Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı Sınav Duyurusu

DİYANET HABER- 2017 Yılı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı(Yazılı,Sözlü) Sınav Duyurusu

Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı Sınav Duyurusu

​D U Y U R U

Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan, aşağıda sınıfı, unvanı, kadro derecesi ve adedi belirtilen “Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı” kadrolarına atama yapmak için iki aşamalı (yazılı ve sözlü) yarışma sınavı yapılacaktır.

I.        KADROLARA AİT BİLGİLER

SINIF UNVAN BULUNDUĞU YER TAHSİL DURUMU PUAN TÜRÜ KADRO DERECESİ ADEDİ
G.İ.H. Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı Merkez Teşkilatı En az dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olmak. KPSS P3 9 4

II.        BAŞVURU ŞARTLARI

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 2. En az lisans düzeyinde dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,
 3. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen ortak nitelik şartını taşımak,
 4. Sınavın yapılacağı yılın ilk günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
 5. 2017 yılı A grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının (KPSS) P3 puan türünden en az altmış (60) puan almış olmak,
 6. Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcılığı yarışma sınavında iki defa başarısız olmamak.

III.        BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve ZAMANI

1.     Başkanlığımız merkezinde çalışanlar birimlerine, taşra teşkilatında çalışanlar bağlı bulundukları il müftülükleri veya dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi müdürlüklerine başvuru için gerekli belgelerle birlikte şahsen başvuracaklardır.

 • Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışından sınava başvuracak adaylar adına üçüncü şahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdir.

2.     Başvurular 26.12.2017 (saat 08:30)-08.01.2018 (saat 16:30) tarihleri arasında alınacaktır.

3.     Başvurular Başkanlığımız DİBBYS https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi programı üzerinden alınacaktır.

4.     Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

5.     Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

IV.        BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport),
 2. En az lisans düzeyinde dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olduğunu gösterir diploma, diplomanın tasdikli sureti veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),
 3. 2017 yılına ait KPSS sonuç belgesi,
 1. Görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına, adlî sicil kaydına bulunmadığına ve erkek adayların askerlik durumlarına dair yazılı beyan,
 • Başvuruları alan personele gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.
 • Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçe/metinde yer alacaktır.
 • Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

V.        SINAVIN YERİ, ŞEKLİ, TARİHİ ve KONULARI

 1. Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır.
 2. Yazılı sınav 03. 02. 2018 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.
 3. 2017 lisans düzeyi Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre yapılan başvurular arasından, en yüksek puana sahip adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının on katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil olmak üzere, yazılı sınava çağrılacaktır.
 4. Yazılı sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak şartıyla en yüksek puana sahip olan adaydan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının 3 (üç) katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil olmak üzere, sözlü sınava çağrılacaktır.
 5. Sınav Konuları;

  Adaylara yazılı sınavda;

  a)Kur’an-ı Kerim (20 puan)

  b)Arapça (20 puan)

  c)Fıkıh (10 puan)

  ç)Tefsir (10 puan)

  d)Hadis (10 puan)

  e)Akaid-Kelam (10 puan)

  f)Devlet memurları mevzuatı ve Başkanlık mevzuatı (20 puan)

  Adaylar sözlü sınavda;

  a)Yazılı yarışma sınavında belirtilen sınav konularıyla birlikte Başkanlığın hizmet alanlarıyla ilgili bilgi düzeyi (50 puan)

  b)Kavrama, muhakeme etme ve ifade etme yeteneği (10 puan)

  c)Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan)

  ç)Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan)

  d)Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan)

  e)Bilimsel ve teknoloji gelişmelere açıklığı (10 puan)

 6. Adaylar; “Sınav Giriş Belgesi” alma işlemlerini https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir.
 7. Adaylar (yazlı-sözlü) sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.
 8. Sınava (yazılı ve sözlü) girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara hiç bir şekilde ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

 

VI.        DEĞERLENDİRME ve BAŞARI SIRALAMASI

 1. Sınavın yazılı ve sözlü her aşaması 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
 2. Sınavda başarılı olabilmek için yazılı ve sözlü sınavın her birinden en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.
 3. Yazılı sınavın değerlendirilmesi sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda hatalı bulunan soru/sorular adaylar lehine doğru kabul edilecektir.
 4. Sınavın nihai puanı yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.
 5. Yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşit olması halinde, yazılı sınav puanı yüksek olana sıralamada öncelik verilecektir.

VII.        SINAV SONUÇLARI ve İTİRAZ

 1. Sınav sonuçları Başkanlığımız internet sitesinde www.diyanet.gov.tr ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında duyurulacaktır.
 2. Sınav (yazılı-sözlü) sonuçlarına ilişkin itirazlar her bir sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır.
 3. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek karara bağlanacak ve adaya bildirilecektir.
 4. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. 
   

VIII.        ATAMA İŞLEMLERİ

Atamalar, başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlamak suretiyle başarı sırasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacaktır.

IX.        DİĞER HUSUSLAR

 1. Sınav başvurularında adayın beyanı esas alınacaktır. Başkanlık, sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.
 2. Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir. Bu durumdaki adaylar hiçbir hak talebinde bulunamayacaklardır.
 3. Sınav süreciyle ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 4. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne (Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı) ulaştırmaları gerekmektedir.
 5. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Ve Uzman Yardımcılığı Sınav Ve Atama Yönetmeliği  ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

X.        İLETİŞİM

Yazışma adresi     : Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı 

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800

Çankaya ANKARA

e-mail                     persis@diyanet.gov.tr

Telefon                    (0312) 295 70 00

Fax                          (0312) 285 85 72

İlgililere duyurulur.

 

D.İ.B. İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ

DiniHaberler.com.tr: 

DİYANET DUYURULAR FACEBOOK

Diyanetliler Platformu