekke’ye girilmemesi şartıyla aralarında bir barış anlaşması yapılmasını teklif ettiler. Bu teklif kabul edilerek anlaşmaya gidildi. Anlaşmanın tüm maddeleri ilk görünüşte Müslümanların aleyhine gibi görüldü ise de netice Müslümanların yararına sonuçlar çıkan anlaşmanın adı nedir?

Hudeybiye Anlaşması.

774) Hudeybiye anlaşmasından sonra müslüman olup Medine devletine sığındığında anlaşma gereği Mekke polisine Rasulüllah (s.a.v.) tarafından teslim edilen biri vardı. Yolda Mekke polislerini öldürerek Peygamberimiz (s.a.v.)’e “Siz sözünüzü tuttunuz Ya Rasulüllah, ben işkenceden kurtulmak istedim” diyerek Medine’den çıkar ama Mekke’ye de teslim olmadan Medine dışında El-İss denen yere yerleşip Mekke’nin ticaret kervanlarını vurarak Mekke devletini yıldırdı. Aldığı işaretle bu hareketine Mekke’den müslüman olarak çıkan yeni Müslümanları yanına alarak bu harekete devam eder. Mekke devleti yapılan Hudeybiye anlaşmasını bu şahsın hareketlerine dayanamayarak kendisi bozmak zorunda kalır. Bu sayede İslam’ın ve Müslümanların aleyhine olan anlaşmayı lehe çeviren sahabe kimdir ve İslam tarihinde bu yapılan harekete ne denir

Ebu Basir – Vur-kaç taktiği

775) Ebu Basir’in vur kac hareketini başlatıp, Hudeybiye anlaşmasını Müslümanların lehine çevirmesi, anlaşma maddelerinde bulunan ifadelere aykırı davranmayıp usulüne uygun anlaşmaya sadık kalarak hareket etmesi ALLAH Resulü (s.a.v.)’in bir siyaseti idi. Çünkü, anlaşmanın maddesi “Mekke’den bir müşrik müslüman olup Medine’ye iltica ederse, Medine devleti bu müslümanı Medine’ye almayacaktı.” Bu madde de geçen ifadeye göre ALLAH Resulü (s.a.v.) Ebu Basir’i Medine’ye almamış ama Medine dışındaki gerilla hareketini duyunca da ona müdahale etmediği gibi “Keşke Basir yalnız olmasaydı” diyerek onun yaptığını ima ile kabul etmişti. ALLAH Resulü (s.a.v.)’nün bu olaydaki izlediği siyasetin bize verdiği anlam nedir?

Beşer hukukunu Müslümanların lehine kullanma siyaseti.

776) Müşriklerin önceden Mekke’ye diktikleri putları ALLAH Resulü (s.a.v.) Mekke fethinde teker teker işaret ederek putları yıktırdı. Her putu işaret edip kırdırırken bir ayet okuyordu. İşte ALLAH Resulü (s.a.v.)’in putları kırarken okuduğu ayet meali nedir?

Hak Geldi Batıl Zail Oldu. Batıl yok olmaya mahkûmdur. (İsra 81)

777) Huneyn savaşında ALLAH Resulü (s.a.v.), Ebu Hadrat’ı casus olarak Havazin ahalisi için gönderdi. Havazin halkının savaş için hazırlık yaptığını duyan Peygamberimiz (s.a.v.) hazırlıklara başladı. Bu savaş için henüz müslüman olmamış olan Saffan Bin Ümeyye isimli bir kâfirden 100 zırh ve silah geri verilmek üzere alıp Havazin üzerine yürüdü. Bu hareketle ALLAH Resulü (s.a.v.)’in ümmetine verdiği ders nedir?

Düşmanla savaşmak için kâfirden silah alınabileceği hususu.

778) Münafıkların Küba’da yaptıkları ve Peygamber (s.a.v.)’e gelerek orada namaz kıldırmasını isteyerek yaptıkları yerin meşrulaşmasını istedikleri ama Efendimizin Hz. Cebrail (a.s.)’ın bildirmesiyle kabul etmediği gibi yıktırdığı ve hakkında ayet inen mescidin adı nedir?

Mescidi Dırar.

779) Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in zevcelerinin (hanımlarının isimlerini söyleyiniz?

a- Hz. Hatice. b- Hz. Sevde. c- Hz. Aişe. d- Hz. Zeynep.

e- Hz. Ümmü Seleme. f- Hz. Hafsa. g- Hz. Zeynep (Cahşın kızı).

h- Hz. Ümmü Habibe i- Hz.Cüveyriyye

j- Hz. Safiyye. k- Hz. Mariyye. l- Hz. Meymune (R. Anhüma).

780) Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in İncil ve Tevrat’ta geçen isimleri nelerdir?

İncil’de; Baraklit, Tevrat’ta; Münhemenna.

782) Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in doğumu ne zamandır?

Miladi 571 yılı (Fil vakasının olduğu yıl), Rebülevvel ayının 12. gecesine tesadüf eden Pazartesi günü dünyaya geldi.

783) Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in annesinin ismi nedir?

Vehb’in kızı Âmine.

784) Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sütannesinin adı nedir?

Hz. Halime.

785) Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sütkardeşinin ismi nedir?

Hz. Şeyma.

786) Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in dedesinin adı nedir?

Abdulmuttalip

787) Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in babalarının ismi nedir?

Abdullah.

788) Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in dedesinin vefatından sonra büyüten amcası kimdir?

Ebu Talip.

789) Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kaç tarihinde Mekke’den Medine’ye hicret etti?

622 yılında.

790) Ganimet ne demektir?

Harpte düşmanlardan alınan mal demektir.

791) İslam’da ilk ganimet ve esir ne zaman alındı?

Abdullah Bin Cahş komutasında yapılan seriyyede alındı.

792) İlahi vahye göre ganimetlerin taksimi nasıl yapılırdı?

Ganimetlerin beşte biri ALLAH’a ve Resulüne, beşte dördü ise mücahitlere aitti. Beşte bir de beşe ayrılarak Peygamberimiz (s.a.v.)’in akrabası, yetimler, fakirler ve aciz yolculara verilirdi.

793) Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in: “Eğer Zeyd Bin Harise şehit olursa yerine Cafer Bin Ebu Talip, oda şehit olursa komutanlığa Abdullah Bin Revaha geçsin, şayet oda şehit olursa müslümanlar içlerinden birini seçsin” diyerek orduyu gönderdiği ve bu tüm söyledikleri şeylerin gerçekleştiği savaş hangisidir?

Mute savaşı.

794) Ehli Beyt kimdir?

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in aile fertleri ve bunların soyundan gelenlere denir.

795) Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kaç adı vardır söyleyiniz?

Dört adı vardır: a-Ahmet. b-Muhammed. c-Mustafa. d-Mahmut.

796) Yaşı yirmiyi geçmediği halde, aralarında büyük sahabelerin de bulunduğu, Bizanslılara karşı savaşan İslam ordusuna Rasulüllah (s.a.v.) tarafından atanan sahabedir. Bu atamayı dünyadan göç etmeden birkaç dakika evvel ve Azrail (a.s.)’ın yanında iken son sözleri nedir?

Üsame Bin Zeyd (r.a.) (“Üsame’nin ordusu cihada gitsin”)

797) İslam Medine devletini Efendimiz (s.a.v.) kurduktan sonra devletler bazında İslam’ı tebliğ için hangi ülkelere elçi ve mektup göndermiştir?

Habeşistan, Mısır, Doğu Roma İmparatorluğu ve İran

798) Efendimiz (s.a.v.)’in Refikül Ala’ya (Büyük dosta-Cenabı ALLAH’a) kavuşma olarak tarif ettiği vefatı kaç yaşında olmuştur.

63 yıl olmuştur.

799) Tebuk seferine katılmadığı için Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ve ashabının kendisiyle (hakkında ayet nazil oluncaya kadar) 50 gün konuşmadığı sahabe kimdir?

Kab Bin Malik.

800) Medine’de münafıkların başı olan hainin ismi nedir?

Abdullah Bin Ubeyy Bin Selul.

801) Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in vefatından sonra kendisini peygamber ilan eden ve sonra Yemame’de Vahşi tarafından öldürülen sahtekâr kimdir?

Müseylemetül Kezzap

802) Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kaç yaşında peygamber oldu ve ne kadar süre peygamberlik yaptı?

40 yaşında peygamber oldu, 23 yıl peygamberlik yaptı.

803) Habeşistan’a yapılan hicret hakkında bilgi veriniz?

İlki 615 yılının Recep ayında aralarında Hz. Osman ve ailesi Rukiye’nin de bulunduğu 12 erkek ve 4 kadın olarak üç ay devam etmiş olan hicrettir. İkincisi ise 616 yılında 82 erkek, 21 kadın Cafer Bin Ebu Talip başkanlığında yapılmıştır.

804) İslam’ın ilk düşmanlarından bir kâfir vardı ki bu her zaman işkence eder, alay eder ve müslümanları rahat bırakmazdı. Abdullah İbni Mesud’u yere ellerini ve ayaklarını bağlayıp ona işkence yapmış hatta dini ile alay dahi etmişti. Sonunda Bedir savaşında Efendimiz (s.a.v.)’in ondan bana haber getir. Emri ile savaş meydanında bulup elleri ve ayaklarının eklem yerlerinden ayrı ayrı dört kılıç darbesiyle yerde olduğunu görüp önce İslam’ı son bir kez daha tebliğine şiddetli cevap alması üzerine kafasını keserek, sonra onun kulaklarını delip ip takıp sürükleyerek Peygamberimizin yanına getirdiği ALLAH düşmanı kâfir kimdir?

Ebu Cehil (Cehaletin babası)

805) Mescidi Nebevinin bir tarafında, evsiz ve yurtsuz olanların ve fakir müslümanların barınması için bir gölgelik yapılmıştı. Buranın üstü kapalı ise de etrafı açıktı ve burası bir ilim yuvası idi. Hatta en çok hadis rivayet eden Ebu Hureyre (r.a.)’da burada yetişmişti. Bu ilim yuvasının ismi nedir?

Ashabı Suffa

806) Peygamberimiz (s.a.v.)’in annesi Âmine hatunun sadık hizmetçisidir. Hz. Âmine hatunun vefatından sonra Peygamberimizi dedesi Abdulmuttalib’e teslim eden ve Efendimiz (s.a.v.)’in “Annemden sonra annem sensin” dediği bu sadık hizmetçi kimdir?

Ümmü Eymen

807) Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kaç çocuğu vardı isimleriyle birlikte söyleyiniz?

Yedi çocuğu olmuştur. Dördü kız, üçü erkektir. Kızları: Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatma’dır. Erkek çocukları: İbrahim, Kasım ve Abdullah’tır.

808) Hz. Ömer (r.a.)’ın müslüman olması kız kardeşi ve eniştesinin müslüman olduklarını öğrenip onları ve Rasulüllah (s.a.v.)’i öldürmek niyetiyle gelirken eniştesinin evinin yakınında duyduğu Kuran’dan etkilenmesi sonucunda olmuştur. Hatta onları dövmesine rağmen yine de tekrar dinlediği eniştesinin okuduğu surenin, kız kardeşinin ve eniştesinin isimlerini söyleyiniz?

Taha suresi, Kız kardeşi; Fatıma, eniştesi; Said

809) Bedir savaşında kaç müslüman şehit oldu, kaç kâfir öldürüldü?

14 müslüman şehit oldu ve 70 kâfir öldürüldü.

809) Uhut savaşında şehit olan müslümanların sayısı kaçtır?

72 müslüman şehit olmuştur.

810) Efendimiz (s.a.v.)’i hicret esnasında yakalayıp Darun Nedve denen müşrik meclisinden hediye almak isteyen ama atının ayakları çöle batarak hedefine ulaşamayan kimdir?

Süreka

811) Ezanı Muhammedi’yi rüyasında gören sahabe kimdir?

Abdullah Bin Zeyd

812) Uzza isimli putu kıran sahabe kimdir?

Hz. Halit Bin Velid

813) Rasulüllah (s.a.v.)’in şairinin ismi nedir?

Hassan Bin Sabit.

814) Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ilk olarak peygamberliğini açıkça ilan ettiği yer neresidir ve ilk olarak ona karşı çıkan kimdir?

Safa tepesinde ve ona ilk karşı çıkan amcası Ebu Leheb’tir.

815) Peygamber Efendimiz(s.a.v.)’in son katıldığı savaş hangisidir?

Tebuk savaşı.

816) Uhut savaşında Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kılıcıyla savaşan sahabe kimdir?

Ebu Dücane

817) Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in tebliği Mekke dışına çıkarmayı düşündüğünde aklına ilk gelen yer Taif olmuştu. Çünkü orada tanıdık kapısına varabileceği akrabaları vardı. Ama Taif ona beklediği gibi değilde Ebu Leheb’in emriyle sert bir şekilde cevap vermiş hatta taşlamışlardı. İşte bu yolculukta Efendimiz (s.a.v.)’e eşlik eden bir sahabe vardı. Bu insan atılan tüm taşlara göğüs ermişti. Bu yiğit insan kimdir?

Zeyd Bin Harise.

818) Hendek savaşına adı verilen hendeklerin uzunluk, boy ve eninin ölçüleri ne kadardır?

Uzunluğu: 5,5 km—– derinliği: 5 m.—–eni:9 m. dir.

819) Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in İştika (yağmur isteme) namazı kılarak dua edip namaz biter bitmez hemen yağmurun yağmaya başladığı bir bölge vardı. Mescidi Nebevinin karşısında olan bu yere Efendimiz (s.a.v.) sıcak havalarda gider ve orada gölgelenirdi. Çünkü bir bulut orayı devamlı ferah tutardı. Buraya daha sonra bir mescit inşa edildi. Bu mescidin adı nedir?

Gamame mescidi (Bulut mescidi)

820) Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in doğduğu gece hangi tarihi olaylar meydana geldi? a-a-a-Kisra sarayında 14 sütun yıkıldı. b-Mecusilerin ateşleri söndü. c-Sava gölü kurudu.

821) Tövbe suresinde kendisinden bahsedilen, Peygamber (s.a.v.)’in ilk inşa ettiği mescit olarak bilinen mescit hangisidir?

Kuba mescidi.

822) Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Mekke hayatında öyle bir yıl yaşadı ki o yıl amcası Ebu Talip vefat etmiş, amcasının vefatından üç gün sonra zevceleri Hz. Hatice (r.a.) ahirete göç etmişti. Aynı yıl müslümanlara ambargo uygulanmış ve zor durumda bırakılmıştı. Bu yıl Efendimiz (s.a.v.) için sıkıntılı olmuştu. İslam tarihinde bu yıla verilen isim nedir?

Hüzün yılı.

823) Siyeri Nebi ya da Sireti Nebi ne demektir?

Hz. Peygamber (s.a.v.)’in hayatını konu alan kitaba verilen isimdir.

824) Müslümanlardan bazıları sayıca fazla olduklarını düşünüp gurura kapıldıkları için imtihan olarak yeryüzü tüm genişliğine rağmen kendilerine dar geldiği bir savaş yaşadılar. Bu savaşta pusuya düşürüldükleri için dağıldılar, hatta ALLAH Resulü (s.a.v.)’i yalnız bıraktılar ve büyük bir panik yaşadılar. Hz. Abbas (r.a.)’ın daveti, hatırlatması ve bağırması üzerine tekrar toplanarak zaferi kazandılar. Hakkında inen ayetle müslümanlara ders olan bu savaş hangisidir?

Huneyn savaşı.

825) İlk Cuma namazı nerede kılınmıştır?

Ranuna vadisinde.

826) Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ilk vahiy geldiğinde kime anlattı?

Hanımı Hz. Hatice’ye

827) Peygamberimiz (s.a.v.) kaç sene İslam’ı gizli olarak anlattı?

3 sene.

828) Hicret gecesi kâfirler nereye toplandı?

Mekke’de Darun Nedve’de toplandılar.

829) Peygamberimiz (s.a.v.)’in hicret esnasında saklandığı mağaranın ismi nedir?

Sevr Mağarası.

830) Mekke ne zaman fethedildi?

Hicretin 8. Yılı Ramazan ayının 17.sinde.

831) Hudeybiye savaşı ne zaman oldu?

Hicretin 6. Yılında.

832) Hayber savaşı ne zaman oldu?

Hicretin 7. Yılında.

833) Hendek savaşı ne zaman oldu?

Hicretin 5. Yılında.

834) Peygamberimizin son savaşı hangisidir?

Tebuk savaşıdır.

835) Akabe biati nedir?

Peygamberimiz (s.a.v.) ile Medinelilerin hicretten önce yaptıkları anlaşmadır.

836) Ravza-i Mudahhara neresidir?

Peygamberimiz (s.a.v.)’in kabri ile minberi arasına denir.

837) Asr-ı Saadet ne demektir?

Rasulüllah (s.a.v.)’in yaşadığı çağa Asr-ı Saadet (mutluluk yılları) denir.

838) Rasulüllah (s.a.v.)’in dayısı kimdi?

Sad Bin Ebi Vakkas.

839) İsmet, Emanet, Fetanet, Sıdk ve Tebliğ tüm peygamberlerin ortak sıfatlarıdır. Bu sıfatların dışında Peygamberimiz (s.a.v.)’e ait olan sıfatlar nelerdir?

a- Son peygamber olması.

b- Tüm insan ve cinlerin peygamberi olması

c- Şefaat etme yetkisinin olması

840) Hz. Muhammed (s.a.v.)’e peygamberlik gelmeden önce müşriklerle “Fakirleri koruma ve kalkındırma” adı verilen bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmanın adı nedir?

Hilf-ul Fudul

841) Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i vefatından sonra kim yıkadı?

Hz. Ali yıkadı.

842) Peygamberimiz (s.a.v.) Ebu Eyyup El-Ensari’nin evinde ne kadar kalmıştır?

Yedi aya yakın kalmıştır.

843) Haram aylar adı verilen aylar hangileridir?

Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylarıdır.

844) Müşrikler döneminde geleneksel olarak şiir yarışmaları yapılırdı. Birinci gelen yedi meşhur şiir Kâbe’nin duvarına asılırdı. Bu yedi şiire ne denirdi?

Muallakat-ı Seb’a denir.

845) Peygamberimiz (s.a.v.)’in doğduğu evin adı nedir?

Darud-Tebabia

846) Her müslümanın iman etmesi gereken akidelerden birisi de Peygamberimiz (s.a.v.)’in Miraca çıkma hadisesidir. Miraç lügatte; yükseğe çıkma ve merdiven manalarına gelir. Miraç hicretten bir buçuk yıl evvel vuku bulmuştur. Peygamberimiz (s.a.v.)’in Miraç hadisesinde yedinci kat semada, Mescidi Haram ve Mescidi Aksa’dan sonra uğradığı, meleklerin kıyamete kadar hayatlarında bir defa sıra gelerek tavaf ettiği yedinci kat semadaki bu mescidin adı nedir?

Beytül Mamur.

847) Uhut savaşında Peygamberimiz (s.a.v.) bir kaç kâfire beddua etmişti. Ancak birisine suçu ağır olmasına rağmen beddua etmedi. Ashaptan bazıları: “Niçin ona beddua etmiyorsun” diye sorduklarında “Miraç gecesi onu Hamza ile kol kola cennete girerlerken gördüm” dediği kişidir. Hicretin 8.yılında Mekke fethedildiğinde Peygamberimiz (s.a.v.) tarafından öldürülmeleri emredilen 10 kişiden de biridir. Fakat daha sonra, Peygamberimiz (s.a.v.)’e gelerek af dilemiş ve böylece Mekke’nin fethinden sonra müslüman olup, Peygamberimiz (s.a.v.) tarafından Yemame tarafına gitmesi emrolunmuştur. Peygamberimizin irtihalinden sonra çıkan yalancı peygamberi daha önce hayatının en büyük hatasını yaptığı kılıçla öldürür. Bu sahabe ve öldürdüğü yalancı peygamber kimdir?

Vahşi (r.a.), Müseylemetül-Kezzap

848) Peygamber Efendimiz (s.a.v.) peygamberliğini ilk defa açıkça nerede ilan etmiştir?

Safa Tepesinde

849) Hicretin dördüncü yılı olaylarındandır. Kilap kabilesinden Ebu Bera, Hz. Peygamber (s.a.v.)’e gelerek, mensubu olduğu kabilesi arasında irşatta bulunacak zatlar istedi. Peygamberimiz (s.a.v.)’de 40 veya 70 kişi göndermişti. Bunların hepsi Ashabı Suffe’dendi. Yolda bu mübarek insanların hepsi şehit edildiler. Bu olaya İslam tarihinde ne ad verilir?

Bir-i Maune.

850) Hz. Peygamber (s.a.v.) sözleri ile insanları İslam’a davet ettiği gibi, devletlere gönderdiği mektuplarla da bu devlet başkanlarını ve tebaasını İslam’a davet etti. Bunlardan bir kısmı bu davete sıcak baktı, bir kısmı da reddetti. Bu mektuplardan birinin gittiği ülke kralı çok memnun olmuş ve bu memnuniyetini göstermek için bazı hediyeler yanında Hz. Peygamber (s.a.v.)’e birde kadın köle göndermişti. Peygamberimiz (s.a.v.) bu köleyi azat edip onunla evlendi. Peygamberimiz (s.a.v.)’in evlendiği bu validemiz ve ülkesinin adını söyleyiniz.

Hz. Mariye, Mısır.

851) Peygamberimiz (s.a.v.)’e Rasulüssakaleyn denmesinin sebebi nedir?

İnsanlara ve cinlere gönderildiği için

852) Peygamberimiz (s.a.v.) gençliğinde illegal bir örgüte üye olmuştu. Bu örgüt haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun haklının yanında haksızlara, zalimlere karşı tavır koyuyordu. Bu örgütün adı nedir?

Hılful Fudul (Fazilet örgütü)

853) İslamiyet’ten önce Arap kabileleri arasında iç harpler ve kan gütmeler yaygın halde idi. İslam’ın gelişiyle kan davaları ve kabileler arası harpler son buldu. Ve insanlar ALLAH (c.c.)’ın gönderdiği İslam nimeti ile kardeşler oldular. Bu kabileler yalnız dört ay harp etmeyi haram sayarlardı. Şayet bu dört ay içinde harp yapılırsa bu harbe ne ad verilirdi?

Ficar harbi.

854) Peygamber Efendimiz hangi tarihte ve nerede dünya ya gelmiştir?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V); Miladi 571 yılı nisan ayının yirmisine tekabül eden Rebi ul’ evvel ayının 12. pazartesi gecesi tan yeri ağarırken Mekke’ de dünyaya geldi.

855) Peygamber Efendimizin annesi, babası ve dedesinin isimlerini söyleyiniz?

Peygamber Efendimizin annesi, Âmine validemiz, babası; Abdullah ve dedesi; Abdulmuttaliptir.

856) Peygamber Efendimizin ilk hanımı kimdir? Çocuklarının adlarını söyleyiniz?

Peygamber Efendimizin ilk hanımı Hz. Hatice validemizdir. Efendimizin altısı Hz. Hatice validemizden, birisi Mısırlı hanımı Meryem validemizden olmak üzere yedi çocuğu dünyaya gelmiştir.

Erkek evlatları: Kasım, Abdullah ve İbrahim’dir.

Kız evlatları: Zeynep, Rukiye, Ümmü gülsüm ve Fatma’dır.

857) İlk vahiy hangi tarihte, nerede ve Peygamber Efendimiz kaç yaşında iken indi?

İlk vahiy 610 yılında, Nur dağındaki Hira mağarasında, Peygamber Efendimiz 40 yaşında iken indi.

858) İlk Müslümanlar kimlerdir?

İlk Müslümanlar ( kadınlardan) Peygamber Efendimizin eşi Hz. Hatice validemiz, çocuklardan Hz. Ali, kölelerden Hz. Zeyd b. Haris ve büyüklerden Hz. Ebu Bekir dir.

859) Peygamber Efendimiz hangi tarihte, nereden nereye hicret etmiştir?

Peygamber Efendimiz 622 yılında Mekke’den Medine’ye hicret etmiştir.

860) İslam tarihinde yapılan ilk Mescid hangisidir?

İslam tarihinde ilk yapılan mescid; Peygamber Efendimizin Mekke’den Medine’ye hicret ederken uğradığı, Kuba köyünde yapılan Kuba mescididir.

861) Ensar ve Muhacir kimlere denir?

Mekke’den hicret ederek Medine’ye gelen Müslümanlara “Muhacir”; Medine’nin yerli halkı olan ve Mekke’den hicret edenlere her türlü yardımı yapan Müslüman’lara “Ensar” denir.

862) Peygamber Efendimiz hangi tarihte, nerede ve kaç yaşında ruhunu teslim etti?

Peygamber Efendimiz 632 yılında Medine’ de 63 yaşında iken ruhunu teslim etti.

863) Sahabe kime denir?

Peygamber Efendimizi gören ve Müslüman olarak ölen kimselere sahabe denir.

864) Peygamber Efendimiz nerede defnedilmiştir? Kabrine ne ad verilmiştir?

Peygamber Efendimiz vefat ettiği yere defn edilmiştir (Suudi Arabistan- Medine’yi Münevvere). Kabrinin bulunduğu yere ” Ravza-i Mutahhare” denilmektedir

865) Haccın farzlarından biri olan beyaz elbise giymeye ne denir?

İhram

866) Belirli bir vakti ve belirli bir zamanı olmayan, yoksullara yardım etmek, insanlara güler yüzlü davranmak, yoldaki insanlara zarar veren bir nesneyi kaldırmak gibi geniş bir çerçevesi olan yardım şekline ne denir?

Sadaka

867) Kur’an’da, kötülüğün simgesi ve insanların düşmanı olarak tanıtılan, şeytana tapıcılık anlamına gelen akıma ne denir?

Satanizm

868) ’10 EMİR’ hangi peygambere vahyedilmiştir?

Hz Musa

869) Hz. Muhammed, son hutbesi olan Veda Hutbesini, kaç tarihinde yapmıştır?

632

870) Dini sorumluluğun ön şartı nedir?

Akıl

871) Eserlerinde tasavvufa yer veren, Mesnevi ve Divan adlı eserleri ile insanlığa ışık saçan, “Ne olursan ol, yine gel! “sözü ile insan sevgisini dile getiren, tasavvufi edebiyatımızın temsilcisi kimdir?

Mevlana

872) Su bulunmadığında veya suyun kullanılmasında sakınca olduğunda temiz toprak cinsiyle yapılan abdest ve boy abdesti yerine geçen temizlik şekline ne denir?

Teyemmüm

873) Bir kişinin arkasından onda bulunan özellikleri onun hoşlanmayacağı tarzda söylemeye ne denir?

Gıybet

874) Her biri 20 sayfadan oluşan Kuran’ın bölümlerine ne denir?

Cüz

875) Hacıların ihram giymeleri için belirlenen Mekke şehrine yakın yerlere ne denir?

Mi’kat

876) Yağmur ve kar yağması, rüzgar esmesi gibi doğa olaylarını düzenlemekle görevli melek kimdir?

Mikail

877) Temiz suyun bulunmadığı veya bulunup da hastalık gibi nedenlerle kullanma olanağı olmadığı zamanlarda alınan abdeste ne ad verilir?

Teyemmüm

878) Kur’an-ı Kerim’in en uzun suresinin adı nedir?

Bakara

879) Allah’ın isteklerini, yasaklarını ve öğütlerini peygamberlere bildirmesine ne denir?

Vahiy

880) İnsanın bir işi başarmak için elinden gelen çabayı gösterdikten sonra Allah’a güvenip sonucu beklemesine ne denir?

Tevekkül

881) Peygamberimizin süt annesinin adı nedir?

Halime

882) Allah tarafından önceden belirlenen olayların zamanı geldiğinde gerçekleşmesi olayına ne ad verilir?

Kaza

883) Hac zamanı dışında Kabe’yi ziyaret etmek için yapılan ibadete ne ad verilir?

Umre

884) Peygamberimizin söylediği sözlere ne denir?

Hadis

885) Rüku ve secdesi olmadan kılınan namazın adı nedir?

Cenaze namazı

886) İlk ezanı kim okumuştur?

Bilal-ı Habeşi

887) Bir insanın kendi isteğiyle yalnızca Allah rızası için yoksullara yaptığı yardım ve iyiliklere ne denir?

Sadaka

888) H z Muhammet (s a v) kaç yılında doğmuştur?

571 yılında

889) İlk İslam devleti kaç nerede kurulmuştur?

Medine’de

890) Kuran-ı Kerimde kaç ayet vardır?

6666 Ayet vardır

891) Hz Muhammed’e ilk vahiy nerede gelmiştir?

Mekke’de Hira mağarasında ilk vahiy gelmiştir

892) Kebenin etrafında hacer’ül Esvet taşından başlayarak yedi defa dönmeye ne denir?

Tavaf

893) Allahın emriyle çeşitli görevleri yerine getiren nurani varlıklara ne denir?

Melek

894) Vahiy getiren meleğin adı nedir?

Cebrail

895) Hz Muhammed kaç yaşında peygamber olmuştur?

40

896) Allah tarafından gelen vahiyleri peygamberlere bildiren meleğin ismi nedir?

Cebrail

897) Secde yapılmadan kılınan namazın adı nedir?

Cenaze Namazı

898) Namaz kılmak için su ile abdest alınması gerekir Su bulunmadığı zaman ne yapılır? Teyemmüm

899) Ramazan Ayında yatsı namazı ile beraber 20 rekat olarak kılınan namazın adı nedir? Teravih

900) Allah tarafından görevlendirilen, kıyametin kopma zamanında Sur’u üfleyen meleğin ismi nedir?

İsrafil

901) Ramazan orucunu tutamayacak kadar yaşlı ve hasta olanların oruca karşılık verdikleri sadakanın adı nedir?

Fidye

902) Hacca gidenlerin Kebenin etrafında dönerek yapmış olduğu davranışa ne denir?

Tavaf

903) Hz Muhammed’in kendisinden sonra vefat eden kızının ismi nedir?

Hz Fatma

904) Kur’an insanın öncelikle neyini kullanmasını ister?

Aklını

905) Hz Muhammed’in hanımları, çocuklar ve torunlarından oluşan aile halkına ne isim verilir?

Ehl-i Beyt

906) Hz Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göç etmesi ile başlayan ve bir tarih başlangıcı kabul edilen olayın adı nedir?

Hicret

907)Hz Muhammed’in hizmetinde bulunan Enes “Peygamberimiz bana hiçbir gün öf bile demedi Yaptığım bir şey için bunu niye yaptın, yapmadığım bir şey için de bunu niye yapmadın diye beni azarlamadı” demesiyle o peygamberimizin hangi yönünü belirtiyor?

Hoşgörüsünü.

908) Kebenin köşesinde bulunan kutsal taşın adı nedir

Hacer’ül Esvet.

909) “Allah’u Ekber” ne anlama gelir?

Allah en büyüktür.

910) Hz Muhammed’in hicret esnasında konakladığı köyde yaptırdığı mescidin adı nedir?

Kuba.

911) Kebe’nin etrafında yedi defa dönmeye tavaf denir. Bir defa dönmeye ne denir?

Şavt.

912) Kuran-ı Kerim’de kaç sure vardır?

114

913) Abdest alırken ağza su vermek farz mıdır, vacip midir, sünnet midir?

sünnettir

914)Namaz kılarken yere paralel olarak eğilmeye ne denir?

Rüku

915) Alkollü içkiden çok içmek haramdır. Az içmek nedir?

Haramdır.

916) Hz Muhammed (s a v)Mekke’den Medine’ye kaç yılında hicret etmiştir?

622

917) Peygamberimizi övmek amacıyla yazılmış olan Mevlid-i Şerifin yazarı kimdir?

Süleyman Çelebi

918) Kâbe’yi yıkmak üzere fil ordusuyla Mekke’ye gelerek Ebabil Kuşlarının üzerlerine taş atmaları sonucu ordusu helak olan Yemen Valisi kimdir?

Ebrehe

919) Bütün ibadetlerde ortak olan esas nedir?

Niyet etmek

920) Peygamberlerde bulunan “EMANET” sıfatının anlamı nedir?

GÜVENİLİR OLMAK

921) Yaptığımız iyilik ve kötülüklerin ( günah ve sevapların) yazıldığı deftere ne ad verilir? AMEL DEFTERİ

922) Kendisine yeni bir kitap verilmeyip daha önce daha önce gelen bir kitabı tebliğ eden peygambere ne ad verilir?

NEBİ

923) Hz Muhammed (S A V)’in kendisinden 6 ay sonra vefat eden çocuğunun adı nedir?

Hz. FATIMA(r a)

924) Dinimize göre hangi mal ve gelirlerden zekat verileceği belirlenmiştir Buna göre sığır ve mandanın zekat miktarı ne kadardır?

OTUZDA BİR

925) Peygamberler akıllı ve zeki insanlardır Allah’ın gönderdiği vahiyleri en doğru şekilde anlar ve insanlara en iyi biçimde aktarırlar Problemlere uygun çözümler getirirler Peygamberlerin bu özelliğine ne ad verilir?

FETANET

926) İlk Cuma namazı nerede kılınmıştır?

KUBA (köyünde)

927) Kur’anın bir kitap haline getirilmesinde komisyon başkanı ve vahiy katibi olan sahabe kimdir?

ZEYD BİN SABİT

928) Kâbe’nin yakınında bulunan Safa ve Merve tepeleri arasında Hac İbadeti esnasında gidip gelmeye ne ad verilir?

SAY

929) Su bulunmadığı zaman toprak ile alınan abdest de ne ad verilir?

Teyemmüm

930) Son kutsal kitabımız nedir?

Kur’an-ı Kerim

931) Allah ile Peygamberimiz arasında elçilik görevi yapan hangi melektir?

Cebrail

932) Kur’an-ı Kerim’deki ilk süre hangisidir?

Fatiha Süresidir

933) Hıristiyanlık dininin kitabı nedir?

İncil

934) 5 vakit namazın vakitlerinin başladığını haber veren çağrının adı nedir?

Ezan

937) Peygamberimizin Mekke’den Medine’ye 622 yılında yaptığı göçe ne denir?

Hicret

935) Başkalarındaki iyi özellikleri kıskanmayıp, bizim de bu iyi özelliklere sahip olmaya çalışmalıyız Örneğin, sınıfımızdaki başarılı ve terbiyeli bir arkadaşımızı örnek almamız, onun gibi başarılı ve dürüst olmayı istemeye ne denir?

Gıpta etmek (İmrenmek)

936) Haftada bir kere cemaatle kılınması zorunlu olan namaz hangisidir?

Cuma

938) Dini sorumluluğun ön şartı nedir?

Akıl

939) Peygamberimiz nerde doğmuştur?

Mekke

940) Hacıların, haçta giydiği dikişsiz elbiseye ne denir?

İhram

941) Kur’an-ı Kerim’in ilk suresinin adı nedir?

Fatiha

942) Kur’an hangi halife zamanında çoğaltılmıştır?

Hz Osman

943) Zengin müslümanlara farz olan, yılda bir kez sadece mal ile yapılan ibadet hangisidir? Zekat

944) Kuranı Kerim’in en uzun süresi hangisidir?

945) Sünnet olmasına rağmen cemaatle kılınan namaz hangidir?

Teravih Namazı

946) İnsanlara sorumluluk yükleyen idare hangisidir?

Cüz-i İdare

947) İnsanların günah ve sevaplarını yazan melekler hangileridir?

Kiramen Katibin

948) İslam Tarihinde ilk savaş hangisidir?

Bedir

949) “Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim ” sözü kime aittir?

Hz Muhammed

950) Peygamberimizin hal, hareket söylem ve davranışlarını ifade eden sözcük nedir?

Sünnet

951) Hz. Yusuf (a.s) kaç sene zindanda kaldı?

7 yıl

952) Hz Yusuf’un babası kimdir?

Yakub (a.s).

953) Hz Şit’e (a.s) gelen sahife sayısı?

50 Sahife.

954) Hz, Peygamber (s.a.v) efendimizin süt annesi kimdir?

Halime hatun.

955) Hz. Adem (a.s.)ın oğlu ve ikinci peygamber kimdir?

Hz. Şit.

956) Hz. Aişe hangi şehirde gömülüdür?

Medine.

957) Hz. Aişe’nin gömülü olduğu kabristanın ismi nedir?

Cennet’ül baki.

958) Hz. Aişe’ye Peygamber (s.a.v) efendimizin verdiği lakabı nedir?

Hümeyra

959) Hz. Ali (k.v.) Kendisini azad ettiği halde, Şahadetine kadar O’nun hizmetinde bulunmuş kölesinin adı?

Kanber.

960) Hz. Ali ile Hz. Aişe taraftarları arasında gerçekleşen çatışmanın adı nedir?

Cemel vakıası

961) Hz. Ali’nin lakabı nedir?

Murteza.

962) Hz. Davud (a.s) Zamanında yaşamış, “amâlika” kralının adı nedir?

Calut

963) Hz. Ebubekir (r.a), Hz. Ömer (r.a), Hz. Osman (r.a) ve Hz. Ali (k.v)’nin tamamını zikretmek için kullanılan bir tabir nedir?

Hulefa-i Raşidin

964) Hz. Hacer validemiz Mekke Topraklarında oğlu İsmail’e (a.s) su aramak için Safa ve Merve tepelerinde koşup dururken, bıraktığı yerde kendi kendine ayaklarını yere vurarak eşinen Hz. İsmail’in ayakları altından Allah (c.c.)’ın izni ile çıkan ve bugün dahi müslümanların faydalanıp içtiği, tüm hacıları doyuran, şifalı, bereketli, bu gün yer itibariyle Kabe’nin altından çıkan suyun adı nedir?

Zemzem

965) Hz. Hamza (r.a.)’ ın « şehidlerin efendisi » manasındaki unvanı nedir?

Seyyidus Şüheda

966) Hz. Hamza‘yı Şehid etti, Mekke’ nin fethinde ise müslüman olmakla şereflendi. Kim di bu sahabe?

Vahşi.

967) Hz. Hasan’ın “güzide ve seçkin” manasına gelen lakabı nedir?

Mucteba

968) Hz. Hatice hangi şehirde gömülüdür?

Mekke.

969) Hz. Hüseyin’in Şehid edildiği yer neresidir?

Kerbela.

970) Hz. Hûd döneminde âd kavminin lideri kimdi?

Şeddad

971) Hz. İbrahim (a.s)’ın babası adı nedir?

Azer.

972) Hz. İbrahim (a.s) kaç yaşında vefat etti?

175.

973) Hz. İbrahim’in lakabı nedir?

Halilullah.

974) Hz. İlyas’ın devamlı yanında olmuş ve ondan sonra yerine İsrail oğullarına peygamber olmuş olan peygamber kimdir?

Hz. Elyesa.

975) Hz. İsa’nın getirdiği dine inanan kimseye ne denir?

Hıristiyan, Nasrani, İsevi.

976) Hz. İsa’nın Kur’an’daki adı nedir?

Mesih.

977) Hz. İsa kaç yaşında iken kendisine fiilen peygamberlik verilmiştir?

30.

978) Hz. İsa’nın 12 havarisinin oncusu kimdir?

Petrus.

979) Hz. İsa’ ya verilen kitap hangisidir?

İncil

980) Hz. Lut (a.s.)’ın gönderildiği şehir hangisidir?

Semud

981) Hz. Meryem’in babasından ve onun mensup olduğu aileden söz eden sure hangisidir?

Al-i İmran

982) Hz. Meryem’in bakımını üstlenen peygamber kimdir?

Zekeriyya (a.s)

983) Hz. Muhammed (s.a.v) vefat yaşı kaçtır?

63

984) Hz. Muhammed’in İncil’deki diğer adı nedir?

Ahmed.

985) Hz. Muhammed (s.a.v)in ailesine ne ad verilir?

Ehlibeyt.

986) Hz. Muhammed (s.a.v.), Hz. Nuh (a.s.), Hz. İbrahim (a.s.), Hz. Musa (a.s.) Ve Hz. Isa (a.s.)’ beraberce verilen bir unvan nedir?

Ulu’l-azm peygamberler.

987) Hz. Muhammed (s.a.v) kaç yaşında evlendi?

25.

988) Hz. Muhammed’e (s.a.s) gelen ilk emir?

Oku.

989) Hz. Muhammed’in (s.a.v) ilk çocuğunun ismi nedir?

Kasım

990) Hz. Muhammed’in (s.a.v) ölümünden sonra onun yerine geçen devlet başkanları ve dini liderlere ne denir?

Halife.

991) Hz. Muhammed’in (s.a.v) Mekke’den Medine’ye göç etmesine ne denir?

Hicret.

992) Hz. Muhammed’in (s.a.v) veda haccı ve hutbesini yaptığı tarih?

632.

993) Hz. Musa (a.s.) Mısırdan nereye gitti?

Medyen

994) Hz. Musa (a.s.)’ın abisi ve en büyük yardımcısı olan peygamber kimdir?

Harun.

995) Hz. Musa (a.s.)’İn kayınpederi kimdir?

Şuayb peygamber

996) Hz. Musa (a.s) Zamanında yaşamış ve sonradan İrtidat etmiş olan ilim adamı?

Belam ibni baura.

997) Hz. Musa yı büyüten kadın kimdir?

Asiye.

998) Hz. Musa’nın (a.s) Allah-u Teala ile görüştüğü dağın adı?

Tur-u Sina.

999) Hz. Musa’nın Kuran’daki lakabı?

Kelimullah.

1001) Hz. Nuh (a.s.) Döneminde şimdiki Musul Şehrinin bulunduğu yerlerde kurulu olan Babil ülkesinin hükümdarlarına verilen ad?