Diyanet Sözleşmeli Personel Çalışma koşulları.

İşte 4 / B Sözleşmeli Diyanet Personel Çalışma koşulları

Diyanet  Sözleşmeli Personel  Çalışma koşulları.

İşte 4 / B Sözleşmeli Diyanet Personel Çalışma koşulları

SÖZLEŞME İMZALAYACAK OLANLAR

1- Başkanlık, sözleşmeli personel olarak alınacaklar için istihdam edilecek unvan ve hizmetin gerektirdiği özel koşullar ile ihtiyaç duyulacak belgeleri belirler.

2- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olanlar sözleşmeli personel olarak istihdam edilemez.

3- Yerleştirme Komisyonu kararına göre yerleştirilenlerin, sözleşme yapmak üzere başvurdukları tarih itibariyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar ile Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5. maddesinin (b) bendindeki şartı haiz olmayanlarla sözleşme imzalanmaz.

4- Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirileceklerden aşağıdaki belgeler istenir:

a) KPSS Sonuç belgesi,

b)Yeterlik Belgesinin aslı (Vaizlik için Stajyer Vaizlik Yeterlik Belgesi, Kur’an Kursu Öğreticiliği için Stajyer Kur’an Kursu Öğreticiliği Yeterlik Belgesi, İmam-Hatipler için İmam-Hatiplik Yeterlik Belgesi, Müezzin-Kayyımlar için Müezzin-Kayyımlık Yeterlik Belgesi),

c) Başvuru tarihi itibariyle en fazla 3 ay önce Cumhuriyet Savcılığından alınmış sabıka kaydı,

d) Erkek adaylar için askerlik şubelerinden alınacak askerlik durumlarını gösteren belge (terhis veya tecil belgesi),

e) Sağlık raporu (Sağlık Ocağı veya Hükümet Tabipliğinden alınan rapor. Askerliğe elverişli olmayan veya muaf olanların ise imam-hatiplik yapabileceğine dair tam teşekküllü Devlet hastanesinden alacakları sağlık kurulu raporu),

f) Öğrenim Belgesi (Yurtdışından alınan öğrenim diploması ile YÖK’ten alınacak denklik belgesi, diploma veya öğrenim belgesinin tasdikli sureti),

g) Mal Bildirim Beyannamesi (Doldurularak kapalı zarf içinde teslim edilecektir),

ğ) Hizmet belgesi (T.C. Emekli sandığı, SSK, Bağkur hizmeti varsa),

ı) T.C. Kimlik numarasını havi nüfus cüzdanı onaylı örneği (Müftülükçe), 18 yaşından küçükler için 657 sayılı Kanunun değişik 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrası gereğince kaza-i rüşt kararı veya onaylı örneği (Müftülükçe),

i) İkametgah ilmühaberi,

j) Fotoğraf (6 adet),

k) Hafızlık Belgesi (varsa),

l) İmam-Hatip Lisesinden sonra İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Önlisans veya diğer lisans ve diğer önlisans mezunlarının İmam-Hatip Lisesi diplomasının tasdikli sureti.

Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ

SÖZLEŞMELİ PERSONELİN KURUM İÇİ YER DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ

1- Sözleşmeli personelin kurumlar arası yer değişikliği yapılamaz.

2- Sözleşmeli personelin kurum içi yer değişikliği Başkanlıkça yapılır.

3- Eş durumu, sağlık sebebine bağlı ve karşılıklı yer değişikliği aşağıdaki hallerde gerçekleştirilir:

a) Başkanlığın hizmet icapları dikkate alınarak, aynı unvan ve hizmet niteliklerini haiz sözleşmeli personelin kurum içi karşılıklı yer değiştirme talepleri, pozisyonunun vizeli olduğu birimde (il/ilçe) fiilen en az bir yıl çalışmış olması,

b) Personelin eş durumuna bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; vizeli olduğu birimde (il/ilçe) fiilen en az bir yıl çalışmış olması, geçiş yapacağı hizmet biriminde “il”de aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması ve kamu personeli olan eşin, kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde çalışıyor olması,

c) Sağlık sebebine bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; mazeret süresince geçerli olmak üzere, personelin geçiş yapacağı biriminde “il”de aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması, pozisyonun(çalıştığı yerde) bulunduğu ildeki devlet ve üniversite hastanesinde kendisi, eşi ve çocukları ile mevzuat uyarınca bakmakla yükümlü olduğu ana ve babasının hastalığının tedavisinin mümkün olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporunu kuruma ibraz etmiş olması.

4- Sağlık nedeni ile yer değişikliği yapılan personelin; sağlık mazeretinin sona ermesi durumunda, eski pozisyonunun bulunduğu il sınırları içerisinde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyona yeniden ataması yapılır.

5- Aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması halinde, eşi şehit olan personelin kurum içi yer değişikliği talebi, bir defaya mahsus olmak üzere yerine getirilir.

6- Kur’an kursu öğreticilerinin yer değişikliği işlemleri; 1 Haziran – 1 Eylül arası Başkanlıkça yapılır.

7- Sözleşmeli Kur’an kursu öğreticileri, müracaatlarını mart ayı sonuna kadar İl Müftülüklerine yapar ve İl Müftülükleri ise bu talepleri Nisan ayı sonuna kadar Başkanlığa gönderir.

8- Hizmet gereği olarak il müftülükleri, ilçeler arasındaki koordinasyonu sağladıktan sonra il kontenjanının % 10’unu aşmayacak şekilde il içerisinde yer değiştirme yapabilir.

Örnek: Kayseri ilinde görevli bir sözleşmeli personel, kendisi, eşi, çocukları veya bakmakla yükümlü bulunduğu anne ve babasından birinin hastalığı nedeniyle sağlık kurulu raporunu ibraz etmesi halinde başka ilde çalışma isteğinde bulunabilecektir. Müftülüklerce uygun görülen talepler de Başkanlığa gönderilir.

Yine bu mazeret grubunda da iller arası koordinasyon Başkanlığımızca sağlandıktan sonra sözleşmeli personelin görev almak istediği ilde ihtiyaç duyulan boş sözleşmeli personel pozisyonu bulunması durumunda ilgilinin görev yaptığı ildeki sözleşmesi kendi isteği üzerine feshedilerek görev almak istediği ilde ihtiyaç duyulan boş sözleşmeli personel pozisyonu için karşılıklı sözleşme imzalanır.

Bu durumlarda yer değişikliği yapılsın yapılmasın sözleşmeli boş kontenjanların belirlenmesine esas olmak üzere mutlaka ilgili müftülüklerce Başkanlığımıza bilgi verilir.

9- Başkanlığımızda asli kadroda görev yapan ve bu mazerete binaen yer değiştirme talebinde bulunan personelde aranan şartlar ve istenen belgeler, eş ve sağlık durumu sebebiyle başka bir ilde görev yapmak isteyen sözleşmeli personelden de istenir.

10- Yer değiştirmelerde eş ve sağlık durumu sebepleri dışında herhangi bir mazeret dikkate alınamaz.

11- Aynı ilde boş kontenjan sayısından fazla sağlık mazereti sebebiyle başvuruda bulunan personel bulunması halinde; yerleştirme, raporun öncelik ve aciliyetine göre değerlendirilerek sonuçlandırılır.

12- Aynı ilde boş kontenjan sayısından fazla eş durumu sebebiyle başvuruda bulunan personel bulunması halinde; yerleştirme, önce hizmeti fazla olanlardan, başvuruda bulunanların hizmetleri eşit olması halinde ise, yerleştirme kura çekmek suretiyle yapılır.

İZİN VE SAĞLIK İŞLEMLERİ

1- Yıllık izin süresi

6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 9 uncu maddesine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendi kapsamında sözleşmeli personel olarak çalışanlardan hizmet süresi bir yıldan on yıla kadar (on yıl dâhil) olanlara yirmi gün, on yıldan fazla olanlara ise otuz gün ücretli izin verilir.

2- Yıllık izin süresinin hesabında dikkate alınacak hizmet süreleri

Sözleşmeli personele verilecek yıllık izin süresinin hesabında, sosyal güvenlik kurumuna prim ödemek suretiyle geçen hizmet süreleri esas alınır.

3- Yıllık iznin kullanılışı

a) Yıllık izinlerin, hizmetin gerekleri dikkate alınarak amirin uygun bulacağı zamanlarda toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılması esastır.

b) Sözleşmeli personelin yıllık izinleri mali yıl ile sınırlı olması nedeniyle, yıllık izinlerin ait olduğu sözleşme yılı içinde kullanılması esastır.

4- Mazeret izinleri

Sözleşmeli personele daha önce yıllık izinlerini kullanıp kullanmadıklarına bakılmaksızın aşağıda belirtilen hâllere bağlı olarak;

a) Kendisinin veya çocuğunun evlenmesi hâlinde üç (3) gün,

b) Annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü hâlinde üç (3) gün,

c) Karısı doğum yapan sözleşmeli personele iki (2) gün,  mazeret izni verilir.

5- Doğum öncesi ve sonrası izinleri

a) Sözleşmeli kadın personele, doğum yapmadan önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile ücretli izin verilir. Çoğul gebelik hâlinde (ikiz, üçüz …) doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta daha eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, tabibin onayı ile personel isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, personelin çalıştığı süreler, doğum sonrası sürelere eklenir. Yukarıda öngörülen süreler personelin sağlık durumuna göre tabip raporunda belirlenecek miktarda uzatılabilir.

b) Doğum izni sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş görmezlik ödeneği ilgilinin ücretinden düşülür.

Buna göre sigortalı kadınlara, doğum öncesi ve sonrası iş yerinde çalışamadığı 8 er haftalık (56+56 gün) süreler için, çoğul gebelik (ikiz gibi) halinde ise, doğumdan önce 10, doğum sonrası 8 haftalık (70+56 gün) süreler için analık geçici iş görmezlik ödeneği ödenir.

c) 8 haftalık doğum öncesi izne ayrılan sözleşmeli personel bu iznini kullanmakta iken, doğum yapması hâlinde kullanmadığı süreler doğum sonrası mazeret iznine eklenemez. Doğumun gecikmesi hâlinde geciken süre doğum sonrası mazeret izninden düşülemez.

d) Tabibin onayı ile doğumdan önce 3 haftaya kadar işyerinde çalışan sözleşmeli personelin, bu süre içinde kullandığı yıllık, mazeret veya hastalık izinleri doğum öncesinde kullanmadığı 5 haftalık süreden düşülür.

e) Doğum yapan sözleşmeli kadın personele, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında anneye saat seçim hakkı verilir.

Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ

6- Sözleşmeli personelin bakmakla yükümlü olduğu kişiler

Sözleşmeli olarak çalışan personelin 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun tanımlar başlıklı 3 üncü maddesinde ve Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin (e) bendinde sigortaya tabi olarak çalışan personelin;

“Bakmakla yükümlü olduğu kişi: Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinin dışında kalan genel sağlık sigortalısının, sigortalı sayılmayan veya isteğe bağlı sigortalı olmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan;

a) Eşi,

b) 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde meslekî eğitim görmesi hâlinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi hâlinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın bu Kanuna göre malul olduğu tespit edilen evli olmayan çocukları,

c) Her türlü kazanç ve irattan elde ettiği gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olan ve diğer çocuklarından sağlık yardımı almayan ana ve babası,” bakmakla yükümlü olduğu kişiler olarak sayılır.

7- Sağlık Karnesi İşlemi

Sözleşmeli personelin kendisine ve bakmakla yükümlü olduğu kimselere sağlık karnesi düzenlenmesi, ilgili mevzuatında belirtilen belgelerle birlikte çalışmış olduğu iş yerinin bağlı bulunduğu İl/İlçe Sosyal Güvenlik Müdürlüklerine müracaatı halinde yapılır.

8- Hasta sevk işlemi

a) Sözleşmeli personelin hasta sevk işlemleri 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının bu konuda yayımladığı Yönetmelik, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT), Genelge ve Talimat hükümlerine göre yapılır.

b) Hasta sevk kağıdı, sigortalı çalışan personelin kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin hastalığının ortaya çıktığı ve hasta sevk tarihinden geriye doğru bir yıl içinde en az 120 gün prim ödeme gün sayısını gösterir “Hasta Sevk Evrakı” çalıştıkları, İl/İlçe müftülüklerince verilir.

c) İzin alan personel, izne ayrılırken görevli olduğu il/ilçe müftülüğünden prim ödeme gün sayısını gösterir almış olduğu vizite kağıdı ile birlikte sağlık kuruluşuna başvurabilir.

9-Hastalık izni

a) Özel/resmî tabip raporu/sağlık kurulu raporu ile kanıtlanan hastalıklar için, yılda 30 günü geçmemek üzere sözleşmeli personele ücretli izin verilebilir. Hastalık sebebi ile sosyal güvenlik kurumunca ödenen geçici iş göremezlik tazminatı personelin ücretinden düşülür.

b) Sözleşmeli personel; görevli olduğu yerde veya görev yeri dışında hastalanmaları halinde durumlarını müftülüklerine bildirir.

10- Yıllık izin kullanmakta iken hastalık raporu verilenlerin göreve başlaması

Yıllık izin kullanmakta iken hastalık raporu verilen sözleşmeli personel;

a) Hastalık izninin bitiş tarihi, kullanmakta olduğu yıllık iznin bitiş tarihinde veya bu tarihten
önce sona ermesi hâlinde yıllık izninin bittiği,

b) Hastalık izninin bitiş tarihi, yıllık izninin bitiş tarihinden sonraki bir tarihe rastlaması hâlinde hastalık izninin bittiği günü izleyen ilk çalışma gününde görevine başlar.

c) Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen sözleşmeli personele, hastalık izni nedeniyle kullanamadığı yıllık izin süresi, izin vermeye yetkili amirin uygun bulması halinde bu iznin devamında veya daha sonra kullandırılır.

11- Aylıksız izin 

Sözleşmeli personele aylıksız izin verilemez.

YENİDEN HİZMETE ALINMA

1- Sözleşmeli personel iken askerlik sebebiyle görevinden ayrılanların, terhislerini müteakip en geç otuz gün içerisinde ayrıldıkları il-ilçe müftülüğüne yazılı müracaat etmeleri ve bu taleplerin il müftülüklerince Başkanlığa gönderilmesi halinde atama işlemleri yapılır.

2- Sözleşmeli personel iken doğum sebebiyle hizmet sözleşmesini feshedenlerin, doğum izninin bitiminden itibaren en geç bir yıl içinde ayrıldıkları müftülüğe yeniden yazılı müracaat etmeleri ve bu taleplerin il müftülüklerince Başkanlığa gönderilmesi halinde atama işlemleri yapılır.

3-Doğum ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin pozisyonu il bazında saklı tutulur.

DİĞER HUSUSLAR

1- Sözleşmeli personelin ücret ödemeleri her ayın 15’inde peşin olarak yapılacaktır. Bunlardan ayın 15’inden önce göreve başlayanlara, göreve başladıkları tarih ile ayın 15 i arasındaki ücretleri ilk alacakları sözleşme ayına ait ücretleri ile birlikte kıst olarak ödenir.

2- Ay sonundan önce görevden ayrılan sözleşmeli personelden çalışmadığı günlere ait ücret istirdat edilir.

3- Sözleşme süresi Bütçe Yılı ile sınırlıdır. Bu sebeple, hizmet sözleşmelerinin süresi 31 ARALIK’ta sona erecektir. Bu şekilde sözleşmesi sona eren personelin, takip eden yıl içinde yapılacak yeni sözleşmesi önceki sözleşmenin devamı niteliğinde sayıldığından, yeni yapılacak sözleşmenin başlangıç ve bitiş tarihleri hafta sonu tatili olması veya sözleşmeli personelin izinli veya raporlu izinli olması dikkate alınmaksızın, sözleşmenin başlama ve bitiş tarihleri 01 Ocak – 31 Aralık olarak yazılarak, takip eden yıl için genel mevzuat uyarınca yeni sözleşme imzalanır.

4- Sözleşmeli personelin özlük ve diğer mali hakları hizmet sözleşmelerinde ve II sayılı cetvelde belirtilmiştir. Hizmet sözleşmesinde yer verilmeyen hususlarda veya herhangi bir konuda tereddüde düşülmesi durumunda, Başkanlığımızdan alınacak görüş doğrultusunda işlem yapılır.

5- Sadece 2009 yılına mahsus olmak üzere, sözleşmeli Kur’an kursu öğreticileri müracaatlarını Nisan ayı sonuna kadar İl Müftülüklerine yaparlar, İl Müftülükleri ise bu talepleri Mayıs ayı sonuna kadar Başkanlığa gönderir.

6- Sözleşmeli personel ile ilgili bu talimatta bulunmayan hükümlerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda bulunan hükümler uygulanır.

7- İlgi yazımız işlemden kaldırılmıştır.